Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-10-01
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie nasadzeń zastępczych
Organizator:Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku
Adres: ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Słupsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefonu 59 844-75-31 nr faxu 59 843-74-17
E-mail:
Opis:2. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.
a) Wykonanie nasadzeń zastępczych nałożonych decyzją Marszałka województwa pomorskiego sygnatura DROŚ-PZ.7120.1.304.2020 z dnia 17.09.2020 r. na terenie Stadionu gryf przy Ul. Zielonej 9 w Słupsku;
b) Wykonanie nasadzeń zastępczych nałożonych decyzją Marszałka województwa pomorskiego sygnatura DROŚ-PZ.7120.1.66.2020 z dnia 26.02.2020 r. na terenie Stadionu 650-Lecia przy Ul. Madalińskiego 4a w Słupsku;
c) Wykonanie nasadzeń zastępczych nałożonych decyzją Marszałka Województwa pomorskiego sygnatura DROŚ-PZ.7120.1.89.2018 z dnia 27.03.2018 r. na terenie Parku Kultury Sportu i Rekreacji przy Ul. Rybackiej w Słupsku
d) Wykonanie nasadzeń zastępczych nałożonych decyzją Marszałka województwa pomorskiego sygnatura DROŚ-PZ.7120.1.497.2016 z dnia 14.12.2016 r. na terenie Parku Kulturowego Klasztorne Stawy Ul. Św. Klary z Asyżu w Słupsku;
2) Ogólne warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
a) wykonanie nasadzeń ilości poszczególnych gatunków drzew w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na działkach zlokalizowanych na terenie Stadionu GRYF przy
ul. Zielonej w Słupsku, Parku Kultury Sportu i Rekreacji przy Ul. Rybackiej w Słupsku i w Parku Kulturowym Klasztorne Stawy, Ul. Św. Klary z Asyżu w Słupsku;
b) zaprawianie dołów ziemią urodzajną;
c) ściółkowanie mis przekompostowaną kora sosnową;
d) wymagania jakościowe oraz parametry materiału roślinnego:
drzewa winny posiadać obwód pnia: Robinia akacjowa min. 16-18 cm, Buk pospolity i Dąb szypułkowaty min. 18-20 cm, Świerk pospolity o wysokości min. 200 cm, być trzykrotnie szkółkowane, pojemnikowane, z przerośniętą bryłą korzeniową, dobrze wykształcone przewodnikiem, każde drzewo winno być zabezpieczone trzema impregnowanymi ciśnieniowo palikami o średnicy 8 cm oraz przymocowane do palików wiązadłami;
rośliny powinny być zgodne z zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału roślinnego Związku Szkółkarzy Polskich;
materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej, wyrównany pod względem wielkości;
rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane i prawidłowo uformowane
z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości i szerokości i długości pędów, a także równomiernie rozgałęzione;
materiał roślinny musi być zdrowy, wolny od chorób i patogenów, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów będących niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia;
system korzeniowy winien być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie, drobne, bryła korzeniowa w pojemnikach musi być silnie przerośnięta, nie może być przesuszona;
wymaga się mikoryzowanie roślin w szkółkach;
każde drzewo powinno posiadać etykietę z nazwą gatunku i odmiany
3) sadzenie drzew winno odbywać się zgodnie ze sztuką ogrodniczą w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. W ramach nasadzeń drzew należy:
a) ręcznie przygotować doły pod nasadzenia o głębokości i szerokości 70 cm;
b) całkowicie zaprawić doły mieszanką ziemi urodzajnej i torfu w proporcji 3:1 pH od 5,5 do 6,8 ziemia nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie;
c) posadzić drzewa;
d) obficie podlać drzewa woda;
e) ustabilizować drzewo 3 palikami o średnicy 8 cm i wysokości minimum 180 cm oraz wiązadłami
4) Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji na wykonanie nasadzenia, liczonej od dnia protokolarnego odbioru wykonanej usługi bez uwag i zastrzeżeń.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Ofertę należy złożyć:
1) w formie pisemnej w siedzibie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupskiego
ul. Szczecińska 99, 76 - 200 Słupsk - pokój nr 8 (sekretariat) nie później niż do 08.10.2020 r. do godz. 10:00,
lub
2) w postaci elektronicznej na adres sosir@sosir.slupsk.pl
Termin składania:2020-10-08
Miejsce i termin realizacji:3. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 30 października 2020 r.
Wymagania:4. W zakresie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga
w szczególności, aby Wykonawcy wykazali iż :
1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym lub zawodowym niezbędnym do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie.

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do zaproszenia,
2) oświadczenie w zakresie warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do zaproszenia,
3) w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
4) jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone ww. oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawianego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postepowania.
Dokumenty są składane w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej
zapisanej stronie poświadczonego dokumentu. Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
1) Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim;
2) Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia , wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (należy przez
to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. z 2018 r. poz. 650.
7. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1
2) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, natomiast dokumenty sporządzone w języku obcym, które załączone zostaną do oferty, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
3) W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia (opłaty handlowe i administracyjne, koszty opinii i uzgodnień, upust, rabaty itp.) ;
4) Przygotowując ofertę, wykonawca winien dokładnie zapoznać się z treścią wszystkich dokumentów składających się na zaproszenie do składania ofert i na bieżąco monitorować zawartość umieszczanych tam informacji;
5) Formularz ofertowy i pozostałe dokumenty ofertowe muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy,
6) Wszystkie załączniki do oferty oraz wszystkie strony oferty, które są nośnikami informacji zaleca się ponumerować. Ofertę należy zszyć, zbindować, oprawić lub złożyć w innej formie uniemożliwiającej rozłączenie się kartek. Brak powyższego nie skutkuje odrzuceniem oferty,
7) Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w ofercie winny być zaparafowane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz opatrzone datą naniesienia zmian,
8) Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76 - 200 Słupsk oraz z dopiskiem ,,Wykonanie nasadzeń ,,
9. Opis kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert - oddzielnie dla każdej części.
1) Kryterium oceny ofert - cena (znaczenie 100%),
2) Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów przy zastosowaniu wzoru:
najniższa cena spośród złożonych ofert
liczba punktów = ......................................................................... x 100%
cena badanej oferty
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,
4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom Zaproszenia do składania ofert i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o ww. kryterium oceny ofert.
10. Procedura postępowania:
1) Niniejsze zaproszenie wraz ze wszystkim załącznikami zostało udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego sosir@sosir.slupsk.pl i pobierane jest samodzielnie przez wykonawców;
2) Na stronie internetowej zamawiający będzie zamieszczał na bieżąco wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania, m.in. uzupełnienia, modyfikacje, wyjaśnienia, zmiany treści zaproszenia do składania ofert;
3) Wykonawca winien zapoznać się z treścią zaproszenia do składania ofert i na bieżąco monitorować zawartość umieszczanych informacji;
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie;
5) Zamawiający będzie kontaktował się z wykonawcą drogą elektroniczną poprzez e-mail wskazany przez wykonawcę w zapytaniu lub formularzu ofertowym;
Uwagi:11. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Słupski Ośrodek Sporu i Rekreacji w Słupsku
ul. Szczecińska 99, 76 - 200 Słupsk , tel. 59844 75 31, sosir@sosir.slupsk.pl;
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetworzenia danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetworzeniem danych osobowych droga elektroniczną (iod@sosir.slupsk.pkl) lub pisemnie na adres Administratora danych.1
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przedmiotowego postępowania.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 2;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3 ;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:3) Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00. Wszelkie pytanie i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować do: Jerzy Koniczuk dyrektora ds. technicznych Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku tel. 603 946 507 .
Numer dokumentu:685/ZK/2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: