Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-09-19
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu kominów
Organizator:ZGK Sp. z o. o
Adres: ul. Jasna 44, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. ząbkowicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 74 81 51 182, Fax.: +48 810 03 28
E-mail:
Opis:Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Rynek 47
57-200 Ząbkowice Śląskie w imieniu, której działa
ZGK Sp. z o. o.
2. Nazwa przedmiotu zamówienia: ,, Wykonanie remontu kominów".
6. Przedmiot zamówienia obejmuje remont kominów
Miejsce i termin składania ofert: 5. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferta musi być przesłana na adres: ZGK Sp. z o. o. ul. Jasna 44; 57-200
Ząbkowice Śląskie, (Sekretariat) fax 74 8100328, e - mail zalwowska.agnieszka@zgk-zabkowice.pl do
dnia 27-09-2019 roku, do godz. 10.00
Termin składania:2019-09-27
Miejsce i termin realizacji:4. Terminy realizacji zamówienia:
a) 8 tygodni od dnia podpisania umowy
Wymagania:7. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, opis sposobu oceny oferty i sposobu obliczenia ceny:
a) najniższa cena: 100%
8. Warunki płatności: do 30 dni od dnia doręczenie Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
poprzedzonej bezusterkowym odbiorem.
10. Wymagane dokumenty dołączone do formularza ofertowego:
a) Kosztorys ofertowy,
b) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji
oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy
oferenta.
Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Wspólnoty Mieszkaniowej
do zawarcia umowy
Kontakt:9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami (imię nazwisko, tel. kontaktowy, email):
Zdzisław Biel tel. 660828004, biel.zdzislaw@zgk-zabkowice.pl
Numer dokumentu:DN .4621.20.2019. AZ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: