Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-08-28
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie okresowego przeglądu obiektu budowlanego
Organizator:Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami - Zarządca Spółka z o.o. we Włocławku
Adres: ul. Piaski 9, 87-800 Włocławek
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Włocławek
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 54 413 55 90, wew. 51
Opis:Wspólnota Lokali Użytkowych Nieruchomości Dziewińska 15 we Włocławku
ZAPROSZENIE
do składania ofert
Wspólnota Lokali Użytkowych Nieruchomości Dziewińska 15 we Włocławku, w imieniu której działa zarządca pod firmą: ,,Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami - Zarządca Spółka z o.o."
zwaną w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert.
1. Przedmiot zamówienia:
1.1. ,,Wykonanie okresowego 5 - cio letniego przeglądu obiektu budowlanego polegającego na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego)"
Specyfikacja:6. Zaproszenie do składania ofert znajduje się do odbioru w siedzibie ,,Zarządca" Spółka z o.o. Ul. Piaski 9, pok. nr 27 oraz na stronie internetowej www.zarzadca.wloclawek.pl/przetagi.
Miejsce i termin składania ofert: 4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w zaklejonej kopercie i zaadresować: Wspólnota Lokali Użytkowych Nieruchomości Dziewińska 15 we Włocławku
oferta na:
,,Wykonanie 5 - cio letniego przeglądu obiektu budowlanego (zgodnie z prawem budowlanym)"
4.1. Miejsce - ,,Zarządca" Spółka z o.o. Ul. Piaski 9, 87 - 800 Włocławek, pok. nr 29
4.2. Termin- 03.09.2020r. do godz. 12;00
Otwarcie ofert:5. Miejsce i termin otwarcia ofert: 5.1. Miejsce - Wspólnota Mieszkaniowa we własnym zakresie
Termin składania:2020-09-03
Miejsce i termin realizacji:2. Wymagany termin wykonania zamówienia:
2.1. termin realizacji zamówienia - nie później niż: 30 października 2020r.
Wymagania:3. Wymauane dokumenty:
3.1. Wypełniony i podpisany druk oferty,
3.2. Uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) wraz z aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
3.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.4. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.5. Referencje potwierdzające wykonanie robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot zamówienia.
3.6. Decyzja w sprawie nadania numeru NIP i REGON
ad. 3.2,3.3,3.4,3.6 (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
7. Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: