Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-08-03
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie okresowej kontroli rocznej dróg powiatowych
Organizator:Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach
Adres: ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. starachowicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:41 273 02 20, fax 41 273 02 28
E-mail:
Opis:,,Wykonanie okresowej kontroli rocznej dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego".
I. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę, zgodnie z wymaganiami i w sposób, wynikający z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących przeprowadzania przeglądów okresowych dróg, a w szczególności:

a) Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2021.2351 z późn. zm.),
b) Ustawy o Drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.2021.1376 z późn. zm.),
c) Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz.U.2022.988 z późn. zm.),
d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U.2005.67.582 ),
e) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784),
f) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 2016. 124 z późn. zm.).
2. Długość dróg powiatowych objętych przeglądem - 236,906 km.

3. Wykaz dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego stanowi załącznik nr 3 do przedmiotowego zaproszenia.
4. Zamawiający udostępni niezwłocznie po podpisaniu umowy siatkę referencyjną wraz z długościami odcinków międzywęzłowych i ich przypisaniem do poszczególnych dróg.
5. W ramach przeprowadzonej kontroli zostanie dokonana:
- wizualna ocena stanu technicznego i przydatności do użytkowania nawierzchni jezdni,
- wizualna ocena stanu technicznego i przydatności do użytkowania pozostałych elementów pasa drogowego i jego wyposażenia, tj. chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki postojowe i autobusowe, pobocza, skarpy, nasypy, elementy odwodnienia wraz z przepustami o świetle poniżej 150 cm, oświetlenie, elementy stałej organizacji ruchu.
6. Przegląd roczny dróg powiatowych musi być przeprowadzony przez osobę (osoby) posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, upoważniające do kontrolowania stanu technicznego dróg, należącą w okresie wykonywania kontroli do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa i legitymującą się aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.
7. Oceny stanu technicznego dróg należy wykonać z podziałem na odcinki pomiarowe, których maksymalną długość wyznaczają sąsiednie punkty węzłowe, tj. miejsca przecięcia osi danej drogi z osią innej drogi, granice administracyjne, linie kolejowe itp. Odcinki pomiarowe powinny być zlokalizowane w dowiązaniu do punktów referencyjnych oraz założonego kilometrażu lokalnego.

8. Dla każdej drogi powinien być sporządzony protokół z przeprowadzonej kontroli, który powinien zawierać:

a) numer drogi
b) imię, nazwisko, numer uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności osoby wykonującej przegląd oraz datę wykonania przeglądu i podpis osoby wykonującej przegląd.
c) określenie rodzaju nawierzchni ocenianych odcinków pomiarowych,
d) ocenę stanu technicznego elementów dróg w formie opisu występujących na danym odcinku pomiarowym uszkodzeń oraz przypisaniem odpowiedniej oceny zgodnie ze skalą podaną we wzorze,
e) sumaryczną ocenę stanu technicznego drogi, będącą średnią ważoną z ocen poszczególnych elementów tej drogi,
f) metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów,
g) zalecenia dotyczące konieczności wykonania niezbędnych napraw, remontów lub przebudów, mających na celu poprawę stanu technicznego poszczególnych odcinków dróg,
h) sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

9. Po dokonaniu okresowej kontroli Wykonawca opracuje protokoły z kontroli dla każdej drogi zgodnie z przekazanym wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Projektowanych postanowień umowy oraz sporządzi dziennik objazdu dróg. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przekazanym wzorze, po uprzednim uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego.
10. Opracowania i forma ich przekazania.

Wersja papierowa:

- protokół z kontroli dla każdej drogi wraz z danymi z przeglądu - 1 szt.,
- dziennik objazdu dróg - 1 szt.

Wersja elektroniczna (na nośniku CD, DVD) w ilości 1 szt.:

- protokół z kontroli dla każdej drogi wraz z danymi z przeglądu (format .docx, .xls),
- dziennik objazdu dróg (format .docx, .xls).

11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w protokole kontroli okresowej, a stanem faktycznym istniejącym w terenie Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą termin spotkania w celu wyjaśnienia istniejących rozbieżności. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić by w przedmiotowym spotkaniu bezpośrednio uczestniczyła osoba, która w imieniu i na rzecz Wykonawcy sporządziła protokół kontroli okresowej z wykonanego przeglądu.
Miejsce i termin składania ofert: V. TERMIN SKŁADANIA ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.08.2022 w siedzibie Zamawiającego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Starachowicach (27-200 Starachowice, Ul. Ostrowiecka 15), do godz. 15:00 (godz. pracy Urzędu 7.00 - 15.00) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zdp-starachowice.pl
Termin składania:2022-08-12
Miejsce i termin realizacji:II. Termin realizacji:

Termin realizacji zadania: 60 dni od daty podpisania umowy.
Wymagania:Zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 złotych
III. Kryterium wyboru ofert:
Oferta Wykonawcy przedstawiająca najniższą ceną brutto zostanie uznana za najkorzystniejszą. Cena podana w ofercie musi uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
IV. Przygotowanie oferty

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Cenę oferty należy podać w ,,Formularzu oferty" - załącznik nr 1.
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
4. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze ( np. Krajowy Rejestr Sądowy, ewidencja działalności gospodarczej) lub innym dokumencie.
5. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie określać zasady umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6. Do ofert należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do właściwego rejestru.
VI. Wykluczenie z postępowania

6.1 Uwzględniając przesłanki wykluczenia z art. 7 ust.1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego prowadzonego poza Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) wyklucza się:

a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006) i rozporządzeniu 269/2014 ( Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014)albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

6.2 Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 4.1.

6.3 W związku z powyższym Wykonawca składa wraz z formularzem oferty oświadczenie uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

VII. Tryb udzielania zamówienia:
1.Niniejsze postępowanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 , z późn. zm.) - ,,Ustawa" nie podlega przepisom Ustawy.
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
VIII. Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia całości zamówienia bez podania przyczyn.
W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Numer dokumentu:ZP.2512.17.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: