Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-06-18
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu dachu
Organizator:Miejski Zakład Zasobów Lokalowych
Adres: ul. Partyzantów 10a, 41-200 Sosnowiec
Województwo / powiat: śląskie, pow. Sosnowiec
Państwo: Polska
Telefon / fax:(32) 290-18-50
E-mail:
Opis:Miejski Zakład Zasobów Lokalowych
zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:

Nazwa zamówienia:
Wykonanie remontu dachu w pawilonie mieszkalnym przy ul. Dobrzanskiego 101 L w Sosnowcu
Miejsce i termin składania ofert: Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej na adres:

oferty@mzzl.pl

NIE

- w zamkniętych kopertach w siedzibie

MZZL przy ulicy Partyzantów 10a w

Sosnowcu, kancelaria - pokój nr 4.
Oferty należy złożyć w terminie do:

Data 23.06.2020 r.

Godzina 12:00
Termin składania:2020-06-23
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia:
1 miesiąc od podpisania umowy
Wymagania:Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:

- najniższa cena brutto

TAK

- gwarancja jakości - minimum: 60 miesięcy

TAK

- inne: ......................................

NIE

6
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.
Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Kosztorys ofertowy należy sporządzić w formie szczegółowej z uwzględnieniem cen jednostkowych.
Kontakt:Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:

Porębski Waldemar (32) 290-18-50
Źródło: Internet i własne
Załączniki: