Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-03-13
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku
Organizator:Urząd Miejski w Paczkowie
Adres: Rynek 1, 48-370 Paczków
Województwo / powiat: opolskie, pow. nyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 77 431-64-11, 431-64-22 wew. 104
Opis:1. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zaproszenia do złożenia oferty jest wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej części konstrukcyjnej budynku, stanu stropów, ścian zewnętrznych, fundamentów budynku mieszkalno - usługowego położonego strefie konserwatorskiej ,,Pomnik Historii".
Miejsce i termin składania ofert: - Ofertę należy złożyć w siedzibie Administratora budynku Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. ul. A. Mickiewicza nr 3 Paczków (pon.- pt, w godz. 7-15).
- Oferty składać do dnia 29.03.2019r. do godz. 15:00.
Termin składania:2019-03-29
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji wykonania dokumentacji projektowej: 2019r.
Wymagania:3. Sposób przygotowania oferty.
- Oferta powinna być pisemna i zawierać standardowy zestaw danych oferenta.
- Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 05.04..2019r.
Oferent będzie związany ofertą przez 60 dni od daty składania ofert.
4. Informacje wymagane przy złożeniu oferty.
- dane o przedsiębiorstwie tj. pełną nazwę, adres, telefon, fax. nr NIP, REGON, dane osoby (właściciela, współwłaściciela, pełnomocnika) reprezentującej przedsiębiorstwo-firmę.
5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
- cena -100%
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji ceny,
- nie rozpatrywania ofert bez podania przyczyny.
Stosownie do zapisu art. 4 pkt.8 w prowadzonym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.
Kontakt:Do udzjelenia informacji dotyczących istotnych warunków zaproszenia jest upoważniony: Bartłomiej Marzec tel. 77 431-64-11, 431-64-22 wew. 104
Źródło: Internet i własne
Załączniki: