Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-09-18
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych
Organizator:Urząd Miejski w Paczkowie
Adres: Rynek 1, 48-370 Paczków
Województwo / powiat: opolskie, pow. nyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: (77) 4316791, fax: (77) 5449004
Opis:Przedmiot zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z przyłączeniem 2
nowych punktów świetlnych do oświetlenia ul. Klonowej dz. nr 788 w m. Paczków.
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane,
Zakres prac i warunki w ramach realizacji zadania :
1) Miejscem przyłączenia do sieci dlanowo projektowanego ośw. Dz. nr 788 będą zaciski prądowe na
słupie nr 2352 zasilanym ze stacji transf, ,,Paczków Osiedle" OPZ80399 w kierunku projektowanych
instalacji,
2) Miejsce rozgraniczenia własności między TAURON Dystrybucja S.A., a podmiotem przyłączanym
pozostają zaciski prądowe na słupie nr 2352 zasilanym ze stacji transf. ,,Paczków Okrzei" OPZ80371,
3) Zakres prac związany z przyłączeniem obiektu do sieci do wykonania:
- wybudować linię kablowa YAKXS 4x35mm2 lub napowietrzną AsXSn 2x35mm2 ze słupa nr 2352
dla zasilania projektowanego oświetlenia,
- w zakresie zasilania opracować projekt techniczny - trasę oświetlenia ulicznego uzgodnić z
zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskać pozwolenie na jej budowę-zgłoszenie wydane przez
właściwy urząd terenowy,
- w przypadku projektowania linią napowietrzną dostarczyć wraz z dokumentacją obliczenia
wytrzymałości statycznej słupa nr 2352,
- w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi,
Wykonawca winien zwrócić się do Wydziału Dokumentacji TAURON z wnioskiem o określenie
warunków przebudowy tych urządzeń,
- należy trwale oznakować projektowane słupy: numerację słupów należy uzgodnić na etapie
wykonawstwa w Biurze Oświetlenia Gliwice,
- na cały zakres inwestycji wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.
kompletnego projektu technicznego,
4) Informacje dodatkowe do przyłączanych urządzeń:
- instalacje przyłączanego obiektu od miejsca przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych
Wykonawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
prawa budowlanego dla urządzeń elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania związanego z
przyłączeniem projektowanych elementów sieci uzgodnić z Jednostką Terenową Nysa,

- prace przyłączenia do sieci należy wykonać metodą prac pod napięciem (PPN). Prace PPN
na sieci będącej własnością TD S.A. mogą wykonywać tylko osoby posiadające stosowne
upoważnienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.
- przyłączane przez Wykonawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci zakłóceń o poziomie
wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce, termin oraz sposób składania ofert:
Zamkniętą kopertę (paczkę) oznaczoną jak w pkt. 8, zawierającą ofertę wraz z wymaganymi
dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski, Rynek 1,48-370 Paczków pok. nr 11 do dnia 02.10.2018r. godz. 12:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski, Rynek 1,48-370 Paczków pok. nr 2, dnia 02.10.2018r. godz. 12:15
Termin składania:2018-10-02
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: 19.12.2018 r.
Wymagania:Oznaczenie oferty: ,,Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót
budowlanych związanych z przyłączeniem 2 nowych punktów świetlnych do oświetlenia ul.
Klonowej dz. nr 788 w m. Paczków."
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
-posiadają wiedzę i doświadczenie w w/w zakresie prac.
-posiadają uprawnienia projektowe, budowlane w zakresie koniecznym do realizacji zadania.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,Formularz oferty".
Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty:
- oświadczenie, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
- oświadczenie, że dysponuje odpowiednimi osobami oraz sprzętem zdolnym do wykonania zamówienia.
Stosownie do zapisu art. 4 pkt 8 w prowadzonym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. póz. 907 tekst jednolity z
późniejszymi zmianami).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu zamówienia oraz zakończenia postępowania
bez wyboru żadnej oferty.
Kontakt:Osoba(y) upoważnione do kontaktów:
Imię i nazwisko Sebastian Komaś ,
Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków, pok. Nr 3
tel. (77) 431 67 91 wew. III lub 115, w godz. 07:00-15:00.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: