Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-08-24
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie prac na odcinku szlaku
Organizator:Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Nadleśnictwo Nawojowa
Adres: ul.Lipowa 1, 33-335 Nawojowa
Województwo / powiat: małopolskie, pow. nowosądecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefonu: (018) 446-38- 88 lub 609-091-746
E-mail:
Opis:Przedmiotem zaproszenia do składania ofert jest wykonanie prac na odcinku szlaku biegnącym po
gruntach Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Nawojowa. Składa się on z 4
fragmentów oddzielonych na swym przebiegu gruntami innej własności, które biegną m.in. po stałych
szlakach zrywkowych, szlaku turystycznym i częściowo po drogach leśnych oraz ścieżce edukacyjnoprzyrodniczej
w Kamiannej.
I fragment - km: 0+000 - 7+880 (trasa od Hali Łabowskiej do drogi gminnej na Uhryń przy kapliczce
Matki Bożej Uhryńskiej w Uhryniu, przerwana 300 m odcinkiem drogi gminnej na wysokości oddziału
wg załącznika nr 3 i 4)
II fragment - km: 7+880 - 7+930 (trasa przy kapliczce Matki Bożej Uhryńskiej w Uhryniu wg załącznika
nr 4)
III fragment - km: 7+931 - 11+550 (trasa od drogi powiatowej Łabowa - Kamianna na wysokości
granicy oddziałów 219 i 220 w leśnictwie Kotów do północno-wschodniej granicy oddziału nr 106 w
leśnictwie Kamianna wg załącznika nr 5)
IV fragment - km: 11+551 - 15+370 (trasa od parkingu przy zbiornikach retencyjnych w Kamiannej do
wschodniej granicy oddziału 97 w leśnictwie Kamianna wg załącznika nr 6)
1.1. Przedmiot zamówienia stanowią głównie prace ziemne oraz wykonanie oznakowania na 3 wymienionych
wyżej fragmentach, tj. I - km: 0+000 - 7+880, III - km: 7+931 -11+550 i IV - km: 11+551 - 15+370
Prace do wykonania na fragmencie II - km: 7+880 - 7+930 stanowią przedmiot osobnego postępowania
znak: ZG.270.12.2018.
Zakres prac obejmuje następujące czynności na poszczególnych fragmentach i kilometrach odcinka
szlaku:
I fragment
> km: 0+000 - 1+000:
- odprowadzenie wody wraz z wyrównaniem na 10 zagłębieniach (kałużach) wielkości 2 m2 do
10 m2, poprawa profilu poprzecznego
> km: 1+001 - 2+000:
- wymiana na nowe 4 wodospustów,
- udrożnienie i odpowiednie wyprofilowanie zamulonych wylotów na 7 wodospustach,
- wykonanie 30 mb rowu po jednej stronie szlaku wraz z odprowadzeniem wody istniejącym
wodospustem (km: 1+400)
> km: 2+001 - 3+000:
Strona 2 z 5
- wymiana na nowe 3 wodospusty,
- udrożnienie i odpowiednie wyprofilowanie zamulonych wylotów na 5 wodospustach,
- poprawa profilu poprzecznego szlaku na odcinku 100 mb (km: 2+540 - 2+640) w celu
odprowadzenia wody i niwelacji niewielkich zagłębień z nagromadzoną wodą,
- wykonanie przeprawy z 6 płyt betonowych o wymiarach 3x1 m grubości min.10 cm
na skrzyżowaniu z utwardzoną tłuczniem drogę leśną przy składzie drewna w oddziale 333,
- odprowadzenie wody wraz z wyrównaniem na 1 zagłębieniu (kałuży) wielkości około 10 m2,
poprawa profilu poprzecznego
> km: 3+001 - 4+000:
- założenie 1 wodospustu ,
- założenie 1 wodospustu, wraz z wykonaniem płytkiego przekopu poprzecznego celem
odprowadzenia wody,
- udrożnienie i odpowiednie wyprofilowanie zamulonych wylotów na 10 wodospustach,
- poprawa profilu poprzecznego oraz nawierzchni koparką na łącznym dystansie 150 mb
> km: 4+001 - 5+000:
- założenie 1 wodospustu,
- udrożnienie i odpowiednie wyprofilowanie zamulonych wylotów na 6 wodospustach,
- poprawa profilu poprzecznego oraz nawierzchni koparką na łącznym dystansie 200 mb
> km: 5+001 - 6+000:
- założenie 1 wodospustu,
- poprawa profilu poprzecznego oraz nawierzchni koparką na łącznym dystansie 100 mb,
- odprowadzenie wody wraz z wyrównaniem na 1 zagłębieniu (młace) wielkości około 10 m2,
poprawa profilu poprzecznego
> km: 6+001 - 7+000:
- poprawa profilu poprzecznego oraz nawierzchni koparką na łącznym dystansie 150 mb
> km: 6+001 - 7+000:
- poprawa profilu poprzecznego oraz nawierzchni koparką na łącznym dystansie 150 mb
> km: 7+001 - 7+880:
- podkrzesanie sosny (dwójka) w celu pozbawienia jej grubych i suchych gałęzi (km: 7+330)
- wykonanie drewnianej szykany zwalniającej na pestkach betonowych (na wzór nachodzących
na siebie szlabanów na terenie nadleśnictwa) i zapobiegającej nagłemu wtargnięciu koni na drogę
gminną na Uhryń na wysokości kapliczki (km: 7+860). Konstrukcję szykany należy przemyśleć
w taki sposób, aby była ona łatwo demontowalna na potrzeby zrywki lub przejazdu innych
pojazdów (co związane jest z prowadzeniem gospodarki leśnej).
III fragment
> km: 7+931 - 8+000:
- brak prac
> km: 8+001 - 9+000:
- wykoszenie szlaku na dystansie ok 450 mb,
- wyrównanie kolein powstałych po zrywce drewna wraz z nadaniem odpowiedniego profilu
poprzecznego oraz wykonaniem miejscami płytkiego rowu w celu odwodnienia i osuszenia
wierzchniej warstwy gruntu na dystansie około 320 m,
Strona 3 z 5
- wykonanie dwóch przepraw przez cieki wodne - odpowiednie wyprofilowanie koryta cieku na
przecięciu ze szlakiem z utwardzeniem kamieniem łamanym bądź dylówką (długość 1 przeprawy
około 4 m, długość 2 przeprawy około 5 m),
- nadanie odpowiedniego profilu poprzecznego z wykonaniem płytkiego rowu w celu
odwodnienia i osuszenia wierzchniej warstwy gruntu na dystansie około 100 mb
> km: 9+001 - 10+000:
- nadanie odpowiedniego profilu poprzecznego z wykonaniem płytkiego rowu w celu
odwodnienia i osuszenia wierzchniej warstwy gruntu na dystansie około 630 mb
- wykonanie poprzecznego, płytkiego przekopu w celu odprowadzenia wody z rowu w 3-4
miejscach
- utwardzenie pobocza drogi leśnej na odcinku długości 150 mb i szerokości 2 m warstwą klińca
grubości 0,10 m wraz z zawibrowaniem w celu skanalizowania ruchu konnego na tym dystansie
(oddział 217)
> km: 10+001 - 11+000:
- wykoszenie szlaku na dystansie ok 300 mb,
- odprowadzenia wody i niwelacja niewielkich zagłębień z nagromadzoną wodą wielkości od 2
m2 do 15 m2 w 5 miejscach,
- poprawa profilu poprzecznego oraz nawierzchni koparką na łącznym dystansie 330 mb,
- utwardzenie pobocza drogi leśnej na odcinku długości 115 mb i szerokości 2 m warstwą klińca
grubości 0,10 m wraz z zawibrowaniem w celu skanalizowania ruchu konnego na tym dystansie
(oddział 216 i 217)
> km: 11+001 - 11+550:
- wykoszenie szlaku na dystansie ok 200 mb
- wykonanie odprowadzenia wody w postaci rowu jednostronnego z ujściem w celu odwodnienia
terenu na odcinku około 75 m wraz z utwardzeniem nawierzchni tłuczniem (km: 11+090 -
11+165)
- odprowadzenia wody i niwelacja niewielkich zagłębień z nagromadzoną wodą wielkości od 5
m2 do 20 m2 w 4 miejscach
- poprawa profilu poprzecznego oraz nawierzchni koparką na łącznym dystansie 50 mb
- wykonanie przeprawy przez rów drogowy za pomocą rury karbowanej fi 50, długości 4 m wraz
z jej zasypaniem tłuczniem i jego zawibrowaniem (km: 11+445, oddział 106)
IV fragment
> km: 11+551 - 12+000:
- odkrzaczenie oraz wykoszenie szlaku na dystansie ok 330 mb
- poprawa profilu poprzecznego oraz nawierzchni koparką na łącznym dystansie 300 mb
> km: 12+001 - 13+000:
- odkrzaczenie oraz wykoszenie szlaku na dystansie ok 200 mb
- poprawa profilu poprzecznego oraz nawierzchni koparką na łącznym dystansie 200 mb
- utwardzenie pobocza drogi leśnej na odcinku długości 40 mb i szerokości 2 m warstwą klińca
grubości 0,10 m wraz z zawibrowaniem w celu skanalizowania ruchu konnego na tym dystansie
(oddział 101)
- utwardzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na wspólnym odcinku długości 110 mb
i szerokości 2 m warstwą klińca miąższości 0,15 m wraz z zawibrowaniem w celu zabezpieczenia
nawierzchni przed rozjeżdżaniem i niszczeniem (oddział 99/100)
> km: 13+001 - 14+000:
- wykoszenie szlaku na dystansie ok 150 mb
- poprawa profilu poprzecznego oraz nawierzchni koparką na łącznym dystansie około 150 mb
Strona 4 z 5
> km: 14+001 - 15+000:
- poprawa profilu poprzecznego oraz nawierzchni koparką na łącznym dystansie około 150 mb
> km: 15+001 - 15+370:
- poprawa profilu poprzecznego oraz nawierzchni koparką na łącznym dystansie około 150 mb
1.2. Oznakowanie wykonanego szlaku należy wykonać według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Oznakowanie należy wykonać na drzewach stojących na ich pobocznicy. W przypadku drzew o korze
grubej i spękanej należy zdjąć wierzchnią warstwę korowiny w celu wyrównania pola pod
namalowanie ustalonego znaku. Oznakowanie należy wykonać w taki sposób, aby było ono czytelne
i jednoznacznie determinowało kierunek biegu tegoż szlaku. Szczególnie ważne będą miejsca
przecięcia i skrzyżowania z innymi ciągami komunikacyjnymi oraz miejsca załamań przebiegu
szlaku.
1.3. Wodospusty należy wykonać z podwójnych kantówek, spiętych ze sobą trzecią w taki sposób by
zapewnić odpowiednią szczelinę spustową dla spływu wody i wytrzymałość na przejazdy
standardowego ciągnika zrywkowego. Długość wodospustu w zależności od potrzeb 5-7 m.
2. Nadleśnictwo Nawojowa informuje, że warunkiem koniecznym przystąpienia do złożenia oferty jest
wcześniejsze dokonanie wizji lokalnej w terenie w celu poznania rozmiaru prac oraz specyfiki terenu i
dróg dojazdowych, która odbędzie się w dniu 28.08.2018 w godz. 7:45 do 15:00 (zbiórka przy bramie
wjazdowej Gospodarstwa Szkółkarskiego Feleczyn o godz. 7:45) - dokonujący wizji musi posiadać do
dyspozycji samochód terenowy na przejazdy w trakcie okazywania zakresu prac).
3. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość dostarczonych
materiałów oraz wykonanych prac. Wykonawca zobowiązany będzie do ponoszenia wyłącznej
odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody oraz niedotrzymanie terminu realizacji, bądź
zastosowanie nieodpowiedniej jakości materiałów konstrukcyjnych.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Nadleśnictwa - w sekretariacie lub przesłać poczta tradycyjną na adres
nadleśnictwa: 33-335 Nawojowa, ul. Lipowa 1, faksem na nr (0-18) 44638-95. Dopuszczalna formą jest
również przesłanie skanu podpisanej oferty na adres e-mail: nawojowa@krakow.lasy.gov.pl
Ofertę należy złożyć do dnia 30.08.2018 r. do godz. 10:00
Termin składania:2018-08-30
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji usługi: do 15.10.2018 r.
Wymagania:Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Termin rozpoczęcia prac: niezwłocznie po podpisaniu umowy z wyłonionym w postępowaniu
Wykonawcą.
8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i
wariantowych.
9. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia.
10. Wykonawca udzieli gwarancji :
> 36 miesięcy na wykonane obiekty: - przeprawę drogową z płyt betonowych,
- szykanę,
- nowe wodospusty,
- utwardzone odcinki pobocza dróg leśnych (łączny dystans 415 mb
i szerokości 2m)
- przepust na rowie z rury PCV
- wykonane rowy odwadniające
- oznakowanie szlaku
> 12 miesięcy na pozostałe obiekty i prace,
licząc od dnia odbioru, który nastąpi do 7 dni od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę faktu
zrealizowania zamówienia.
Informacje pozostałe:
12.1. Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Wartość zamówienia poniżej 30.000 EUR.
12.2. W cenie oferty muszą być uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
12.3. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana jako najbardziej korzystna zostanie poinformowany do
dnia 30.08.2018 r. (do godz. 15:00) o wyborze jego oferty oraz szczegółach realizacji usługi.
12.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowej jak również rezygnacji z
wyboru Wykonawcy.
Kontakt:Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela Michał Popiela pod nr telefonu: (018) 446-38-
88 lub 609-091-746 (od pn. do pt. w godz. 7:00-15:00).
Numer dokumentu:ZG.270.18.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: