Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-06-21
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie przeglądu okresowego central wentylacyjnych oraz klimatyzatorów wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych
Organizator:Zespól Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Adres: ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz
Województwo / powiat: łódzkie, pow. łowicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 046-8375368 fax 046-8375991, tel.46/8375611
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu , ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi :
,,Przeglądu okresowego przed sezonem letnim central wentylacyjnych oraz klimatyzatorów wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych tj. filtry powietrza w centralach -zamontowanych na terenie ZOZ przy ul. Ułańskiej 28 w Łowiczu".
Zamówienie będzie udzielone bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych - przy zastosowaniu dyspozycji wynikającej z art.4 pkt.8 (o wartości nie przekraczającej 30.000 Euro).
1.Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi :
,,Przeglądu okresowego przed sezonem letnim central wentylacyjnych oraz klimatyzatorów wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych tj. np. filtry powietrza w centralach -zamontowanych na terenie ZOZ przy ul. Ułańskiej 28 w Łowiczu"' wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
Prosimy o złożenie oferty cenowej poprzez złożenie załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia - formularz oferty oraz załącznika Nr 1 do niniejszego zaproszenia -zestawienie urządzeń podlegających przeglądowi -ilościowo-cenowe.
Miejsce i termin składania ofert: 5.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Ofertę pisemną wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami prosimy złożyć w w zamkniętej kopercie z napisem ,,Oferta na wykonanie przeglądu okresowego central wentylacyjnych oraz klimatyzatorów wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych na terenie ZOZ w Łowiczu" w siedzibie Zamawiającego-budynek Administracji ,11 piętro, sekretariat ZOZ lub przesłać pocztą na adres:Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu , ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz.
Termin złożenia oferty : 28.06. 2018 r. do godz.12.00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu :28.06. 2018 r. o godz.12.30 , ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz ,budynek Administracji .II piętro -świetlica.
Termin składania:2018-06-28
Wymagania:Oferty złożone lub nadesłane do Zamawiającego po wyznaczonym terminie będą odesłane Wykonawcy niezwłocznie bez ich otwierania.
Oferta winna być podpisana przez osobę wymieniona w dokumentach uprawniających do występowania w obrocie prawnym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 6.Wybór oferty:
Umowa zostanie podpisana na podstawie projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 z Oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo.
Wynik rozstrzygnięcia postępowania będzie zamieszczony na stronie internetowej ZOZ w Łowiczu www.zoz.pol.pl w zakładce ogłoszenia poniżej 30 000 Euro oraz tablicy informacyjnej ZOZ.
Kontakt:Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami : Zbigniew Trzmielak-tel.46/8375611 ,12,13 wcw.209 w godz.8-15.
Numer dokumentu:ZOZ.VI.T.246/ 55/201 8.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: