Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19796462 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-09-01
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie opracowania dokumentacji
Organizator:Miasto Gorzów Wielkopolski - Urząd Miasta
Adres: Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Województwo / powiat: lubuskie, pow. Gorzów Wielkopolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:95 7355 638
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/2589
Opis:Aktualizacja optymalizacji układu sieci komunikacji miejskiej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz gmin sąsiadujących, z którymi miasto Gorzów Wlkp. zawarło porozumienie w zakresie publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2025

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania dokumentacji pn.: ,,Aktualizacja optymalizacji układu sieci komunikacji miejskiej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz gmin sąsiadujących, z którymi miasto Gorzów Wlkp. zawarło porozumienie w zakresie publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2025" oraz badań obserwacyjnych na przystankach komunikacyjnych.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-09-09
Termin składania:2020-09-09
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2020-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubuskie
Powiat
Gorzów Wielkopolski
Gmina
Gorzów Wielkopolski
Miejscowość
Gorzów Wielkopolski
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
POIS.06.01.00-00-0046/16 - System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.
Warunki zmiany umowy
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 3.
3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
a) zmiana kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto
b) zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie prac w wyznaczonym terminie,
c) w przypadku, gdy opóźnienie w realizacji umowy wynika z zaniedbania bądź opóźnienia
ze strony Zamawiającego.
4. Zmiany umowy przewidziane w pkt. 3 dopuszczalne są na następujących warunkach:
a) ad lit. a) kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT,
b) ad lit. b) zmiana terminu wykonania zamówienia o okres działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
c) ad lit. c) zmiana terminu wykonania zamówienia o okres opóźnienia wynikający
z zaniedbania bądź opóźnienia ze strony Zamawiającego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia publicznego eksperta, posiadającego doświadczenie
w opracowaniu kompleksowego badania popytu (obejmującego wszystkie kursy na każdej z linii podmiejskich tj. przebiegających w granicach miasta oraz miast i gmin powiązanych z nim komunikacyjnie na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego lub gminy te należą do związku międzygminnego lub związku powiatowo-gminnego mających za zadanie realizację publicznego transportu zbiorowego).
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł poświadczone informacją z banku o wysokości środków finansowych lub zdolności kredytowej.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 3 usługi dotyczące realizacji badań marketingowych w komunikacji miejskiej w zakresie całości sieci komunikacyjnej na wszystkich liniach na obszarze jej funkcjonowania:
- obejmujące badania wielkości i struktury popytu,
- obejmujące wykonanie opracowania analitycznego z podsumowaniem wyników,
- w sieci komunikacyjnej, w której jest przejeżdżanych rocznie nie mniej niż 3 mln kilometrów.
Pod pojęciem ,,wykonanie w okresie ostatnich 3 lat" rozumie się zakończenie usługi w tym okresie np. protokół odbioru datowany nie wcześniej, niż 3 lata przed terminem składania ofert.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2020-09-01
Data ostatniej zmiany
2020-09-01

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. Kryterium oceny ofert:
- cena ofertowa waga 60% (60 pkt.)
- doświadczenie eksperta 40% (40 pkt.)
Maksymalna liczba punktów, jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Joanna Mikołajko
tel.: 95 7355 638
e-mail: joanna.mikolajko@um.gorzow.pl
Kod CPV:73110000-6
Numer dokumentu:2020-2516-2589
Źródło: Internet i własne
Załączniki: