Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19430264 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-06-19
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie przyłącza ciepłowniczego
Organizator:OSTROWSKI ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY SA
Adres: ul. Wysocka 57, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. ostrowski (wielkopolski)
Państwo: Polska
Telefon / fax:TEL/FAX: 62 735 86 00 / 62 735 86 02, Tel. (62) 735 86 00
E-mail:
Opis:PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
1. Niniejsza specyfikacja określa warunki techniczne i wymagania stanowiące podstawę do realizacji robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia: ,,Wykonanie przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych do budynku przy ul. Mickiewicz 7a w Ostrowie Wielkopolskim".
2. Przejście przez ulicę Mickiewicza wykonać metodą przecisku.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przyłącza ciepłowniczego zgodnie z planem sytuacyjnym stanowiącym odrębny załącznik do niniejszego SIWZ.
4. Wymagane materiały przy wejściu do budynku i zakończenia przyłącza.
- Pierścień uszczelniający
- Uszczelnienie typu WGC
- Końcówka termokurczliwa;
- Zawory kołnierzowe pełnoprzelotowe DZT;
- Kołnierze PN16.
5. Każdą z warstw podsypki i przykrycia z piasku oraz grunt przed ułożeniem przyłącza ciepłowniczego należy zagęścić mechanicznie.
6. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
7. Uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji wymaganych przy realizacji prac budowlanych.
8. Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w sekretariacie OZC S.A. ul. Wysocka 57 w Ostrowie Wielkopolskim w terminie do 29.06.2020 r. do godz. 13.00.
2. Jeżeli Oferta zostanie wysłana do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie złożenia Oferty decyduje termin i godzina doręczenia Oferty do Zamawiającego, a nie termin nadania Oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia Oferty pocztą kurierską.
3. Wszystkie Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania Ofert określonym pkt. 1 nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone.
Otwarcie ofert:Oferty zostaną otwarte w siedzibie OZC S.A. przy ul. Wysockiej 57 w Ostrowie Wielkopolskim w sali konferencyjnej w dniu 29.06.2020 r. o godz. 13.10. 2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. 3. Otwarcie jest jawne. 4. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) Wykonawcy, adres, (siedzibę), informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.
Termin składania:2020-06-29
Miejsce i termin realizacji:Wykonanie prac związanych z przyłączem ciepłowniczym - 21.08.2020 r.
Wadium:2000 PLN.
Wymagania:OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
2. Ofertę należy przygotować w dwóch wariantach w systemie rur standardowych oraz w systemie rur TwinPipe.
3. Oferta musi zawierać dwa kosztorysy ofertowe na każdy z systemów.
4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
5. Oferta winna być napisana w języku polskim.
6. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
7. Poprawki winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
8. Jeżeli ofertę w imieniu Wykonawcy składa pełnomocnik, pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w rejonie placu budowy - oraz uzyskanie samemu i na własną odpowiedzialność wszelkich informacji, które mogą być konieczne dla przygotowania oferty wstępnej i wiążącej i zawarcia umowy na wykonanie prac. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
10. Termin wizji lokalnej musi być uzgodniony z Zamawiającym, jednak nie później niż na dwa dni przed terminem składania ofert.
11. Szczegóły wizji lokalnej Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym z wyprzedzeniem dwudniowym, podając liczbę osób biorących w niej udział, ich specjalizację (branżę) wiodącą oraz numery ich dowodów osobistych. Osoby uczestniczące w wizji lokalnej mają obowiązek posiadania ubrania roboczego (buty ochronne, kask, kamizelka odblaskowa, okulary ochronne). Zamawiający przydzieli przewodnika i odpowiednich specjalistów.
12. Jeżeli Wykonawca zamierza zlecić część zamówienia podwykonawcy, to należy w ofercie wskazać tą część. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i nieprawidłowości lub zaniedbania każdego z Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania nieprawidłowości lub zaniedbania samego Wykonawcy.
13. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z napisem:
,,Wykonanie przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych do budynku przy ul. Mickiewicza 7a w Ostrowie Wielkopolskim"
Nie otwierać do dnia 29.06.2020 r. do godz. 13.10
w przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np.: przypadkowe otwarcie koperty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Oferta winna spełniać wszystkie warunki podane w ogłoszeniu przetargowym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powinna być złożona wg wzoru, który stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszej specyfikacji.
14. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty oraz pisemne oświadczenia o wycofaniu oferty są przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta oraz dodatkowo powinny być opatrzone opisem ,,Zmiana" lub ,,Wycofanie".
V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy ocenie ofert Wykonawców Zamawiający będzie się kierował kryterium:
NR KRYTERIUM
NAZWA KRYTERIUM
WAGA
1
CENA BRUTTO
80 %
2
GWARANCJA
20 %
Ceny ofert brutto będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:
Kx = (Cmin ÷ Cx)?80 pkt
gdzie:
Kx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto za realizację całego zamówienia,
Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zamówienia,
Cx - cena brutto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.
Gwarancja będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:
G = (Gwn ÷ Gmax)?20 pkt
gdzie:
G - oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium ,,gwarancja" (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
Gwn - termin zaproponowany przez Wykonawcę,
Gmax - maksymalny termin gwarancji określony przez Zamawiającego (Gmax = 60 miesięcy).
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. Spełniają warunki określone w Regulaminie Udzielania Zamówień w OZC SA dostępnym na stronie www.ozcsa.pl (ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ).
1.2. Nie podlegają wykluczeniu zgodnie Regulaminem Udzielania Zamówień w OZC SA dostępnym na stronie www.ozcsa.pl (ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ).
1.3. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu wykonali przynajmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu przyłączy lub sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych o DN > 25 na kwotę nie mniejszą niż 20 tys. zł brutto.
1.4. Posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 50 tys. zł brutto.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.1., 1.3. i 1.4. powinien spełniać jeden z tych wykonawców albo ci wszyscy Wykonawcy wspólnie, natomiast warunki w pkt. 1.2. każdy z tych wykonawców.
VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS (3 miesiące) zgodnie z §11 ust. 6 pkt. E Regulaminu udzielania zamówień.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków, które należy złożyć wg załączonego druku - ZAŁĄCZNIK NR 2.
3. Oświadczenie o braku podstaw, do wykluczenia które należy złożyć wg załączonego druku - ZAŁĄCZNIK NR 3.
4. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone. Wykaz należy złożyć wg załączonego druku - ZAŁĄCZNIK NR 4. Przez najważniejsze roboty Zamawiający rozumie wykonanie przyłączy lub sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych poprzez ułożenie rur w wykonanym wykopie i montaż przyłączy lub sieci ciepłowniczej w jeden system.
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, które należy złożyć wg załączonego druku - ZAŁĄCZNIK NR 5.
6. Opłacona polisa - a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwoty wymagane przez Zamawiającego.
7. Protokół z wizji lokalnej - ZAŁĄCZNIK NR 6.
8. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 9.1 i 9.3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (jeżeli wystawione są w języku obcym, obowiązkowo składa tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego), potwierdzające odpowiednio, że:
9.1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
9.2. Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
9.3. Nie zalega z opłacaniem podatków.
9.4. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1 oraz 9.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a z 9.3 trzy miesiące.
Uwaga:
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę na każdej stronie dokumentu.
a) Jeżeli ofertę w imieniu Wykonawcy składa pełnomocnik, pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w oryginale (lub kserokopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem).
b) W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punktach: pkt 9.1.i 9.3.
c) Uczestnicy konsorcjum muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.
d) Uczestnicy konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
IX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Udzielania Zamówień.
X. UMOWA
1. Wygrywający przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy, której wzór jest załączony do SIWZ (ZAŁĄCZNIK NR 7) i stanowi integralną część specyfikacji.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w określonych warunkach:
2.1. Zmiany podwykonawców.
2.2. Zmiany nieistotne w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2.3. Zmiany stawki podatku, wynikające ze zmiany obowiązujących przepisów.
2.4. Zmiany kierownika budowy.
2.5. Zmiany inspektora nadzoru.
2.6. Zmiana terminu wykonania zamówienia określonego w treści specyfikacji może mieć miejsce, jeżeli opóźnienie nie wynika w winy Wykonawcy, tj.:
2.6.1. Siła wyższa, wówczas wydłuża się termin wykonania zamówienia o czas trwania okoliczności powodujących opóźnienie.
2.6.2. Wystąpienie zdarzeń niemożliwych do przewidzenia na etapie zawarcia umowy (np. odsłonięcia archeologiczne).
2.6.3. Wystąpienie konieczności uzyskania dodatkowych decyzji, uzgodnień oraz pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania.
XI. CENY
1. W przypadku wygrania przetargu Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania przedstawionej w ofercie wysokości cen przez cały okres obowiązywania umowy.
2. Termin zapłaty: 30 dni od chwili otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3. Płatność będzie realizowana w formie bezgotówkowej - przelew bankowy.
XII. WYJAŚNIENIE SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.ozcsa.pl), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ zamieści na własnej stronie internetowej www.ozcsa.pl.
4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej www.ozcsa.pl.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
XIII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
3. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania.
10. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
11. Wykonawca musi w ofercie zaznaczyć, czy dokona zlecenia zadania podwykonawcy, a jeśli tak to w jakiej części. W przypadku, gdy podmioty, na których zasobach w celu spełnienia warunków opierał się Wykonawca, będą brały udział w realizacji część zamówienia, wówczas Wykonawca również musi wskazać część zleconą podwykonawcy.
. WADIUM
1. Wymaga się wniesienia wadium zgodnie Regulaminem Udzielania Zamówień w OZC S.A. dostępnym na stronie www.ozcsa.pl.
2. Kwotę wadium określa się w wysokości 2000 PLN.
3. Wadium należy złożyć przed złożeniem oferty i kopię dokumentu potwierdzającego jego wniesienie Wykonawca dołącza do oferty.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
4.1. Pieniądzu.
4.2. Poręczeniach bankowych.
4.3. Gwarancjach bankowych.
4.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych.
5. Zamawiający dopuszcza uznanie przejścia wadium w formie pieniężnej na zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego na dzień przed otwarciem ofert.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu
Centrum Korporacyjne w Kaliszu 22 1020 2267 0000 4102 0002 1790 z dopiskiem ,,wadium do przetargu"
,,Wykonanie przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych do budynku przy ul. Mickiewicza 7a w Ostrowie Wielkopolskim"
W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej z treści gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wynikać w szczególności:
a) Zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego.
7. Termin obowiązywania gwarancji, nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI UMIESZCZENIA W TREŚCI GWARANCJI KLAUZULI DOTYCZĄCEJ POŚREDNICTWA PODMIOTÓW TRZECICH
XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie Regulaminem Udzielania Zamówień w OZC S.A dostępnym na stronie www.ozcsa.pl w wysokości 10 % ceny oferty.
2. Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy.
XVI. WYKAZ OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej ,,korespondencją") Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub adres email, podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
Kontakt:Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
? Jerzy Kupczyk : Tel. (62) 735 86 00; mail: ozc@ozcsa.pl
Godziny pracy od 7.00 do 15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: