Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17056564 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-03-25
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie pomiarów elektrycznych i pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego oraz sporządzenie protokołów
Organizator:Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim
Adres: ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. ostrowiecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 41 2672 100, 104-108 fax. +48 41 2672 110, Tel. - 607-114-010
Opis:Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wykonanie pomiarów elektrycznych i pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego oraz sporządzenie protokołów pomiarowych na Pływalni Rawszczyzna przy ul. Mickiewicza 32 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zakres prac obejmuje :

Wykonanie pomiarów elektrycznych 1raz na 5 lat i pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego co roku przez okres 5 lat, oraz sporządzenie protokołów pomiarowych z przeprowadzonych pomiarów na Pływalni Rawszczyzna przy ul. Mickiewicza 32 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego należy wykonywać przez okres 5-ciu lat do 08 maja każdego roku (ostatnie do 08 maja 2023 r.).
Zakres prac do wykonania stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert. Złożenie oferty powinno poprzedzić dokonanie oględzin Pływalni
Miejsce i termin składania ofert: Oferty obejmujące całość zamówienia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: OFERTA NA :
Wykonanie pomiarów elektrycznych i pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego oraz sporządzenie protokołów pomiarowych na Pływalni Rawszczyzna przy ul. Mickiewicza 32 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

z podaniem nazwy , adresu., telefonu i numeru NIP, REGON Oferenta w terminie:
do dnia 02 kwietnia 2019r do godz. 9.00
w Sekretariacie MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 11 pokój Nr. 2,22
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert, oraz negocjacje z Oferentami mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty odbędą się w dniu : 02 kwietnia 2019r o godz. 9.15 w siedzibie MOSiR ul. Świętokrzyska 11 pokój Nr. 2.29
Termin składania:2019-04-02
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonywania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 08.05.2023r
Wymagania:Kryteria oceny ofert :

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował jej ceną, przy czym przez cenę oferty należy rozumieć: cenę brutto: za wykonanie pomiarów elektrycznych, pomiarów natężenia oświetlenia, oraz sporządzenia stosownych protokołów zgodnie z wyżej określonym przedmiotem zamówienia i Zakresem prac - Załącznik Nr 1
Wymagania dotyczące kryteriów :

1.Posiadanie stosownych zezwoleń i uprawnień do wykonywania działalności dotyczącej realizacji
niniejszej oferty
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w przedmiocie realizacji zamówienia.
3. Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Oświadczenie potwierdzające aktualne prowadzenie działalności gospodarczej z podaniem
pełnej nazwy, adresu, numeru REGON, NIP, zakładu głównego oferenta.
2. Cenę brutto za całość realizacji Zamówienia wraz z kosztami związanymi z realizacją
przedmiotu zamówienia. Formularz Ofertowy / Załącznik Nr 3 /

Wartość zamówienia objętego niniejszym ogłoszeniem nie może przekroczyć kwoty: 30.000 euro. Oferowana cena za wykonanie usługi podlega negocjacjom.
Zamawiający prowadzi negocjacje ustne tylko z Oferentami obecnymi w dniu otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego i posiadającymi pisemne pełnomocnictwa w tym zakresie. Pozostałe oferty rozpatrywane są zgodnie z wartościami podanymi w ofercie jako cena oferty. Innych form negocjacji Zamawiający nie przewiduje.
Kontakt:Szczegółowych informacji udziela:
Kierownik Pływalni Rawszczyzna Krzysztof Przygoda - Tel. - 607-114-010
Źródło: Internet i własne
Załączniki: