Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-09-06
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie i dostawa toreb promocyjnych z personalizowanym brandem
Organizator:Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Adres: ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: (89) 521 90 00 , fax: (89) 521 95 69 ,
E-mail:
Opis:SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
zwracamy się z prośbą o informację dotyczącą
szacunkowych kosztów realizacji zamówienia, przedmiotem którego jest wykonanie i dostawa toreb
promocyjnych z personalizowanym brandem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej prośby
o oszacowanie.
Miejsce i termin składania ofert: Proszę o przesłanie wyceny na załączonym formularzu - załącznik nr 2, na adres mailowy:
d.otremba@warmia.mazury.pl w terminie do 11 września 2023 r. do godz. 12:00.
Termin składania:2023-09-11
Wymagania:Wycena musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia.
UWAGA:
Niniejsza prośba o oszacowanie wartości zamówienia nie stanowi zapytania ofertowego w myśl
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy zbadaniu rynku.
Uwagi:Klauzula informacyjna - art. 13 RODO.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich
swobodnym przepływem (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych:
1) Administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w zakresie
zadań realizowanych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1,
10-562 Olsztyn (dalej: Administrator);
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod
adresem email: iod@warmia.mazury.pl;
3) Dane osobowe podmiotów odpowiadających na prośby o szacowanie wartości zamówienia,
potencjalnych Wykonawców oraz ewentualnego Wykonawcy wyłonionego w wyniku
przeprowadzonego postępowania oraz dane osobowe osób działających w imieniu
wykonawcy przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z szacowaniem wartości zamówienia oraz
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie ewentualnego
rozliczenia finansowo-podatkowego zawieranej umowy i archiwizacji dokumentacji.
Podstawę przeprowadzenia postępowania stanowi Uchwała Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego nr 58/817/20/VI z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Uchwała dostępna jest na stronie BIP: https://bip.warmia.mazury.pl w zakładce Akty
prawne.
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z ewentualnym zawarciem i wykonaniem
umowy, której stroną będzie wyłoniony Wykonawca.
4) Dane pozyskane w związku z szacowaniem wartości zamówienia mogą zostać przekazane
zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego jest jawne. Administrator jest zobowiązany udostępnić dane na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa m. in. w Biuletynie Informacji
Publicznej.
5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
o 5 lat liczony od roku następnego po roku zakończenia sprawy dotyczącej zamówienia
publicznego, odnoszący się do danych osobowych zawartych w dokumentacji
zamówienia publicznego (np. dane przekazane przez potencjalnych Wykonawców),
o obowiązywania umowy i kolejne 10 lat liczone od roku następnego po roku ustania
obowiązywania umowy z wyłonionym wykonawcą, odnoszący się do danych
osobowych zawartych w umowie.
Podstawą prawną wskazania ww. okresów przetwarzania danych osobowych jest jednolity
rzeczowy wykaz akt stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów
archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
6) Potencjalnemu Wykonawcy i/lub ewentualnemu wyłonionemu Wykonawcy przysługują
następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo dostępu do treści danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Nie przysługują natomiast poniższe prawa:
a) prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych,
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7) Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego
szacowania i ewentualnego zawarcia umowy, co oznacza, że w przypadku niepodania danych
nie będzie możliwy udział postępowaniu i zawarcie umowy.
8) Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie są przetwarzane w sposób
zautomatyzowany.
Kontakt:Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy: d.otremba@warmia.mazury.pl.
Numer dokumentu:KP-I.272.71.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: