Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-09-11
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie kontroli rocznych obiektów mostowych i wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych
Organizator:Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
Adres: ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyń Podlaski
Województwo / powiat: lubelskie, pow. radzyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:083 352 99 53, fax. 0 83 352 99 56
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na wykonanie
następujących zadań:
Zadanie nr I - ,, Wykonanie kontroli rocznych obiektów mostowych"
Zadanie nr II - ,, Wykonania pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych z wpisaniem
do metryk"
2. Tryb postępowania
Zapytanie ofertowe.
3. Przedmiot zamówienia:
zadanie nr I
1) Wykonanie kontroli rocznej 30 obiektów mostowych (lista w załączeniu) zgodnie z
art. 62 ustawy Prawo budowlane z dn. 07 lipca 1994 (Dz.U. z 2020r. póz. 1333)
2) Sporządzenie protokołów okresowej kontroli rocznej dla 30 obiektów mostowych wraz
z dokumentacją fotograficzną zgodnie z normami i aktualnymi przepisami
obowiązującymi w dniu przekazania protokołów Zamawiającemu.
zadanie nr II
1) Wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych zlokalizowanych w
ciągach dróg powiatowych powiatu radzyńskiego w ilości szt. 8 zgodnie z zał. nr 3
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami oraz ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r.
póz. 1744)
Miejsce i termin składania ofert: 5 . Składanie ofert
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - oddzielnie na wykonanie
zadania nr I i oddzielnie na wykonanie zadania nr II.
Na ofertę oczekujemy w terminie do dnia 14 września 2020r. do godz. 11;00.
Ofertę prosimy przesłać na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu
Podlaskim, ul Warszawska 100, 21-300 Radzyń Podlaski lub adres e-mail:
sekretariat.zdp.radzyn@pra.pl
Termin składania:2020-09-14
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji:
1) Zadanie nr I do dnia 30 października 2020 roku
2) Zadanie nr II do dnia 30 września 2020 roku
Wymagania:6. Kryterium oceny ofert:
Cena brutto 100%. W ofercie proszę podać cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę
brutto za wykonanie każdego zadania. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie
lyczałtowe za wykonywaną usługę.
Numer dokumentu:ZDrl .363.76.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: