Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-07-08
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie ekspertyzy i opracowanie opinii biegłego w zakresie radiokomunikacji i telekomunikacji
Organizator:Urząd Miasta Milanówka
Adres: ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. grodziski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 22 758 30 61
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie ekspertyzy i opracowanie opinii biegłego w zakresie radiokomunikacji i telekomunikacji, na okoliczność ustalenia faktycznych wartości równoważnej mocy promieniowanej izotropowo (EIRP) przez anteny sektorowe, przeprowadzenia analizy zasięgów pól elektromagnetycznych oraz poprawności obliczeń parametrów części telekomunikacyjnej w odniesieniu do planowanej budowy instalacji Zespołu Urządzeń GRO3305D na budynku zlokalizowanym pod adresem Warszawska 21 w Milanówku, działka nr ew. 112, obr. 06-03 w obszarze objętym ochroną Konserwatora Zabytków oraz w polu oddziaływania stacji bazowej innego operatora.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego w zakresie elektroniki, radiokomunikacji i telekomunikacji w celu określenia, bazując na przedłożonej przez inwestora dokumentacji, jaka jest równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny, biorąc pod uwagę miejsca dostępne dla ludności i czy tak obliczona zgodna jest z progami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., póz. 71).
Według przedłożonej dokumentacji w skład systemu antenowego Zespołu Urządzeń po zainstalowaniu systemów LTE800, UMTS900, LTE1800, LTE2100 oraz LTE2600 wchodzić będą:
Antena sektorowa Gamma Nu D013X65V12D18TRI Planowane rozmieszczenie w sektorach: 42°, 162°, 282°
Wysokość zawieszenia anten (poziom osi): 15,30 m n.p.m Tilt: 2°
Wykonana ekspertyza obejmować będzie:
1. Przeprowadzenie analizy wstępnej dokumentacji sprawy i w razie potrzeby opracowania pytań do wezwania inwestora w celu uzupełnienia informacji technicznych dotyczących wyposażenia telekomunikacyjnego,
2. Wykonanie ekspertyzy i opracowanie opinii biegłego na okoliczność ustalenia faktycznych wartości równoważnej mocy promieniowanej izotropowo (EIRP) przez anteny sektorowe, przeprowadzenia analizy zasięgów pól elektromagnetycznych oraz poprawności obliczeń parametrów części telekomunikacyjnej, w odniesieniu do obowiązujących aktów prawnych, planowanych stacji bazowych telefonii komórkowej - celem werfikacji dokonanych założeń kwalifikacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji Zespołu Urządzeń GRO3305D na budynku zlokalizowanym pod adresem Warszawska 21 w Milanówku, działka nr ew. 112, obr. 06-03 określonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.
Opracowanie wyników w formie statystyki zawierać będzie:
a) zestawienie wyników w formie opisowej,
b) analiza rzeczywistego oddziaływania wiązki promieniowania w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej anteny D013X65V12D18TRI.
c) rzeczywiste moce EIRP anten dla planowanej inwestycji
d) oddziaływanie anten w obszarze zaludnienia
e) zagrożenia wynikające z budowy instalacji Zespołu Urządzeń GRO3305D w polu oddziaływania stacji bazowej innego operatora,
Ekspertyza zostanie opracowana w wersji papierowej - w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej
-1 egz. (na nośniku CD lub DVD) w postaci plików PDF do odczytu.
Miejsce i termin składania ofert: Forma złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.08.2022 r. do godz. 15:00 w formie:
a) pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miasta Milanówka, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią, Ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek;
b) w wersji elektronicznej na adres e-mail: srodowisko@milanowek.pl
Termin składania:2022-08-05
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji/wykonania zamówienia: do 16.09.2022 r.
Wymagania:3. Warunki płatności: przelew -14 dni od momentu złożenia faktury.
2) Do oferty należy dołączyć:
a) dokumenty potwierdzające rejestrację firmy;
b) oświadczenie o posiadaniu uprawnień zawodowych do wykonywania ekspertyz lub o dysponowaniu kadrą personelu posiadającą uprawnienia w w/w zakresie.
Numer dokumentu:OŚZ. 600.7.2022.MW
Źródło: Internet i własne
Załączniki: