Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14502800 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-11-28
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie mapy
Organizator:Gmina Zbąszyń
Adres: ul. Por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. nowotomyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 0 68 3866 009 wew. 326
E-mail:
Opis:Wykonanie mapy powykonawczej w skali 1:500 obejmującą swoim zakresem działkę
nr 40/1, 40/2, 41 w m. Stefanowo w ilości 4 szt. w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa
remizy strażackiej w Stefanowie"
Miejsce i termin składania ofert: ofertę cenową należy złożyć w terminie do 30.11.2017r. na piśmie w siedzibie
Zamawiającego: ul. Porucznika Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń/ faxem pod numer: 0 68
3846 010 / na adres mailowy: urzad@zbaszyn.pl
Termin składania:2017-11-30
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
20 grudnia 2017
Wymagania:Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
- Cena: waga kryterium 100 %
4. Sposób wynagrodzenia za zrealizowanie zadania:
Zadanie rozliczane będzie ryczałtowo.
5. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania;
6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana przez w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli
występuje;
b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się
wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania
ofertą).
oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie
rozpatrywana.
8. Warunki udziału w postępowaniu:
- złożenie oferty w wyznaczonym terminie;
9. Termin związania ofertą 14 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
10. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich
wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej jednostki.
11. Podpisanie zamówienia/umowy
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu
umowy.
Kontakt:Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest
Bartosz Eichhorst tel. 0 68 3866 009 wew. 326
Źródło: Internet i własne
Załączniki: