Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-01-12
Przedmiot ogłoszenia:WYKONANIE REMONTU DACHU
Organizator:Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek Sp. z o.o
Adres: Al. Lotników Polskich 5, 21-040 Świdnik
Województwo / powiat: lubelskie, pow. świdnicki (lubelski)
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon: 81 751-27-75, tel. 519 533 228
E-mail:
Opis:Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 3 w Świdniku, 21-040 Świdnik,
WYKONANIE REMONTU DACHU NA BUDYNKU PRZY SŁOWACKIEGO 3 W ŚWIDNIKU

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest remont dachu na budynku przy Ul. Słowackiego 3 w Świdniku, zakres robót zgodnie z przedmiarem robót zawartym w załączniku nr 3.
Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Sposób oraz termin składania ofert:
ofertę zawierającą formularz ofertowy (zał. nr 1) oraz kosztorys ofertowy należy złożyć w terminie do dnia 05.02.2024 r.: w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunalnego PEGIMEK Sp. z o.o., Al. Lotników Polskich 5 w Świdniku, 21-040 Świdnik, faxem lub na adres email: sgontarz@pegimek.swidnik.pl;
ofertę w formie papierowej Wykonawca składa w zamkniętej kopercie/opakowaniu w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego PEGIMEK Sp. z o.o., Al. Lotników Polskich 5 w Świdniku, 21-040 Świdnik. Dodatkowo koperta/opakowanie musi być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy;
Termin składania:2024-02-05
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zamówienia: nie później niż do 30.09.2024 r.
Wymagania:Opis sposobu przygotowania oferty:
w formie elektronicznej lub papierowej;

wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę;
do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia. W przypadku, gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez zamawiającego wzoru, w treści oferty należy umieścić wszystkie informacje wymagane w formularzu oferty. Do formularza oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy;
w przypadku podpisywania oferty przez osobę nie mającą prawa do reprezentacji podmiotu na podstawie dokumentów rejestrowych (ewidencyjnych) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty jest również pełnomocnictwem do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.
Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert oraz ofertę złożoną niezgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu;
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub ją zmienić.
Oferta złożona w formie papierowej może zostać zmieniona poprzez złożenie powiadomienia o wprowadzeniu zmian określającego zakres i rodzaj tych zmian (oraz ewentualnie nowe dokumenty); powiadomienie musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ,,ZAMIANA".

Oferta złożona w formie papierowej może zostać wycofana poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez uprawnione osoby. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
Koperty oznakowane dopiskiem ,,ZAMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

Opis kryteriów oceny ofert: cena 100 %.

Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez zamawiającego.
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert tj. do dnia 09.03.2024 r.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia.
Kontakt:Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:

Stanisław Gontarz, tel. 519 533 228, e-mail: sgontarz@pegimek.swidnik.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: