Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-02-05
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu lokalu
Organizator:Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Adres: ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 022 549-37-21
Strona www:https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl
Opis:ogłasza konkurs ofert na
wykonanie remontu lokalu nr 7w budynku przy ul. Kazimierzowskiej 26 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro.
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane poniżej:
1.1. Branża budowlana:
1.1.1. podłogi, posadzki:
- zerwanie łącznie z płytą pilśniową twardą płytek PCV w pokoju i wykładziny rulonowej PCV w p. pokoju,
- skucie posadzki z płytek lastrykowych i cokołu w łazience,
- wykonanie posadzki cementowej w łazience i w świetle ościeżnicy do pokoju.,
- ułożenie płyt pilśniowych twardych na gotowym podłożu w pokoju p. pokoju i ułożenie wykładziny rulonowej z PCV w pokoju, p. pokoju i łazience,
- uzupełnienie listew przyściennych w pokoju, łazience i p. pokoju,
- wymiana progu w drzwiach wejściowych do lokalu z drewnianego na drewniany oraz aluminiowych w świetle ościeżnic do pokoju i łazienki,
1.1.2. stolarka drzwiowa:
- obsadzenie skrzydeł drzwiowych w nowych ościeżnicach metalowych do łazienki i pokoju,
- założenie klamek z szyldami w nowo obsadzonych skrzydłach drzwiowych,
1.1.3. stolarka okienna - z PCV: wymiana szyldów przy klamkach w oknach PCV,
1.1.4. roboty murowe i tynkarskie do uzupełnienia:
- rozebranie betonowych stopek pod wanną w łazience,
- demontaż obudowy z płyt G-K otworu na wspólnej ścianie łazienka-pokój,
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych do łazienki i wnęki w p .pokoju, zamontowanej ościeżnic metalowych do łazienki i pokoju,
- rozebranie ścianki z cegły celem poszerzenie otworu drzwiowego do wymiarów 80cm x200cm do łazienki,
- wykucie z przewodu kominowego rury blaszanej wyprowadzonej przez wspólną ścianę łazienka-p. pokój, zamurowanie otworu i jego obustronne otynkowanie,
- wykucie kratki wentylacyjne, rozety i drzwiczek wycierowych w łazience zamurowanie otworów po drzwiczkach i rozecie i ich otynkowanie,
- skucie cokołu z płytek lastrykowych w łazience i uzupełnienie tynku,
- wykucie na wspólnej ścianie pokój-łazienka otworu dla wyprowadzenia wentylacji grawitacyjnej,
- zamurowanie ścian po wymianie instalacji wodnej i wycięciu instalacji gazowej w łazience i w p. pokoju i wykonanie nowego tynku,
- zamurowanie otworu na wspólnej ścianie pokój - łazienka i jego otynkowanie z obu stron,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych w łazience i w pokoju na wspólnej ścianie pokój-łazienka połączonej rurą blaszaną z wlotem do przewodu wentylacyjnego w obrysie łazienki,
- wykonanie tynku uzupełniających na stykach murów z ościeżnicami -łazienka i pokój.
1.1.5. roboty malarskie:
- przecieranie tynków z zeskrobaniem starej farby na sufitach i ścianach we wszystkich pomieszczeniach,
- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach po uprzednim ich zagruntowaniu,
- malowanie nowych ościeżnic metalowych - do pokoju i łazienki,
- dwukrotne malowanie farbą olejną parapetu przyokiennego wewnętrznego,
- dwukrotne malowanie farbą olejną lamperii w łazience i w pokoju- na ścianach z miejscem przygotowania posiłków.
1.1.6. pozostałe roboty:
- mycie po robotach malarskich okien z PCV,
- drzwi wejściowych do lokalu z usunięciem naklejek,
- wywiezienie materiałów z rozbiórki - gruzu i złomu. 1.2. Branza sanitarna:
- demontaż rury stal oc zw + cw dn 15- 20 mm
- demontaż rury PCV dn 50-110mm
- demontaż baterii wannowej z prysznicem kpl 1+ wanny 1400 +demontaż
- demontaż zaworu odcinającego do WC 15x15mm + PA 20x15mm
- demontaż zestawu WC ( miska + dolnopłuk)
- demontaż zlewozmywaka 2 kom ze stali nierdzewnej
- demontaż szafki zlewozmywakowej
- demontaż baterii zlewowej ściennej
- montaż rur PP PN20 dn 20mm ( zw)
- montaż rur PP STABI PN20 dn 20 (cw)
- montaż rur PCV dn 50 mm
- montaż rur PCV dn 110mm
- dodatki za podejścia wodne ( poł. elastyczne) WC+ZL
- dodatki za podejścia wodne ( sztywne) PA+WAN
- dodatki z podejścia kanalizacyjne PCV dn 50mm- dn 110mm
- sprawdzenie szczelności instalacji wodnej ( rozprowadzenia)
- montaż zestawu WC ( miska ustępowa + dolnopłuk)
- montaż zaworu odcinającego do WC dn 15 x15mm
- montaż zaworu czerpalnego do PA dn 20 x15mm
- montaż zlewozmywaka 1 kom. z/o ze stali nierdzewnej z płytą oc. na szafce,
- montaż szafki zlewozmywakowej dwu drzwiowej,
- montaż syfonu zlewowego pojedynczego z PCV dn 50mm
- montaż baterii zlewozmywakowej stojącej
- montaż zaworu odcinającego do baterii zlewowej dn 15 x15mm
- montaż wanny 1500 b/o z kpl nóżek mocowanych do podłoża
- montaż baterii wannowej ściennej z prysznicem ręcznym
- przebicie otworów w ścianie gr 1/2c( zw+cw+kan) i ich zamurowanie
- wykucie i zamurowanie bruzd pionowych do podłączenia baterii wannowej
i PA.
1.3. Branża elektryczna:
1.3.1. Instalacja zasilająca lokal :
- WLZ- pozostaje istniejąca
- tablica licznikowa TL - wymienić na nową wykonaną z PCV,
- zabezpieczenie przedlicznikowe - pozostaje istniejące.
- tablica mieszkaniowa - wymienić na nową obudowę S-8
- zabezpieczenia zalicznikowe - w nowej tablicy należy zamontować nowe: wyłącznik RCD 25/2/0,03A, wyłączniki S-301 B-16 i wyłącznik S-301 B-10. Istniejące zabezpieczenia należy zdemontować.
1.3.2. Instalacja elektryczna w lokalu:
- Należy wykonać nową instalację elektryczną, układając w bruzdach przewody YDYp 3x2,5 dla obwodów gniazd wtykowych i YDYp 2/3/4x 1,5 dla obwodu oświetleniowego. Należy wydzielić obwody, w tym obwody gniazd wtykowych (obwód gniazd ogólnych, obwód gniazdo w łazience, obwód gniazdo kuchni 2,0 kW, obwód dla gniazda w miejscu do przygotowywania posiłków) i obwód oświetleniowy.
- Wykonać połączenia wyrównawcze przewodem DY 4mm2 układanym pod tynkiem zgodnie z wymogami.
- Osprzęt instalacyjny:
Istniejące p/t gniazd wtykowych IP-20 należy wymienić na nowe gniazda wtykowe p/t IP-20 z bolcem ochronnym. Gniazdo IP-44 w łazience należy wymienić na nowe p/t gniazdo IP-44.
Istniejące wyłączniki jednobiegunowe wymienić na nowe p/t wyłączniki jednobiegunowe. Wyłącznik jednobiegunowy zdemontować. Istniejący przełącznik świecznikowy należy wymienić na nowy p/t przełącznik
świecznikowy. Przycisk dzwonka należy przełożyć z uwagi na wymianę przewodów.
- Dzwonek elektryczny należy wymienić na nowy i zasilić go z instalacji oświetleniowej lokalu.
- Oprawa oświetleniowa w łazience - wymienić na nową oprawę oświetleniową IP-44 montowaną na suficie.
- Wentylatory łazienkowe należy zdemontować.
- Domofon - wymienić na nowy i sprawdzić instalację domofonową
- Należy dostarczyć i zamontować kuchenkę elektryczną 2 płytkową 1.3.3. Wykonanie robót poinstalacyjnych:
- wykonanie pomiarów elektrycznych,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej (rzutu i schematu j ednokreskowego),
- wykonanie tynku uzupełniającego po obsadzonych puszkach, przebiciach wykutych bruzdach itp.,
- usunięcie z lokalu i przekazanie do utylizacji zdemontowanych elementów instalacji el.,
- wywiezienie gruzu na wyznaczone dla miasta miejsce przyjmowania odpadów.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów, które należy złożyć w
niniejszej procedurze oraz formalności koniecznych do zwarcia umowy zawiera zapytanie ofertowe, które można pobrać ze strony https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl lub w siedzibie Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert i ich otwarcia: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego
przy ul. Irysowej 19, pokój 21 (sekretariat) w Warszawie do dnia 13 lutego 2020r. do godziny 10.00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lutego 2020 r. o godzinie 10.10 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2020-02-13
Miejsce i termin realizacji:3. Zamówienie musi być zrealizowane począwszy od dnia następującego po dniu podpisania umowy w okresie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych.
Wymagania:2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem wyszczególnionych w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika/kierowników robót objętych zamówieniem, które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. W/w obowiązek dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie.
Numer dokumentu:TZ-KO.260.36.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: