Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-01-26
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie instalacji fotowoltaicznej
Organizator:ZAKŁAD BUDOWLANO-SPRZĘTOWY JACEK KRZYSIAK SPÓŁKA Z O. O
Adres: Stefanii Pawlak 28, 21-010 Łęczna
Województwo / powiat: lubelskie, pow. łęczyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:606852308
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/28796
Opis:Zapytanie ofertowe Nr 01/2021

Część 1
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,92 kWp

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w ramach projektu wybranego do dofinansowania z w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa: 4, Działanie: 4.2, współfinansowane ze środków europejskich.
Przedmiotem zamówienia jest:
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 49,92 kWp - instalacja posadowiona na dachu budynku, w miejscowości Puchaczów, Ul. Górnicza 50, powiat łęczyński, moc 49,92 kW, konstrukcja mocująca stalowa, inwerter, okablowanie i zabezpieczenie, montaż, konfiguracja. Sprzęt fabrycznie nowy z instrukcją obsługi w języku polskim, oraz certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające sprzęt do użytkowania.
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
- Wykonanie w imieniu Zamawiającego przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz z uzyskaniem niezbędnej dokumentacji. Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego.
- Uzgodnienia przeciw pożarowe i zgłoszenie do zakładu energetycznego są po stronie
Wykonawcy. Wykonanie projektu ppoż i uzgodnienie go z uprawnionym rzeczoznawcą p. poż. Projekt musi być podpisany przez rzeczoznawcę, osobę z uprawnieniami UDT dot. Instalacji fotowoltaicznych oraz osobę z uprawnieniami SEP dozór.
Realizacja zamówienia zgodnie z przedmiarem robót: ,,Przedmiar robót do zapytanie nr 01 RPOWL4.2 2021".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym do niniejszego zapytania
przedmiarze robót budowlanych.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-02-10
Termin składania:2021-02-10
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
łęczyński
Gmina
Puchaczów
Miejscowość
Puchaczów
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-02-25
Koniec realizacji
2021-03-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Realizacja zamówienia w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego.
Płatność po dostawie i montażu przedmiotu zamówienia - Szczegółowy harmonogram płatności
zostanie ustalony po wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
RPLU.04.02.00-06-0091/20 - Inwestycja w OZE w Zakładzie Budowlano - Sprzętowym Jacek Krzysiak Sp. z o.o.
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany umowy, w następujących przypadkach, które zostaną uwzględnione w ramach postanowień umowy:
1. W zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku:
- zaistnienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym występujące po
zawarciu umowy, których strony nie były w stanie przewidzieć w chwili jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie;
- działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
- wystąpienia wszelkich innych zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mających wpływ na realizację umowy, za które to zdarzenia nie ponosi winy żadna ze stron;
- w szczególności, zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na zaistnienie w trakcie trwania umowy warunków atmosferycznych, uniemożliwiających dotrzymanie terminu realizacji zamówienia m.in. wystąpienie niskich temperatur, długotrwałe opady deszczu, śniegu itp. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do zakończenia realizacji Umowy.
Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia wymaga zgody obu stron oraz nie może wykraczać poza termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu określony w Umowie o dofinansowanie projektu.
W przypadku wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, tj. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeśli przepisy nakładają taki obowiązek.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie
niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
W celu udowodnienia spełnienia tego warunku Wykonawca musi wykazać w formie oświadczenia,
że w okresie ostatnich 3 lat liczonych przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał i uruchomił co najmniej 3 instalacje fotowoltaiczne
o mocy co najmniej 49,00 kWp każda.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać roboty budowlane/instalacyjne, o których mowa powyżej.
Powyższy warunek będzie weryfikowany na podstawie Oświadczenia (Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadanej wiedzy i doświadczeniu).
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w
postępowaniu, tj. dysponować stosownym potencjałem technicznym i organizacyjnym,
zapewniającym poprawną realizację przedmiotu zamówienia.
Powyższy warunek będzie uznany za spełniony po złożeniu załącznika nr 1 - Formularz ofertowy.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w
postępowaniu, tj. dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, przez co
należy rozumieć to, że montaż instalacji musi zostać dokonany przez uprawnionego instalatora, który
zagwarantuje poprawność montażu oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy
instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej. Przez uprawnionego instalatora rozumie się osobę
posiadającą:
a) ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136
i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub
b) ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci lub
c) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia stosownego dokumentu, nie złożenie powyższego będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Uzgodnienia przeciw pożarowe i zgłoszenie do zakładu energetycznego są po stronie wykonawcy.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu,
tj. muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej poprawną realizację
przedmiotu zamówienia, a także nie zalegać z należnościami wobec Skarbu Państwa, tj. wobec
Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Minimalny okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne - liczony od dnia sporządzenia protokołu odbioru - wynosi 12 lat.
2. Warunki gwarancji zostały opisane w zapytaniu ofertowym. Wykonawca powinien dostarczyć dokumenty potwierdzające udzielenie gwarancji producenta na montowane panele fotowoltaiczne i potwierdzające okres tej gwarancji. Zarówno formularz ofertowy jak i specyfikacja techniczna od producenta powinny być spójne ze sobą w zakresie okresu gwarancji. W przypadku niespójności oferta zostanie odrzucona.
3. Ponadto Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą być objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, tj. OC w zakresie działalności związanej z projektem; każdy Oferent powinien posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Warunek uznany zostanie za spełniony wówczas, gdy Oferent wykaże się w dacie składania oferty posiadaniem ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - OC Oferenta.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Oferent zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
kopię ważnej polisy lub inny ważny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (OC Oferenta). na kwotę sumy gwarancyjnej odpowiadającej co najmniej wartości zamówienia brutto, wskazanej w ofercie, ważnej w okresie realizacji prac w ramach przedmiotu zamówienia.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Ofertę należy sporządzić wykorzystując wzory dokumentów, załączonych do niniejszego zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadanej wiedzy i doświadczeniu
Załącznik nr 4 - Kopia ważnej polisy lub inny ważny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (OC Oferenta).
Załącznik nr 5 - Dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę uprawnionego instalatora.
Załącznik nr 6 - Pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorstwa - jeśli dotyczy.
Załącznik nr 7 - Aktualne, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu złożenia oferty, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że Oferent nie zalega z podatkami.
Załącznik nr 8 - Aktualne, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu złożenia oferty, zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.
Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna od producenta potwierdzająca gwarancję na panele fotowoltaiczne.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-01-26
Data ostatniej zmiany
2021-01-26

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto (80%).
o Cena (przez cenę rozumie się łączną cenę netto dostawy) ; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z
zależnością:
C = (C min / C of) * 80, gdzie:
C - ilość punktów za łączną cenę netto badanej oferty;
C min - cena z oferty z najniższą ceną;
C of - cena z oferty ocenianej
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Gwarancja na ogniwa fotowoltaiczne.
a. od 12 do 15 lat - 5 pkt.
b. powyżej 15 lat do 20 lat - 10 pkt.
c. powyżej 20 lat do 25 lat - 15 pkt.
d. powyżej 25 lat - 20 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Cena netto oferty 80% (80 pkt).
2. Gwarancja na ogniwa fotowoltaiczne 20% (20pkt).
Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z
kryteriów oceny oferty.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Ilość punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów
przyznanych danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą
końcową ilość punktów.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Marzena Krzysiak
tel.: 606852308
e-mail: zbs_krzysiak@wp.pl
Kod CPV:09330000-1, 45000000-7, 45261215-4, 45310000-3
Numer dokumentu:2021-11456-28796
Źródło: Internet i własne
Załączniki: