Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2018-02-07
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego
Organizator:Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Adres: ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 022 549-37-21 tel. 022 549-37-00 fax. 549-37-77
E-mail:
Opis:Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 25 w budynku przy ul. Kolberga 5 w Warszawie w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej:
1.1. Branża budowlana obejmuje wykonanie robót w lokalu, przywracających jego pełną sprawność techniczną j.n.:
? posadzkarskich,
? murarsko-tynkarskich,
? stolarskich,
? malarskich,
? wywóz elementów z rozbiórki na zwałkę.
1.2. Branża sanitarna obejmuje:
? wymianę urządzeń sanitarnych,
? wymianę armatury sanitarnej,
? sprawdzenie szczelności instalacji zw i cw,
? wymianę kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarn. ele.,
? wymianę kurka gazowego,
? sprawdzenie szczelności instalacji gazowej,
? wywiezienie elementów z rozbiórki na złom.
1.3. Branża elektryczna:
Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej i wewnętrznej w lokalu na system TNS, zgodną z PN-ICE 60 364 jako podtynkową trójprzewodową z rozdzielonymi obwodami gniazd wtyczkowych i oświetlenia oraz tablicy zabezpieczeń mieszkaniowych na wyposażoną w wyłączniki tablicowe, modułowe, nadprądowe i przeciwporażeniowy. Wykonanie w lokalu robót zgodnie w przedmiarem robót, w tym wykonania wymaganych ilości obwodów zasilających, gniazd wtyczkowych i wypustów oświetleniowych oraz ich rozmieszenia zgodnie z wytycznymi N SEP E-002, pomiarów rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia i dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane (brak licznika w pustostanie).

2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem wyszczególnionych w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika/kierowników robót objętych zamówieniem, które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. W/w obowiązek dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie.

3. Zamówienie musi być zrealizowane począwszy od dnia następującego po dniu podpisania umowy w okresie nie dłuższym niż 25 dni kalendarzowych.
Specyfikacja:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów, które należy złożyć w niniejszej procedurze oraz formalności koniecznych do zwarcia umowy zawiera specyfikacja przedmiotu zamówienia, którą można pobrać ze strony www.zgnmokotow.waw. pl lub w siedzibie Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: Data składania ofert: 2018-02-15
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Irysowej 19, pokój 21 (sekretariat) w Warszawie do dnia 15 lutego 2018 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2018 r. o godzinie 10.10 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2018-02-15
Numer dokumentu:ZGN/TZ/KO/22/18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: