Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17918620 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-09-03
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie, dostawa i montaż mebli kuchennych
Organizator:Dom Pomocy Społecznej
Adres: Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański
Województwo / powiat: małopolskie, pow. suski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 33 877 14 94
E-mail:
Opis:wykonanie, dostawa i montaż mebli kuchennych w budynku Domu Pomocy Społecznej w

Makowie Podhalańskim
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 05.09.2019 r. do godz. 10-tej w siedzibie zamawiającego;
Termin składania:2019-09-05
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji wykonania zamówienia do 27.09.2019r.
Wymagania:Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją wykonania zamówienia.

Warunki płatności - należność płatna na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia i wystawienia faktury.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego , stanowiącego załącznik nr 2 w formie pisemnej

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Dom Pomocy Społecznej, ul. Żeromskiego 17 w opisanej kopercie , oferta - dostawa mebli kuchennych

O wyborze oferty zamawiający poinformuje, telefonicznie , e-mailem Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa - projekt umowy zał. Nr 3.
Kontakt:Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami : Kopacz Agata, Małgorzata Stopa, tel. 338771494, 338773474, e-mail dpsmak@poczta.onet.pl
Numer dokumentu:DPS-DG. 282.05.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: