Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27047489 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-04-19
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie instalacji zintegrowanego systemu kontroli
Organizator:Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Adres: ul. Partyzantów 6/8, 10-521 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. +48 47 7314448, + 48 786 458 784
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe
Działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn.zm.) Zamawiający, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, zwraca się z zapytaniem o koszty i inne aspekty i możliwości realizacji następującej dostawy/usługi/roboty budowlanej*:
1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji zintegrowanego systemu kontroli dostępu w Komendzie Powiatowej Policji w Ełku przy Ul. Chopina 10,
Miejsce i termin składania ofert: Odpowiedź na zapytanie ofertowe należy złożyć:
1) osobiście w budynku nr 4 Ul. Pstrowskiego 3, pokój nr 208,/"
2) pocztą na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, Wydział Inwestycji i Remontów 10-049 Olsztyn, Ul. Pstrowskiego 3 bud. nr 4~
3) faksem na nr.....................................................'
4) pocztą elektroniczną na adres e-mail: naczelnik.wiir@ol.policja.gov.pl I lub
tomasz.jablonski@ol.policja.gov.pl
do dnia 30.04.2024 roku do godz 1500
Termin składania:2024-04-30
Miejsce i termin realizacji:4. Wymagany termin realizacji: do 30.07. 2024 r.
Wymagania:2. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
3. Wymagania w zakresie aspektów społecznych, środowiskowych, gospodarczych, związanych z innowacyjnością lub zachowaniem poufności informacji (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
5. Zapytanie ofertowe zostało/ nie zostało* zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl w zakładce ,,Zamówienia podprogowe".
8. Kryteriami wyboru oferty będą: Cena - 100%.
9. Od wykonawcy wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów (jeżeli dotyczy): Dostarczenie protokołu z uruchomienia i szkolenia z zamontowanego zintegrowanego systemu kontroli dostępu
.10. Istotne postanowienia umowy lub warunki realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy): Wynagrodzenie ryczałtowe po zakończeniu i odbiorze prac. Realizacja w czynnym obiekcie.
11. Wymagania w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
12. Warunki gwarancji i rękojmi (jeżeli dotyczy): minimalna 36 m-cy
14. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe, które wpłyną po terminie wskazanym w pkt. 13 nie będą rozpatrywane ani zwracane.
15. Zamawiający przewiduje/ nie przewiduje* możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wykonawcami spełniającymi warunki do realizacji zamówienia.
16. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę lub koszt/ najkorzystniejszy bilans ceny i innych warunków realizacji zamówienia*.
17. Wykonawca może udzielić odpowiedzi na zapytanie ofertowe z wykorzystaniem załączonego formularza ,,Odpowiedź na zapytanie ofertowe" lub sporządzić własną ofertę, która powinna zawierać wszystkie informacje wymagane w zapytaniu ofertowym.
18. Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający poinformuje pisemnie/ faksem/ droga elektroniczną* o wyborze.
19. Zamawiający nie będzie rozpatrywał roszczeń wykonawców względem Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej odpowiedzi na to zapytanie.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru wykonawcy bez podania przyczyn.
21. Inne informacje dla wykonawcy: Praca w obiekcie czynnym co może mieć wpływ na termin realizacji zadania. W związku wykonaniem poprawnej wyceny jest obowiązkowa wizja lokalna.
Kontakt:7. Osoba do kontaktu: Tomasz Jabłoński, Tel. +48 47 7314448, + 48 786 458 784 e-mail: tomasz.jablonski@ol.policja.gov.pl
Kod CPV:45312200-9
Numer dokumentu:SIN-1324/24
Źródło: Internet i własne
Załączniki: