Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19951235 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-09-29
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie operatów szacunkowych
Organizator:Starosta Otwocki
Adres: ul. Górna 13, 05-400 Otwock
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. otwocki
Państwo: Polska
Telefon / fax:48 22 788-15-34;35;37 w 378, fax 48 22788-15-34;35,37 w 379
E-mail:
Opis:3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 4 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia
wysokości odszkodowania za nieruchomości objęte inwestycją na podstawie decyzji Starosty
Otwockiego nr 5/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r., zezwalającej na realizację inwestycji
drogowej pod nazwą ,, Budowa drogi gminnej- Ul. Lazurowej w Glinie" w gm. Celestynów
wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wycenie podlegają działki ewidencyjne
oraz ograniczone prawa rzeczowe. Wyceną objęte są następujące działki.
- nr 39/1 z obr. 4-Glina gm. Celestynów,
- nr 40/1 z obr. 4-Glina gm. Celestynów,
- nr 79/15 z obr. 4- Glina gm. Celestynów,
- nr 664/1 i 664/2 z obr. 4- Glina gm. Celestynów.
Operat powinien być wykonany w oparciu o przepisy:
- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.
1474 ze zm.) w szczególności art. 18 ustawy,
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.
U. z 2020 r. poz. 65),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 207, poz.
2109 ze zm.).
Przedmiot zlecenia obejmuje również udział w postępowaniu administracyjnym w
charakterze biegłego, a w szczególności: stawiennictwo na rozprawach administracyjnych,
które na potrzeby postępowania administracyjnego będą przeprowadzone w tut. Starostwie,
udzielanie wyjaśnień dotyczących wyceny, potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego.
Operaty zostaną wykonane w wersji papierowej (2 egz.) i dodatkowo w wersji elektronicznej.
Specyfikacja:2. SPOSÓB UZYSKANIA DOKUMENTACJI
Dokumentacja umieszczona jest na stronie www.bip.powiat-otwocki.pl
Miejsce i termin składania ofert: 7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Otwocku Ul. Górna 13
tel. (022) 778 1 339 w kancelarii.
2) TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 07.10.2020 r. o godz. 11:00.
Otwarcie ofert:3) Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.10.2020 r. godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Otwocku Ul. Górna 13.
Termin składania:2020-10-07
Miejsce i termin realizacji:4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
14 dni od daty zawarcia umowy
Wymagania:5. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIA
Przy wyborze oferty ZAMAWIAJĄCY będzie kierował się następującymi kryteriami:
CENA - 100 %
6. WARUNKI, KTÓRE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie wyceny
nieruchomości
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje min. 1 osobą
posiadającą uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości.
Oferty należy składać z uwzględnieniem terminu bezpiecznego otwarcia ofert przez
Zamawiającego.
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 20 dni.
Kod CPV:70000000-1
Numer dokumentu:S.AI.272.2.76.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: