Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-11-06
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu galerii balkonowych
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,GÓRNIK" w Katowicach
Adres: ul. Mikołowska 125 a, 40-592 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.( 32) 25-19-415, 25-16-849.
E-mail:
Opis:wykonanie remontu galerii balkonowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Raciborskiej 40 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją stanowiącą integralną część zawiadomienia Specyfikacja .
Specyfikacja:Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z frontem robót na obiekcie. W celu potwierdzenia zakresu prac przyjętego przedmiaru robót należy dokonać w uzgodnieniu z Administracją Centrum /ul. W. Pola 10 w Katowicach/ niezbędnych odkrywek potwierdzających przewidziany w przedmiarze do realizacji zakres prac. W przypadku stwierdzenia dodatkowego zakresu prac do wykonania oferent zobowiązany jest złożyć kosztorys uzupełniający.
Oferent wraz ze składaną ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Górnik" nie będzie ponosiła odpowiedzialności za błędy lub brak precyzji w kosztorysie ofertowym Wykonawcy wynikające z różnic pomiędzy złożoną ofertą a przedmiarem Zamawiającego.
Oferent winien wpłacić kwotę 100,00 zł brutto /w tym obowiązujący podatek VAT/ za zakup materiałów przetargowych przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP S.A I O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444 z dopiskiem ,,opłata za materiały - ul. Raciborska 40". Proszę o wpisanie na potwierdzeniu zapłaty nr NIP firmy. Na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną na adres tu@smgornik.katowice.pl zostaną wysłane a adres zwrotny materiały przetargowe od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1300.
Dodatkowych informacji udziela Z-ca Kierownika Administracji Centrum - ul. W. Pola 10 w Katowicach, w godz. od 730 do 1300, tel.( 32) 25-19-415, 25-16-849.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty wg. wzoru Zamawiającego należy składać w terminie do dnia 07.12.2018 r. do godz. 1200 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik", ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2018 r. o godzinie 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik", ul. Mikołowska 125 a w Katowicach. Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w niniejszym zawiadomieniu nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zamawiający podaje nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę.
Termin składania:2018-12-07
Miejsce i termin realizacji:Pożądany termin realizacji do 10.06.2019 r.
Wadium:3 600,00 zł
Wymagania:W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zamawiającego dostępnego w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik", ul. Mikołowska 125 a w Katowicach - pokój nr 116 - należy określić:

1) Wartość robót brutto / w tym obowiązujący podatek VAT/.

2) Deklarowany termin realizacji robót.

3) Okres gwarancji na wykonane roboty.

4) Składniki cenotwórcze do kosztorysowania.

Do oferty należy dołączyć:

1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm ( z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert).

2) Stwierdzenie przygotowania zawodowego kierownika robót do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przynależności do Izby).

3) Kosztorys ofertowy szczegółowy.

4) Kosztorys ofertowy szczegółowy robót uzupełniających; roboty uzupełniające to roboty nie ujęte - w uznaniu Oferenta - w przedmiarach robót, a niezbędne do wykonania zakresu prac.

5) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego przetargu.

6) Charakterystykę firmy oraz oświadczenie o zapleczu kadrowo sprzętowym (liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, liczba i rodzaj sprzętu, maszyn, urządzeń).

7) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.

8) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.

9) Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów przetargowych.

10) Aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą okres realizacji robót od odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych: osobom trzecim i w majątku osób trzecich z rozszerzeniem o klauzulę szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem. Ubezpieczenie musi obejmować okres realizacji robót wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia określającymi zakres wyłączeń lub pisemne oświadczenie Wykonawcy o braku takich wyłączeń.

11) Parafowany przez osoby uprawnione do reprezentowania - projekt umowy.

12) Potwierdzenie wykonanej operacji bankowej dotyczącej wpłaty wymaganego wadium.

Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.

Kryteria oceny oferty:

1) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.

2) Cena.

3) Udzielona gwarancja i rękojmia.

4) Termin realizacji zadania.

Zgodnie z ,,Regulaminem dotyczącym zasad postępowania przy przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo - budowlane i konserwacyjne w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik" w Katowicach" oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 30% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich ważnych ofert mogą zostać przez Komisję przetargową odrzucone.
Oferent winien wpłacić wadium przetargowe w wysokości 3 600,00 zł najpóźniej do dnia 07.12.2018 r. przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP S.A I O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 33 02 0019 6444.

W przypadku wyboru oferty Zamawiający informuje, że wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść w pieniądzu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty umownej netto, z którego Zamawiający ma prawo potrącić wszelkie koszty roszczeń wynikłych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu umowy, kar umownych oraz roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi i jakości za wady. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 15 dni po odbiorze pogwarancyjnym sporządzonym po upływie okresu gwarancji jakości, na rachunek bankowy Wykonawcy pod warunkiem, że zostały usunięte wszystkie wady lub usterki ujawnione w tym okresie.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Różnicę pomiędzy wysokością wpłaconego wadium a kwotą zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przed podpisaniem umowy. Oferent ten traci wadium jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych ofertą.

Po upływie pierwszego roku gwarancji i nieujawnieniu żadnych wad i usterek Wykonawca będzie mógł wystąpić z pisemnym wnioskiem o zamianę zabezpieczenia w gotówce na zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej obejmującej okres do końca udzielonej gwarancji za wady. O zmianie formy zabezpieczenia każdorazowo decydował będzie Zarząd SM zawierając stosowny aneks do umowy.

Zamawiający dokona zwrotu wadium oferentom, którzy nie zostaną wybrani przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia wyniku przetargu ofert przez Zarząd.

Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł przetargu z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.

,,--------------------------------------------------------------------------------------------
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Remont galerii balkonowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Raciborskiej 40 w Katowicach.
Ocena ofert dokonana zostanie na posiedzeniu niejawnym komisji bez udziału Wykonawców. W trakcie tego posiedzenia Zamawiający przeprowadzi badanie ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może:

- żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,

- wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Górnik" w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wyniki o wyborze firm w drodze przetargu zostaną umieszczone na stronie internetowej SM ,,Górnik", po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik" stosowną Uchwałą.

Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.
UWAGA:

- Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne, roboty rozliczone zostaną w oparciu o kosztorys powykonawczy i płatne fakturą częściową i fakturą końcową.

- Wykonawca w przypadku negocjacji cenowej zobowiązany będzie do dostarczenia do siedziby Zamawiającego poprawionego kosztorysu ofertowego uwzględniającego wynegocjowane warunki.

- Wykonawca rozliczając prace musi przyjąć, że zastosowane Ceny (R, M, S) w kosztorysie powykonawczym nie mogą być wyższe niż w kosztorysie ofertowym.

SM ,,Górnik" w Katowicach jest podmiotem zwolnionym ze stosowania procedur zawartych w Ustawie PZP.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: