Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-03-09
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie napraw i przeglądów instalacji iluminacji zewnętrznej budynku
Organizator:Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (22) 42 10 100, 222 500 140
E-mail:
Opis:wykonanie napraw i przeglądów instalacji iluminacji zewnętrznej budynku Ministerstwa, ogrodu oraz dziedzińca głównego.
I. Przedmiot zamówienia:

1. Iluminacja obejmuje:

40 opraw metal halogen firmy WIBRE ( zdjęcie nr 6);
6 opraw metal halogen IP67 ( zdjęcie nr 5);
6 opraw metal halogen ( zdjęcie nr 3);
30 naświetlaczy na elewacji ( zdjęcia nr 4, 7, 8);
4 naświetlacze na elewacji ( zdjęcie nr 9);
3 naświetlacze na elewacji (zdjęcie nr 10);
12 naświetlaczy na trawniku ( zdjęcie nr 2);
6 naświetlaczy na trawniku w ogrodzie ( zdjęcie nr 1) oraz
dwie tablice rozdzielczo - sterujące.

2. Zakres prac objętych umową:

okresowe przeglądy instalacji;
wymiana zużytych źródeł światła, urządzeń zapłonowych;
doszczelnianie opraw;
okresowe mycie szyb opraw;
wymianę zasilaczy (oprawy żarowe);
demontaże i powtórne montaże opraw z korektami ustawień po demontażach;
okresową kontrolę rozdzielni zasilania i sterowania;
kontrolę sprawności świecenia;
korekty zegarów ze względu na wymagane czasy świecenia.
II. Warunki wykonania usługi:

a) Usługa jest wykonywana za pomocą narzędzi, sprzętu i urządzeń Wykonawcy.

b) Wykonawca oświadczy i na wezwanie Zamawiającego przedstawi umowy poświadczające, że zatrudnia na pełnym etacie co najmniej 2 pracowników z uprawnieniami D i E, którzy będą realizować umowę.

c) Pożądany czas podjęcia reakcji przez wykonawcę na usunięcie awarii w dni powszednie - niezwłocznie lecz, nie później jednak niż 8 godziny roboczych od zgłoszenia.

d) Koszty materiałów eksploatacyjnych koniecznych do wykonania usługi w zakresie określonym w punkcie I ust. 2 m. in. - źródeł oświetleniowych, dławików, układów zapłonowych, zasilaczy, szyb, środków uszczelniających, pomiarów elektrycznych, dodatkowych prac elektrycznych - podlegają każdorazowej wycenie zgodnie z cenami przedstawionymi w arkuszu ofertowym ( załącznik nr 4) i są przedstawiane do akceptacji Zamawiającego w protokole (Załącznik 3). Koszty te wyodrębniane są jako osobna pozycja na fakturze i płatne są z kwoty przewidzianej na realizację umowy. Protokół (Załącznik 3) musi być dołączony do faktury i stanowi podstawę jej zapłacenia.

e) Zamawiający udostępnia Wykonawcy niezbędną dokumentację techniczną, wstęp do niezbędnych dla wykonania czynności konserwacyjnych pomieszczeń, wjazd i parkowanie samochodu serwisowego oraz możliwość korzystania z wody i energii elektrycznej.

Oferta musi zawierać łączną kwotę brutto.

Cena oferty musi obejmowac wszelkie koszty zwiazane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: IV. Data i miejsce składania ofert:

Ofertę ( Załacznik 2) należy złożyć wraz z wypełnionym arkuszem ofertowym (Załącznik 4), będącymi integralną częścią niniejszego zaproszenia.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres BAB@mkidn.gov.pl lub osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 w terminie wskazanym poniżej.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 13.03.2018 r.
Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie bedą brane pod uwagę.
Termin składania:2018-03-13
Wymagania:III. Kryteria oceny ofert:

O wyborze oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny. Zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą cene i spełni warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Kontakt:W sprawie dodatkowych informacji proszę zwracać się w godzinach pracy urzędu do Pana Zbigniewa Komańskiego tel. (022) 42 10 121 , e-mail: zkomanski@mkidn.gov.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: