Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24744085 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg ograniczony - Polska
Data dodania oferty:2023-02-22
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie przeglądu i pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznych i piorunochronnych,wykonanie naprawy uziomów
Organizator:Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,JASIEŃ"
Adres: ul. Damroki 1, 80-177 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 58-303-09-65, tel. 58 303-09-75
Opis:Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
,,JASIEŃ"
ogłasza przetarg ograniczony na:
1. wykonanie przeglądu i pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznych i piorunochronnych w 21 budynkach, 34 klatkach schodowych, 321 mieszkaniach i 5 kotłowniach;
2. wykonanie naprawy 28 szt. uziomów, wymianę 99 szt. skorodowanych złączy kontrolnych.
Specyfikacja:Szczegółowy zakres prac należy osobiście odbierać w sekretariacie W.S.M. ,,Jasień"
ul. Damroki 1 (pawilon F II piętro) tel. 58-303-09-65 od dnia 23.02.2023r. w godz. 10;00-13;00 (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu) z dowodem wpłaty dokonanej na konto Spółdzielni:
SANTANDER BANK POLSKA S.A. 07 1090 1098 0000 0000 0925 9845 w kwocie:
dla punktu 1 - 36,90 zł brutto dla punktu 2 - 36,90 zł brutto
Miejsce i termin składania ofert: Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach /dla każdego punktu osobno/ z dołączoną do materiałów potwierdzoną kopią dowodu wpłaty wadium należy składać osobiście w sekretariacie W.S.M. ,,Jasień" (pawilon F-10 II p.) do dnia 09.03.2023r do 10;00
Termin składania:2023-03-09
Wadium:500,00 zł
Wymagania:Wadium /płatne przelewem na konto Spółdzielni/ dla punktu 1 oraz 2 wynosi: 500,00 zł ( słownie: pięćset złotych 00/100)
Przetarg ograniczony odbywa się na podstawie Regulaminu ,,Organizowania przetargów i udzielania zleceń...", z którym można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni www.wsmjasien.pl.
W przypadku, gdy wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Spółdzielnię, wpłacone wadium przechodzi na rzecz Zamawiającego, co jest zgodne z zapisem ww. Regulaminu/§10 pkt 3/.
Zarząd W.S.M. Jasień" zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do odwołania przetargu ograniczonego w części lub całości bez podania przyczyny.
Kontakt:Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w dziale Eksploatacji W.S.M. ,,Jasień" tel. 58 303-09-75 /w poniedziałki i czwartki/
Źródło: Internet i własne
Załączniki: