Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-05-26
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie projektu budowlanego
Organizator:Gmina Gubin
Adres: ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
Województwo / powiat: lubuskie, pow. krośnieński (odrzański)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 68 359 16 40, fax 68 359 16 40
E-mail:
Opis:2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na opracowaniu dokumentacji hydrogeologicznej i projektowej oraz pełna obsługa administracyjna wraz z pozyskaniem m.in. map, wypisów, niezbędnych opinii, uzgodnień pozwoleń, operatów, wymaganych przepisami decyzji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz opracowanie dokumentacji przetargowej, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego dla: Budowy nowego ujęcia wody wraz z likwidacją istniejącej studni oraz modernizacja technologii uzdatniania wody o wydajności ok. 5m3/h na stacji SUW w m. Dzikowo gm. Gubin w ramach którego wykonane zostaną dwa etapy pełnobranżowych projektów dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja SUW oraz budowa studni głębinowej w m. Dzikowo gm. Gubin" Etap I Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę studni głębinowej przy Stacji Uzdatniania Wody w m. Dzikowo Gmina Gubin Etap II opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację technologii uzdatniania wody o wydajności ok. 5m3/h na Stacji Uzdatniania Wody w m. Dzikowo Gmina Gubin
Wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego niezbędnych, prawomocnych pozwoleń w tym pozwolenia wodnoprawnego, przygotowana dokumentacja ma umożliwiać wydanie pozytywnej zgody na użytkowanie.
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje zaprojektowanie budowy/modernizacji ujęcia wody na terenie stacji SUW, przeprowadzanie likwidacji istniejącego ujęcia wody wraz z modernizacją systemu uzdatniania wody o wydajności ok. 5m3/h w obecnym budynku stacji SUW przy zapewnieniu wody wykorzystywanej na cele bytowe i p. pożarowe w m. Dzikowo gm. Gubin działka nr 76/3. Szczegółowy opis zamówienia obejmuje: - przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- uzgodnienie z Zamawiającym zaproponowanych rozwiązań projektowych, - wykonanie mapy do celów projektowych, uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, oświadczeń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, - projekt budowlany i projekt wykonawczy opracowany w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję, - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, - opracowania kosztowe: przedmiar robót (z podziałem na etapy realizacji), kosztorys inwestorski ( z podziałem na etapy realizacji), - mapy do celów projektowych w odpowiedniej skali, spełniające wymagania obowiązujących przepisów prawa, - opracowania i czynności przedprojektowe, opracowania uzupełniające niezbędne do wykonania w/w opracowania, oraz wymagane przepisami szczególnymi i przez organy uzgadniające ( np. dokumentacja geologiczno-inżynierska, raport oddziaływania na środowisko -jeśli wymagany ), - uzyskanie: prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i innych decyzji wymaganych przepisami szczególnymi, zapewnień o dostawie mediów i warunków przyłączenia; decyzji wymaganych przepisami w zakresie ochrony środowiska, warunków sanitarno- epidemiologicznych, ochrony p. poż. i innych niezbędnych do wykonania przedmiotowego opracowania, - instrukcje eksploatacji dla ujęcia wody, stacji uzdatniania wody, pompowni wody i innych obiektów. - należy rozwiązać w sposób optymalny technologię ujmowania i uzdatniania wody do celów pitnych i p.poż; w projekcie należy przyjąć technologię uzdatniania wody w cyklu automatycznym z wizualizacją procesu. Uzdatniona woda powinna posiadać parametry określone w obowiązujących przepisach prawa. - w projekcie stacji uzdatniania wody należy uwzględnić możliwość instalacji agregatu prądotwórczego, automatykę i monitoring, - wszelkie uzgodnienia, decyzje i zgody uzyskiwane będą przez Projektanta w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz, - dokumentacja projektowa ma być opracowana w języku polskim, - projektant winien przedkładać Zamawiającemu do informacji wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania, - dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną oraz winna ona być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, - zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia, - każdy egzemplarz dokumentacji projektowej musi być opatrzony oryginalnymi podpisami projektanta i sprawdzającego, - przy opracowaniu dokumentacji projektowej Projektant stosuje przepisy obowiązującego prawa; dokumentacja powinna spełniać wszystkie obowiązujące wymagania formalno-prawne w zakresie sporządzania projektu budowlanego
obejmującego wszystkie niezbędne branże a w szczególności: wymogi aktualnej ustawy Prawo budowlane ze zm. oraz związane z nią rozporządzenia, wymogi Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wymogi ustawy Prawo ochrony środowiska ze zm. wymogi Ustawy Prawo wodne ze zm. wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; - Zamawiający wymaga, aby Projektant w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót określił właściwości urządzeń i materiałów za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane (bez podania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j Dz.U.2019.1010 ze zm.). - wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji, Projektant winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej, - wykonawca, przy składaniu oferty, powinien uwzględnić ewentualne problemy w terminowym uzyskaniu wymaganych decyzji, uzgodnień i zatwierdzeń, - w ramach wynagrodzenia ryczałtowego należy ująć wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie wyjaśnienia i korygowania niejasności, uwag i- wątpliwości na etapie realizacji robót budowlanych objętych niniejszym opracowaniem, w tym dokonanie korekt i przeprojektowanie elementów, których Wykonawca robót budowlanych nie będzie mógł wykonać z winy wad projektu budowlanego lub wykonawczego (przy założeniu kompetentności i profesjonalności wykonawcy robót budowlanych); zakłada się, że kompletny i profesjonalnie wykonany projekt wymagać będzie niewielkiego zakresu nadzoru autorskiego. - Projektant udzieli gwarancji na wykonane prace projektowe na okres realizacji inwestycji od dnia protokolarnego odbioru dokumentacji oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji, która zakończy się wraz z okresem rękojmi na roboty budowlane wykonane na jej podstawie, - Projektant zobowiązany jest przy opracowaniu dokumentacji kierować się względami ekonomicznymi realizacji i utrzymania projektowanej inwestycji, dokumentacja powinna opierać się na najnowszej wiedzy technicznej; przyjęcie w dokumentacji najnowszych rozwiązań technicznych oraz technologicznych z wykorzystaniem rozwiązań opierających się o zasady poszanowania energii. - Projektant przed rozpoczęciem zasadniczych prac projektowych dokona z
Zamawiającym protokolarnych uzgodnień w zakresie projektowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych przedstawionych Zamawiającemu w koncepcji opracowanej przez Projektanta zaleca się, aby Projektant przed sporządzeniem oferty dokonał oględzin terenu przeznaczonego na inwestycję, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia; koszt dokonania oględzin terenu ponosi Projektant. - Inwestor Gmina Gubin zastrzega możliwość zmiany założeń związanych z zakresem prac projektowych na każdym etapie w okresie obowiązywania umowy.
Zakres zamówienia obejmuje także: pełnienie nadzoru autorskiego podczas budowy urządzeń objętych dokumentacją projektową.
Stan obecny
Planowana inwestycja będzie polegała na przebudowie istniejącego systemu uzdatniania wody na terenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Dzikowo w celu zasilania miejscowości w wodę bytowo-gospodarczą oraz wodę wykorzystywaną na cele p.poż.
Miejscowość Dzikowo wraz z modernizowaną stacją uzdatniania wody położona jest w zachodniej części województwa lubuskiego, w odległości ok. 10,0 km na wschód od miejscowości Gubin jest typową miejscowością o charakterze wiejskim. Woda w obszarze wsi zużywana jest wyłącznie na potrzeby socjalno - bytowe i gospodarcze, w tym podlewanie zieleni ozdobnej i upraw przydomowych.
Aktualnie pobór wód podziemnych odbywa się za pomocą studni wierconej będącej źródłem wody dla wodociągu w miejscowości Dzikowo aktualnie ujęcie składa się z jednej eksploatowanej studni oznaczonej nr SW-1.
Ustalone w Decyzji z dn. 28.12.2017r. zasoby eksploatacyjne dla studni SW-1 wynoszą Qśrd = 34,0 m3/h liczba mieszkańców w m. Dzikowo na dzień 31.12.2021 wynosi ok. 53 osoby.
Aktualnie pobór wody ze studni odbywa się przy pomocy pompy głębinowej, zainstalowanej w otworze studziennym, woda tłoczona jest do zbiorników hydroforowych, a następnie do urządzeń uzdatniających i dalej na sieć wodociągową.
Woda surowa napowietrzana jest poprzez zwężkę aspiratora zamontowaną na rurociągu wody surowej. W celu redukcji pH zastosowano wodorotlenek sodu, dozowany przez układ pompki dozującej, zintegrowanej ze zbiornikiem zarobowym.
Do pomiaru ilości pobieranej wody służy wodomierz skrzydełkowy ? 32 mm zainstalowany na rurociągu wody uzdatnionej.
W ramach modernizacji zakłada się budowę nowego ujęcia wody oraz zapewnienie wody na cele bytowe i p. pożarowe związane z rozbudową miejscowości mające na celu poprawę jakości oraz zabezpieczenie wody na potrzeby pracy Stacji Uzdatniania Wody.
Przyjęte rozwiązania pozwolą m.in. zmniejszyć ogólne koszty związane z eksploatacją stacji SUW, obsługę sieci wodociągowej oraz wpłyną na poprawę jakości wody wykorzystywanej przez mieszkańców.
Miejsce zrzutu wód popłucznych - instalacja kanalizacji pozostaje bez zmian.
OPRACOWANA DOKUMENTACJA MA POZWOLIĆ NA UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ ZGŁOSZENIA BUDOWY /UZYSKANIA ZGODY NA UŻYTKOWANIE - Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej lub zgłoszenia robót.
Szczegółowe wymagania przedmiotu zamówienia:
1. Projekt w swej treści powinien określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Wykonawca nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy /lub, równoważne/lub inne równoznaczne wyrazy.
2. Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.
3. Projekt, winien być wykonany w sposób zgodny z aktualnie obowiązującym
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454)
Wszystkie materiały przewidziane w projekcie do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2021.1213 t.j.) oraz innymi obowiązującymi przepisami i normami.
Wraz z kompletną dokumentacją, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie, że dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz że jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami i zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, polskimi normami oraz obowiązującymi przepisami. W przypadku zmiany przepisów lub wejścia w życie nowych regulacji prawnych Wykonawca opracuje poszczególne materiały i uzyska decyzje według nowych unormowań w ramach wynagrodzenia umownego.
5. Przedmiar robót musi zawierać natomiast opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających.
7. Projektant w trakcie prac projektowych powinien informować Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązaniach projektowych. Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z inwestorem we wszystkich fazach projektowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwiązań w trakcie prowadzonych prac projektowych.
8. Projektant w ramach wynagrodzenia, przenosi na Zamawiającego, z chwilą podpisania protokołu odbioru, autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów wytworzonych lub zmodyfikowanych w wykonaniu, uprawniające do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworami na wszystkich znanych polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j.)
9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania (uzyskania):
1) pełnobranżowej dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej), 2) niezbędnych uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami prawa,
3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
4) kosztorysu inwestorskiego,
5) przedmiaru robót,
6) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (jeżeli jest wymagana),
7) badań geotechnicznych gruntu (jeżeli są konieczne),
8) mapy do celów projektowych i innych niezbędnych map,
9) projektu w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF,
10) Wykonawca zobowiązany będzie uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym proponowane rozwiązania techniczne, technologiczne i materiałowe.
11) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej lub zgłoszenia robót.
10. Zamawiający wymaga aby projekt został dostarczony w następujących ilościach:
1) projekt budowlany - 6 egz.,
2) projekt wykonawczy - 6 egz.,
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 3 egz.,
4) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (w przypadku, gdy jest wymagana przepisami prawa ) - 8 egz.,
5) kosztorys inwestorki - 2 egz.,
6) przedmiar robót - 6 egz.,
7) uzgodnienia branżowe i decyzje (w przypadku, gdy są wymagane przepisami prawa) - 1 oryginał i 8 kopii wpiętych do dokumentacji,
8) projektu (wszystkich części) w wersji elektronicznej w formacie PDF - 3 komplety (mapy i rysunki w wersji PDF i dwg, przedmiar i kosztorys inwestorski z rozszerzeniem PDF i ath).
9) innych wymaganych dokumentów związanych z realizacją - 6 egz.,
Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, sprawdzeń projektowych i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.) i innych przepisów szczególnych;
a) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonać zgłoszenia robót budowlanych we właściwym organie architektoniczno-budowlanym:
- w przypadku uzyskania pozwolenia na budowę, dwa egzemplarze projektu budowlanego wraz z pieczątką właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej oraz decyzję administracyjną (oryginały) należy przekazać Zamawiającemu wraz z dokumentacją;
- w przypadku zgłoszenia, jeden egzemplarz dokonanego zgłoszenia robót budowlanych wraz z pieczątką wpływu do organu oraz zaświadczenie właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych (oryginał) należy przekazać Zamawiającemu wraz z dokumentacją;
b) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych uzgodnień dokumentacji wynikających z wytycznych instytucji biorących udział w procesie uzgodnienia przedmiotowej dokumentacji.
c) Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach ceny umownej wszystkie niezbędne poprawki i uzupełnienia do w/w opracowań, jakie wynikną po ich sprawdzeniu;
d) w ramach wynagrodzenia ofertowego Wykonawca pełnił będzie nadzór autorski w zakresie udzielenia wyjaśnień w procedurze przetargowej wyboru wykonawcy oraz na etapie realizacji inwestycji, w formie kontaktu elektronicznego oraz wizyt na budowie obejmujący również wykonanie (w razie zajścia takiej potrzeby) rysunków uzupełniających;
e) w sytuacji gdy Gmina Gubin będzie ubiegała się o dofinansowanie z środków zewnętrznych na realizację inwestycji Wykonawca w ramach wynagrodzenia ofertowego udzieli wyjaśnień do przygotowania
dokumentacji, zgodnych z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania.
f) w przypadku ogłoszenia przez Zamawiającego przetargu na roboty budowlane w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia opracowania kosztorysów, Wykonawca (projektant) dokona jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w ramach wynagrodzenia umownego;
g) w przypadku ogłoszenia przez Zamawiającego przetargu na roboty budowlane w terminie do 3 lat od dnia opracowania dokumentacji, Wykonawca (projektant) dokona jednorazowej aktualizacji wszystkich niezbędnych uzgodnień przedmiotowej dokumentacji w ramach wynagrodzenia umownego;
h) przewiduje się spotkania robocze na etapie opracowania dokumentacji projektowej, celem przedstawienia proponowanych rozwiązań koncepcyjnych, technicznych i materiałowych zastosowanych w projekcie.
i) zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu planowanej przebudowy drogi oraz jej otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy.
j) odpowiedzialność za jakość, kompletność i prawidłowość przekazywanej dokumentacji ponosi Wykonawca.
k) Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.
Miejsce i termin składania ofert: 8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć z dopiskiem ,,Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn.: ,,Modernizacja SUW oraz budowa studni głębinowej w m. Dzikowo gm. Gubin" w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Gubin do dnia 03.06.2022r., do godz. 930 zaadresowanej: Gmina Gubin, Ul. Obrońców Pokoju 20, 66 - 620 Gubin lub na emaila; urzad@gminagubin.pl
Termin składania:2022-06-03
Miejsce i termin realizacji:I. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do: Etap I - do 4 miesięcy Etap II - do dn. 15.12.2022r
4. MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Dzikowo, gm. Gubin
Wymagania:Godziny urzędowania: od godz. 7 30 do godz. 15 30
Zaleca się dokonania wizji lokalnej w terenie Wizji lokalnej można dokonać w dn. 31.05.2022r. w godz. 11-13 na terenie stacji SUW w m. Dzikowo -wizja w terenie jest nieobowiązkowa.
Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie.
4. Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z aktualnym ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1 z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U.2021.2458 ) na podstawie rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym.
6. Wykonawca udzieli gwarancji jakości z tytułu wad przedmiotu umowy na okres minimum 36 miesięcy. Okres ten podlega wydłużeniu (w przypadku
przystąpienia do wykonania robót budowlanych) do dnia odbioru końcowego I uzyskaniu w imieniu zamawiającego przez wykonawcę prac zgody na użytkowanie na podstawie dokumentacji przygotowanych etapów robót budowlanych.
II. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania (zał.1 - wzór umowy ).
III. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób, niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszej zapytaniu.
V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: 02.07.2022r.
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w niniejszej SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego (tj.: wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
5. KRYTERIA OCENY OFERT
? Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
? cena (C) - 100 %
6. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie przedłożonej faktury VAT, rachunku w terminie 21 dni od daty protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
2. W przypadku dokonania wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, udzielenie zamówienia wybranemu Wykonawcy nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą.
3. Wykonawca powinien posiadać
a) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem postępowania, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i kadrowy niezbędny do wykonania zamówienia,
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował min. dwa zadania polegające na wykonaniu pełnej dokumentacji projektowej na budowę ujęcia wody lub modernizację systemu uzdatniania wody o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł - każdy potwierdzone dowodem określającym czy te usługi zostały wykonane należycie. W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego zlecenia, kontraktu lub zamówienia większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić i podać wartość każdej z usług o których mowa powyżej.
7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
? Ofertę sporządzić należy na załączonym druku ,,OFERTA" ( zał.nr.1).
? Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
? Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
? W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis
W przypadku wysłania ofert za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki z ofertą do Urzędu Gminy Gubin.
9. DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY
a) wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz OFERTY wg załączonego wzoru - załącznik nr 1.
b) aktualny odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, aktualny na dzień składania ofert.
c) pełnomocnictwo do podpisania oferty składa wykonawca, jeżeli oferta podpisana zostanie przez inne osoby niż wynika to z dokumentów rejestrowych.
Kontakt:IV. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Marcin Szczepańczyk e-mail: m.szczepanczyk@gminagubin.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: