Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-07-06
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie i montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych
Organizator:Gmina Gozdnica
Adres: ul. Ceramików 2, 68-130 Gozdnica
Województwo / powiat: lubuskie, pow. żagański
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:email: urzad@gozdnica.pl
Przedmiot zamówienia - roboty polegające na wykonaniu i montażu pochylni dla osób niepełnosprawnych, wykonaniu otworu drzwiowego w miejscu istniejącego otwory okiennego, osadzenie drzwi antywłamaniowych z PVC, uzupełnieniu tynków wraz malowaniem - budynek Urzędu Miejskiego w Gozdnicy ul. Ceramików 2
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pochylni stalowej dla osób niepełnosprawnych i nieużywanych drzwi PVC w kolorze białym.
Zakres prac określa dokumentacja projektowa załączona do niniejszego zapytania
Wszelkie informacje dotyczące zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gozdnicy ul. Ceramików 2 w Referacie Gospodarki Miejskiej pok. nr 9.
Specyfikacja:Zaleca się dokonanie wizji lokalnej.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Oferty należy składać do dnia 20.07.2018r. do godziny 12.00 w siedzibie Urzędu - sekretariat.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.07.2018 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Urzędu - pok. nr 9.
Termin składania:2018-07-20
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia - do 30.10.2018r.
Wymagania:1. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
3. Gwarancja.
Minimalny okres gwarancji wynosi 2 lata.
4. Kary umowne.
Zamawiający przewiduje następujące kary umowne:
- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w umowie za każdy dzień zwłoki;
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w umowie za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 30% wynagrodzenia określonego w umowie.
5. Opis sposobu obliczania ceny.
a) Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.
b) Do wynagrodzenia określonego w ust. 1 stosuje się zasady przewidziane w postanowieniach art. 632 par. I kodeksu cywilnego. W szczególności wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie mógł przewidzieć rozmiaru oraz kosztów prac. Wynagrodzenie to nie ulega zmianie i obejmuje wszelkie koszty robót i materiałów, niewyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej i niniejszym zapytaniu, niezbędnych do wykonania całości prac objętych niniejszą umową w sposób zgodny z wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami obowiązującego prawa budowlanego.
c) Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. Nr 97, z późn. zm.) jest całkowita wartość jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot zamówienia, uwzględniając wszelkie zarzuty.
d) Załączony ślepy kosztorys może służyć jako materiał pomocniczy do ustalenia ceny.
6. Kryterium wyboru.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium:
a) Cena brutto (C) wykonania robót - waga 100%
b) Punkty według wzoru - najniższa C oferty/C badanej oferty x 100x100%. Zamówienie będzie udzielone Wykonawcy który uzyska największą ilość punktów.
Kontakt:Informacji na temat zapytania udziela:
Marek Jankowiak lub Małgorzata Graczyk
Email: referatgm2@gozdnica.pl oraz graczyk@gozdnica.pl
Numer dokumentu:GM.271.9.2018r.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: