Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-05-24
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego Rewitalizacji parku
Organizator:GMINA PACZKÓW
Adres: RYNEK 1, 48-370 PACZKÓW
Województwo / powiat: opolskie, pow. nyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: (77) 431 67 91, Faks: (77) 544 90 04
Opis:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 130 000 zł
2. Rodzaj zamówienia: usługi.

3. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego Rewitalizacji parku w Ujeźdźcu na dz. ew. nr 402/1 zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego wraz z wyceną planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych.
Program funkcjonalno użytkowy należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -
użytkowego.
Celem zamówienia jest rewitalizacja parku znajdującego się w Ujeźdźcu na dz. ew. nr 402/1, 48-370 Paczków obejmująca m.in.: prace pielęgnacyjne zieleni, nowe nasadzenia, małą architekturę, ogrodzenie, wskazanie wytycznych w zakresie projektowania; opis stanu technicznego;
uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia; ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe;
szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe; Ocena stanu technicznego; zakres projektowanych robót budowlanych; przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem obiektu
Miejsce i termin składania ofert: 8. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert:
Zamkniętą kopertę (paczkę) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski, Rynek 1, 48-370 Paczków pok. nr 11 do dnia 02.06.2023 godz. 10.00
Otwarcie ofert:9. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski, Rynek 1, 48-370 Paczków pok. nr 2 dnia 02.06.2023 godz. 10:15
Termin składania:2023-06-02
Miejsce i termin realizacji:4. Termin wykonania zamówienia: 31.07.2023 r.
Wymagania:6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena
lub
Kryteria: Znaczenie:
1. Cena 100 %
7. Oznaczenie oferty: ,,Oferta na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego rewitalizacji parku w Ujeźdźcu "
10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
-posiadają wiedzę i doświadczenie w w/w zakresie prac.
-posiadają uprawnienia projektowe, budowlane w zakresie koniecznym do realizacji zadania.

11. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,Formularz oferty". Oferta musi zawierać cenę ofertową wykonania usługi. Cena winna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji i uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień do wykonania zadania.
Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty:
- oświadczenie, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia Stosownie do zapisu art. 2 ust.1 pkt 1 w prowadzonym postępowaniu nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu zamówienia oraz zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.
Kontakt:5. Osoba(y) upoważniona(e) do kontaktów:
Wojciech Kochan, Karina Sobota
Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków, pok. nr 3,
tel. (77) 431 67 91 wew. 115, w godz. 7:00 - 15:00.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: