Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-05-08
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie prac remontowych polegających na remoncie schodów zewnętrznych w budynku biurowym
Organizator:Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 85 66 54 549 Fax: 85 66 54 567, tel. 85 66 54 558, 609 970 127
E-mail:
Opis:Wykonanie prac remontowych polegających na remoncie schodów zewnętrznych w budynku biurowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego położonym przy ul. Jana Kilińskiego 16 w Białymstoku.

A) Opis zadania

Wykonawca wykona prace objęte niniejszym zapytaniem zgodnie z ,,Pozwoleniem na podjęcie innych dzałań przy zabytku: układzie historycznego układu urbanistycznego, polegających na naprawie schodów" nr MKZ.4125.46.2018 z dnia 27.04.2018r. wydanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Naprawa schodów obejmuje odtworzenie podłoża betonowego, granitowe stopnice, podstopnice i podest przy wejściu głównym do budynku, w tym:

demontaż okładzin z płyt granitowych do powtórnego wykorzystania,
wymianę, naprawę i uzupełnienie podłoża/cokołu betonowego z zastosowaniem warstwy sczepnej i/lub, jeżeli to konieczne, prętów i siatek zbrojeniowych,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
montaż okładzin granitowych z uzupełnieniem brakujących i wymianą uszkodzonych fragmentów okładzin,
wykonanie uszczelnienia spoin fugą cementową do zastosowań zewnętrznych o podwyższonych właściwościach odpornościowych na czynniki zewnętrzne,
utylizację zdemontowanych materiałów,
uzyskanie i opłacenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

B) Inne ustalenia

1. Uzupełniane i wymieniane okładziny kamienne powinny być wykonane z takiego samego granitu jak istniejące okładziny, zwłaszcza dotyczy to uziarnienia, faktury i kolorystyki.

2. Zamawiający oczekuje złożenia oferty w formie ryczałtowej z wyszczególnieniem nazw przyjętych do realizacji materiałów kamiennych, fug i klejów.

3. Kwota ryczałtowa obejmuje wszelkie czynności związane z wykonaniem zleconych robót, zawiera wszelkie materiały podstawowe i pomocnicze, niezbędny montaż, obróbki i wykończenie remontowanych elementów a także prace rozbiórkowe, zabezpieczające, wywóz i utylizację materiaów rozbiórkowych oraz koszty uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

4. Zmawiający zakłada, że Wykonawca dokona pomiaru z natury i dopasuje wymiary i układ uzupełnianych i wymienianych okładzin do istniejącego układu. Wszelkie ewentualne zmiany należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków i Zamawiającym.

5. Wykonawca przed złożeniem oferty dokona obowiązkowj wizji lokalnej obejmującej pomiary i badania stanu istniejącego schodów, w tym, jeżeli to konieczne, wykonanie odkrywek. Potwierdzenie wykonania wizji lokalnej przez Zamawiającego Wykonawca dołączy do oferty.

6. Zamawiający zakłada, że podczas sezonu zimowego na schodach będą używane środki chemiczne odladzające. Użyte materiały, zwłaszcza fugi i kleje oraz sposób montażu powinien umożliwiać stosowanie takich środków bez utraty gwarancji.

7. Uznaje się, że wszelkie rozbieżności co do zakresu robót i obmiaru zostaną wyjaśnione na etapie postępowania przetargowego. Podane w ofercie Wykonawcy wartości obmiaru robót nie będą służyły do rozliczenia powykonawczego wykonanych prac.

8. Wszystkie materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania oraz posiadać niezbędne certyfikaty i atesty.

9. Wykonywanie prac remontowych nie powinno zakłócać i utrudniać pracy Urzędu. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego oznakuje i zabezpieczy plac budowy.

10. Gwarancja na wykonane prace i użyte materiały: min 60 miesięcy.

11. Wykonawca dostarczy przed odbiorem prac dokumentację powykonawczą zawierającą certyfikaty i atesty użytych materiałów. Dostarczenie w/w dokumentów będzie warunkiem rozpoczęcia czynności odbiorowych. Odbiór będzie przeprowadzony w terminie trzech dni od zgłoszenia gotowości do odbioru i dostarczenia w/w dokumentów.
Miejsce i termin składania ofert: Termin złożenia oferty: 18.05.2018r. do godziny 12:00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z adnotacją: ,,Remont schodów ul. Jana Kilińskiego 16" w siedzibie UMWP w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, pok. nr 605 z podaniem ryczałtowej kwoty brutto proponowanej za wykonanie w/w prac.
Termin składania:2018-05-18
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin wykonania prac: do dnia 16.07.2018r.
Wymagania:C) Kryteria oceny ofert
Cena - 100%
Termin płatności: 14 dni od odbioru robót potwierdzonego protokółem odbioru na podstawie wystawionej faktury VAT.
Do oferty proszę dołączyć:
- dane rejestrowe Wykonawcy;
- referencje potwierdzające fachowość i rzetelność wykonywania czynności objętych zapytaniem;
- potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej, o której jest mowa w cz. B pkt.5.
Oferty niekompletne będą traktowane jako niespełniające warunków zapytania ofertowego i odrzucone.
Kontakt:Ewentualne zapytania proszę kierować do Pana Mirosława Jakimowicza, tel. 85 66 54 558, 609 970 127 lub Pana Tomasza Greś, tel. 85 66 54 552, 609 096 310.
Numer dokumentu:BA-I.2510.3.5.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: