Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-05-07
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie obudowy pomieszczenia
Organizator:Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Adres: ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie obudowy pomieszczenia recepcji w Klinice Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obudowy pomieszczenia recepcji w Klinice
Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach od 2 do 4 do
niniejszego zaproszenia do składania ofert.
3. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie wg ustalonego harmonogramu
przez osoby odpowiedzialne wskazane w załączniku nr 5 - wzór umowy.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Ofertę w postaci elektronicznej lub papierowej należy złożyć do dnia 17.05.2021 r.
do godz. 10:00.
Termin składania:2021-05-17
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin wykonania zamówienia:
- w terminie maksymalnie do 30 dni od daty podpisania umowy
Wymagania:III. Wykaz wymaganych dokumentów, które razem stanowią kompletną ofertę:
1. Formularz oferty - Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert.
2. Kosztorys wykonany w wersji uproszczonej.
3. Aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu
potwierdzenia zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba
reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wykazana
do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej.
5. Polisa lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum
50 000 zł.
Wszystkie złożone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub
przetłumaczone na język polski.
V. Termin płatności:
Zamawiający płatności będzie regulował przelewem w terminie do 30 dni od otrzymania
faktury.
VI. Kryterium oceny ofert.
Cena - 100 %
Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę.
VIII. Faktury elektroniczne
Zgodnie z treścią art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. ,,o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym" (Dz. U. 2018 poz. 2191) Zamawiający wyłącza
stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do przedmiotowego zamówienia.
X. Inne:
Zamawiający zastrzega sobie, że:
a) oferty niekompletne lub nie podpisane jak również oferty, które wpłyną po terminie nie
będą rozpatrywane.
b) może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
XI. Forma złożenia oferty:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej lub
papierowej.
2. Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres dariusz.kielasinski@wszzkielce.pl
w jednym z dostępnych formatach danych .pdf, .doc , .xls lub jako tekst wpisany
bezpośrednio do wiadomości przekazywanych przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
3. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji
Wykonawcy.
4. Ofertę w postaci papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki
Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce SEKRETARIAT z dopiskiem: ,,Oferta
na wykonanie obudowy recepcji EZ/ZP/61/2021/DK". Na odwrocie koperty należy podać
adres i nazwę firmy składającej ofertę.
Uwagi:VII. RODO - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, wpisany do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000001580, numer NIP: 959?129?12?92,
REGON: 000289785
- obowiązki Inspektora Ochrony Danych pełni p. Artur Fronczyk, tel.: 41 3671 354, e?mail.:
iod@wszzkielce.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
EZ/ZP/61/2021/DK
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę o dostępie do
informacji publicznych (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej Dz. U. 2018 poz..1330 t.j.)
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.
Kontakt:IX. Osoby upoważnione do kontaktu, adres do korespondencji:
Dariusz Kielasiński - tel. 41/36-71-269, e-mail: dariusz.kielasinski@wszzkielce.pl
Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce,
Numer dokumentu:EZ/ZP/62/2021/DK
Źródło: Internet i własne
Załączniki: