Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-04-23
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Adres: ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (17) 867 14 63, 17 867 14 66
E-mail:
Opis:Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą:
,,Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia i kanalizacji teletechnicznej dla Zespołu Szkół
w Tyczynie".
2. Wykonanie powyższego zadania polegać będzie w szczególności na:
- Przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z zespołem zaporowo upustowym z podwójnym
upustem o średnicy DN 32 mm,
- Przebudowie kanalizacji teletechnicznej w tym położeniu dodatkowych rur osłonowych wzdłuż długości
przebudowywanej kanalizacji teletechnicznej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej (Rozdział 4) oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (Rozdział 5).
4. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami
i normami oraz warunkami określonymi w:
a) Projekt umowy (Rozdział 3),
b) Dokumentacji projektowej (Rozdział 4),
c) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (Rozdział 5),
d) Instrukcjach udostępnionych przez Polską Spółkę Gazownictwa (Rozdział 6),
e) Uzgodnieniu projektu budowlanego przez Polską Spółkę Gazownictwa z dnia 29.12.2018r. znak
PSG6III/ZIO/18U/466205/16 - 2142/1/16 (Rozdział 4),
f) Warunkach technicznych przebudowy i zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej ś/c z dnia
05.10.2016r. znak PSG6III/ZIU/18W/445165/16-458/1/16 (Rozdział 4),
g) Warunkach technicznych zabezpieczenia i przebudowy sieci teletechnicznej z dnia 25.10.2016r.
(Rozdział 4),
Miejsce i termin składania ofert: §12. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Zamkniętą kopertę zawierająca ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć
w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, IV piętro, pok. 451 (kancelaria ogólna),
do 27.04.2018 r. do godz. 12:00.
Termin składania:2018-04-27
Miejsce i termin realizacji:Zamówienie należy zrealizować w terminie do 16.07.2018 r.
Wymagania:2) Wykonawca zobowiązany jest przed przekazaniem placu budowy:
a) Uzyskać akceptację przez Polską Spółkę Gazownictwa (Zakład Gazowniczy O/ZG w Jaśle) karty
technologicznej wykonania gazociągu z PE wraz z instrukcją zgrzewania,
b) Opracować i uzgodnić przez Polską Spółkę Gazownictwa (Zakład Gazowniczy O/ZG w Jaśle) kartę
technologiczną łączenia rur stalowych metodą spawania. Wraz z kartą technologiczną należy
zatwierdzić instrukcję technologiczną spawania rur WPS opracowaną na podstawie posiadanej
uznanej technologii spawania WPQR,
c) Przedłożyć do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz Polskiej Spółce Gazownictwa
certyfikaty i inne wymagane dokumenty na materiały które będą wbudowane na zadaniu
w zakresie przebudowy sieci gazowej i uzyskać akceptację,
d) Przedłożyć do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego certyfikaty i inne wymagane
dokumenty na materiały które będą wbudowane na zadaniu w zakresie przebudowy kanalizacji
teletechnicznej i uzyskać ich akceptację,
e) Opracować i przedłożyć zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126),
f) Posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonania robót budowlanych.
3) Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu zamówienia po podpisaniu umowy i przekazaniu placu
budowy, lecz nie wcześniej niż przed zawiadomieniem przez Zamawiającego instytucji o rozpoczęciu
robót tj. Spółdzielni Telekomunikacyjnej OST Tyczyn, Polskiej Spółki Gazownictwa, Wojewódzkiego
RI.4123.1.2018
Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu Delegatura w Rzeszowie, Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego, właścicieli działek - złożonym z odpowiednim wyprzedzeniem.
4) Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
zatwierdzonym przez Zamawiającego i Polską Spółkę Gazownictwa.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram po wyborze najkorzystniejszej oferty, przed
podpisaniem umowy.
5) Podczas realizacji przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest:
a) Prowadzić dziennik budowy, zamontować tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr.108 poz. 953 ze zm.),
b) Wydzielić teren robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i pozostawić przejezdną drogę
wewnętrzną, zapewnić warunki BHP i p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) Zachować szczególną ostrożność ze względu na prowadzenie robót na terenie czynnej szkoły
i ogólnodostępnego parku oraz zabezpieczyć i oznakować miejsce robót celem zapewnienia
bezpieczeństwa dla uczniów, pracowników i osób postronnych, zapewnić porządek i komunikację
na terenie obiektu Zespołu Pałacowo - Parkowego w Tyczynie,
d) Urządzić zaplecze budowy w uzgodnieniu z Zamawiającym,
e) Uczestniczyć w naradach koordynacyjnych,
f) Informować pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego, Polską Spółkę Gazownictwa oraz
Spółdzielnie Telekomunikacyjną OST Tyczyn z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym
o odbiorach prac zanikających oraz umożliwić przedstawicielom sprawdzenie i odbiór robót
ulegających zakryciu lub zanikających oraz uczestniczenie w próbach i odbiorach częściowych,
g) Umożliwić inspektorom nadzoru inwestorskiego, Zakładowi Gazowniczemu oraz Spółdzielni
Telekomunikacyjnej OST Tyczyn dostęp do wszystkich miejsc usuwania kolizji oraz wglądu do
materiałów i dokumentów związanych z realizacją,
h) Umożliwić sprawowanie kontroli, przez przedstawiciela Zakładu Gazowniczego oraz Spółdzielni
telekomunikacyjnej OST Tyczyn, zgodności realizacji robót z dokumentacją techniczną, właściwymi
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,
i) Umożliwić Zamawiającemu, inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz Polskiej Spółce
Gazownictwa i Spółdzielni Telekomunikacyjnej OST Tyczyn sprawdzenie jakości wbudowanych
wyrobów i materiałów oraz ich zgodności z przedłożonymi i zaakceptowanymi dokumentami,
j) Zachować wysoki standard wykonania robót oraz zastosowanych materiałów,
k) Bezzwłocznie informować Zamawiającego o napotkanych trudnościach i o wszelkich zagrożeniach
dla realizacji umowy w terminie lub zakresie w niej wskazanym, nie później niż w ciągu 2 dni
roboczych od daty powzięcia stosownej wiadomości przez Wykonawcę,
l) Wykonywać prace spawalnicze/zgrzewalnicze zgodnie z zatwierdzoną przez Polską Spółkę
Gazownictwa instrukcją technologiczną spawania/zgrzewania,
m) Zatrudnić, kadrę w odpowiedniej ilości i o odpowiednich kwalifikacjach oraz zastosować
odpowiedni sprzęt, w razie konieczności prowadzić prace na wydłużonym dniu pracy i w soboty,
n) Zapewnić ścisłą koordynację robót z ewentualnymi podwykonawcami oraz zapewnić bezpośredni
nadzór nad podwykonawcami,
o) Zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na terenie budowy oznaczenia na
odzieży roboczej identyfikujące w widoczny sposób podmioty, które ja zaangażowały,
p) Zapewnić organizację robót, dostawę materiałów w sposób wykluczający powstanie szkód,
w przypadku spowodowania szkód bezzwłocznie je usunąć na własny koszt,
q) Prowadzić prace w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów oraz w bliskim otoczeniu drzew
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietna 2004r. o ochronie przyrody,
r) Uporządkować teren, odtworzyć nawierzchnie i zlikwidować plac budowy po zakończeniu robót,
s) Zlikwidować wyłączone odcinki gazociągów zgodnie z rozwiązaniami przedstawionymi
w dokumentacji projektowej i uzgodnieniami poczynionymi na tę okoliczność z Polską Spółką
Gazownictwa.
6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.
RI.4123.1.2018
7) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu
wykonywania robót budowlanych w całym okresie realizacji robót.
5. Przedmiot zamówienia wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały,
które zostaną wykorzystane podczas wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania
określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1570 z późn. zm.).
6. Wszelkie zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do dokumentacji projektowej
Zamawiający zgłasza do akceptacji do:
1) Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu Delegatura w Rzeszowie
i muszą być one rozstrzygnięte w ramach nadzoru konserwatorskiego.
2) Polskiej Spółki Gazownictwa,
3) Spółdzielni Telekomunikacyjnej OST Tyczyn.
jeżeli zmiany te będą wymagały uzgodnienia z wyżej wymienionymi instytucjami. Zamawiający może
wyrazić zgodę na zmianę sposobu realizacji umowy w stosunku do dokumentacji tylko w przypadku
pozytywnego uzgodnienia tych zmian przez wyżej wymienione instytucje.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wszystkie wymagane dokumenty odbiorowe
sprawdzone i zatwierdzone przez inspektorów nadzoru inwestorskiego na minimum pięć dni roboczych
przed datą odbioru końcowego robót, w szczególności:
1) Certyfikaty oraz inne wymagane dokumenty rur i innych materiałów w zakresie przebudowy sieci
gazowej - dokumenty przedłożone i zaakceptowane przez Polską Spółkę Gazownictwa na etapie
realizacji przed ich wbudowaniem na zadaniu,
2) Certyfikaty materiałów w zakresie przebudowy kanalizacji teletechnicznej dokumenty przedłożone
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na etapie realizacji przed ich
wbudowaniem na zadaniu,
3) Dziennik budowy,
4) Wykaz personelu zaangażowanego na budowie,
5) Uprawnienia personelu merytorycznego na budowie:
a) Kierownika budowy oraz kierowników robót,
b) Geodety,
c) Wykonawcy kontrolnych badań nieniszczących,
d) Nadzoru spawalniczego,
e) Spawaczy i zgrzewaczy,
6) Projekt powykonawczy z wprowadzonymi ewentualnymi zmianami powykonawczymi naniesionymi
przez projektanta i potwierdzonymi przez inspektora nadzoru - w zakresie przebudowy sieci
gazowej,
7) Dokumentację powykonawczą w zakresie przebudowy kanalizacji teletechnicznej uzgodnioną ze
Spółdzielnią Telekomunikacyjną OST w Tyczynie,
8) Karta technologiczna zatwierdzona przez Polską Spółkę Gazownictwa (Zakład Gazowniczy O/ZG
w Jaśle) przed rozpoczęciem budowy,
9) Karty kontrolne zgrzewów w zakresie ustalonym w uzgodnieniu karty technologicznej,
10) Protokoły zgrzewania lub wydruk ze zgrzewarek,
11) Dziennik zgrzewania - szkic montażowy z naniesionymi zgrzewami o numeracji odpowiadającej
protokołom zgrzewania,
12) Dziennik robót spawalniczych,
13) Protokół badań kwalifikowania technologii spawania (WPQR) , uzgodnioną kartę technologiczną
spawania (WPS),
14) Dla rur stalowych, protokoły badań nieniszczących a w przypadku przeprowadzonych badań
radiograficznych dodatkowe radiogramy,
15) Świadectwo powłoki antykorozyjnej (dla odcinków stalowych),
16) Protokół odbioru izolacji i badań szczelności antykorozyjnych powłok izolacyjnych,
17) Zbiorczy protokół robót zanikowych w zakresie sieci gazowej,
18) Zbiorczy protokół w zakresie kanalizacji teletechnicznej,
19) Protokół kontroli wykonania oznakowania trasy gazociągu,
20) Protokół kontroli wykonania oznakowania trasy kanalizacji teletechnicznej,
RI.4123.1.2018
21) Protokół z badań czynnika lokalizacyjnego na sieci PE, ciągłość elektryczna drutu znacznikowego, lub
taśmy znakującej z wkładką,
22) Protokół z oczyszczania wnętrza gazociągu /przedmuchania/,
23) Protokół ze sprawdzenia prawidłowości działania zamontowanej armatury,
24) Protokół z procedury wykonania próby wytrzymałości i szczelności wraz z wykazem manometrów
do prób i ze świadectwa ich sprawdzenia,
25) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyjęta do państwowych zasobów geodezyjnych (wraz
ze szkicem) w wersji papierowej oraz na płycie CD (plik tekstowy oraz dxf),
26) Dokument podpisany przez wszystkich właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządzających
terenem, potwierdzających doprowadzenie terenu, na którym były prowadzone prace do
należytego stanu i jego odbiór bez zastrzeżeń.
8. Wszelkie informacje dotyczące umowy oraz informacje przekazane z zastrzeżeniem poufności,
w związku z realizacją zadania, Wykonawca zobowiązuje się traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa,
której ujawnienie przez którąkolwiek ze stron bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, jest
zabronione.
Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie niezbędnych środków gwarantujących dochowanie
wyżej wymienionej klauzuli przez swoich pracowników oraz ewentualnego podwykonawcę.
Wymóg pisemnej zgody nie ma zastosowania do informacji, które:
1) Staną się publicznie dostępne;
2) Zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody strony,
której ta informacja dotyczy;
3) Ich ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa, decyzją administracyjną lub orzeczeniem
właściwego sądu;
4) Są upowszechnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
§3. Podwykonawstwo.
1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę przebudowy sieci gazowej
średniego ciśnienia.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie podwykonawcom pozostałej części zamówienia tj. przebudowę
kanalizacji teletechnicznej.
3. Wykonawca wskazuje w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom i podaje firmy Podwykonawców.
4. Pozostałe wymogi w zakresie podwykonawstwa określone zostały we wzorze umowy (Rozdział 3).
2. Termin określony w ust. 1 należy rozumieć jako datę podpisania przez strony protokołu odbioru
końcowego.
§5. Gwarancja.
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy od
daty odbioru końcowego robót.
2. Wykonawca przeniesie na Polską Spółkę Gazownictwa, w formie oświadczenia pisemnego, wszelkie prawa
wynikające z udzielonej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego gwarancji jakości na wykonanie
przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia na okres 36 miesięcy, obejmującej zrealizowane prace
i materiały - w zakresie sieci gazowej.
3. Bieg gwarancji rozpocznie się od daty włączenia gazociągu do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki
Gazownictwa tj. od daty odbioru końcowego robót.
4. W przypadku konieczności przeniesienia uprawnień z tytułu gwarancji związanej z wykonaniem
przedmiotu umowy na osoby lub instytucje wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się
przenieść te uprawnienia.
5. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad w okresie gwarancji na własny koszt.
RI.4123.1.2018
§6. Warunki udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna lub zawodowa.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty, w szczególności
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli, co najmniej dwie roboty budowlano -
montażowe polegające na budowie lub przebudowie sieci gazowej min. średniego ciśnienia z rur PE
o długości co najmniej 370 m i średnicy co najmniej DN 125 i o wartości każdej z nich nie mniejszej niż
70 000,00 zł wraz z połączeniem z siecią gazową wykonaną z rur stalowych oraz co najmniej dwie roboty
budowlane polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji teletechnicznej o wartości każdej z nich
nie mniejszej niż 40 000 zł.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wymagane doświadczenie
w zakresie wykonawstwa musi wykazać samodzielnie przynajmniej jeden z wykonawców.
Jeżeli w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu wartości podane
będą w walutach obcych, przeliczone zostaną na złotówki wg średniego kursu walut NBP z dnia wszczęcia
postępowania.
2. Przedłożą kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem uznania laboratorium przewidzianego do
wykonywania badań nieniszczących wraz z kserokopiami świadectw personelu wykonującego badania
nieniszczące spoin. Laboratorium wykonujące badania powinny posiadać świadectwo uznania
i akredytacji wg PN-EN ISO/IEC 17025.
3. Skierują do realizacji zamówienia:
Uwaga: Wymagane jest, aby przynajmniej jedna z osób o których mowa w pkt. 1 i pkt 2 przez co
najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytku lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury -
osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy.
W przypadku gdy żadna z osób o których mowa w pkt 1 i pkt 2 nie posiada wymaganego doświadczenia
w robotach prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wymagane jest skierowanie do realizacji
zamówienia osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która ponadto przez co najmniej 18 miesięcy brała udział
w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytku
lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury - osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika
budowy.
1) Osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz posiadającą doświadczenie w realizacji robót na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika robót uzyskanym przy kierowaniu co najmniej dwoma
zamówieniami polegającymi na budowie lub przebudowie rurociągu do paliw płynnych lub gazowych
z rur PE oraz co najmniej dwoma zamówieniami polegającemu na budowie lub przebudowie rurociągu
do paliw płynnych lub gazowych z rur stalowych. Wymaga się, aby osoba kierująca robotami
związanymi z budową gazociągów polietylenowych posiadała aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne
(nie starsze niż 3 lata) potwierdzające wiedzę z zakresu stosowania polietylenu
w sieciach gazowych, w tym do kierowania budową gazociągów z polietylenu,
2) Osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
3) Co najmniej dwie osoby wykonujące roboty związane z montażem gazociągów polietylenowych. Osoby
te muszą posiadać aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne (nie starsze niż 2 lata) potwierdzające
przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wykonywania połączeń rurociągów z polietylenu
metodą zgrzewania doczołowego/elektrooporowego, zgodnie z normą PN-EN 13067,
4) Osobę do nadzoru robót spawalniczych z aktualnymi uprawnieniami, zgodnie z normą PN-EN ISO
14731 i posiadającą uprawnienia inżyniera spawalnika (EWE/IWE) lub technologa spawalnika
(EWT/IWT) zgodnie z wymogami normy PN-EN 12732. Wymagane jest, aby personel pełniący nadzór
nad realizacją prac spawalniczych miał co najmniej 3 letnią praktykę zawodową w budowie lub
przebudowie sieci gazowej.
RI.4123.1.2018
5) Co najmniej dwie osoby do wykonywania robót spawalniczych z aktualnymi uprawnieniami zgodnie
z normą PN EN 287 -1 ,,Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - spawanie - część 1: Stale" i/lub PN-EN ISO
9606-1.
6) Osobę, która posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa
w art. 43 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017r. poz.
2101).
Reguły uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, określają:
ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).
§7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu, w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty potwierdzające wykonanie robót.
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz
z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
doświadczenia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoby skierowane do realizacji zamówienia
posiadają odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie o których mowa w §6 ust. 3.
Z dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie winien wynikać rodzaj robót, lata realizacji
robót oraz nazwa inwestora na rzecz którego roboty zostały wykonane.
Ponadto w przypadku doświadczenia w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury
z dokumentów winna wynikać nazwa zabytku.
3) Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem uznania laboratorium przewidzianego do
wykonywania badań nieniszczących wraz z kserokopiami świadectw personelu wykonującego badania
nieniszczące spoin.
§8. Inne dokumenty, jakie mają dołączyć do oferty wykonawcy.
1. Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli oferta
podpisana zostanie przez inne osoby niż wynika to z dokumentów rejestrowych.
2. Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie pełnomocnictwa dla ustanowionego pełnomocnika do
reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli wykonawcy występują
wspólnie.
§9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami.
1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) z zastrzeżeniem ust 2.
RI.4123.1.2018
2. Oświadczenia oraz wyjaśnienia składane na wezwanie zamawiającego wykonawcy składają w oryginale.
Dokumenty nie będące oświadczeniami lub wyjaśnieniami (np.: referencje, koncesje, zezwolenia, licencje,
itp.) mogą zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie
za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
3. Oświadczenia, dokumenty oraz wyjaśnienia, o których mowa w ust. 2 Wykonawca przekazuje w formie
pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem albo w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
§10. Termin związania ofertą.
1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania złożoną ofertą, Zamawiający może
zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie tego terminu, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
30 dni.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania
bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania o zamówienie Wykonawcom
nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
§11. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, według
wzoru: Formularz oferty (Rozdział 2). Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz
z tłumaczeniem na język polski.
3. Oferta musi być podpisana zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym lub innym
dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy.
4. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić hasło:
,,OFERTA NA PRZEBUDOWĘ SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA ORAZ KANALIZACJI
TELETECHINCZEJ DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W TYCZYNIE.
NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 12:00, 27.04.2018 R."
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W tym celu
składa stosowne oświadczenie woli w zamkniętej kopercie opisanej w sposób określony w ust. 4,
z dopiskiem: ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
§13. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty należy ustalić w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych uwzględniając koszty
wszelkich robót i czynności niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu
zamówienia.
2. Wykonawca określa cenę za wykonanie zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto
oferty. Cenę oferty podaje się w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena
oferty podana przez wykonawcę, jest ceną ryczałtową.
RI.4123.1.2018
3. Przedmiary robót wchodzące w skład dokumentacji projektowej, należy stosować pomocniczo ze względu
na ryczałtowy charakter ceny.
4. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
§14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest CENA.
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu
zamówienia.
3. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty ze względu na to, że złożone oferty o takiej
samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogę zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
§15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. W ciągu najpóźniej pięciu dni roboczych od zawiadomienia o wyborze oferty wykonawca, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza dostarczy zamawiającemu:
1) Dwa egzemplarze szczegółowego kosztorysu ofertowego,
2) Harmonogram rzeczowo - finansowy zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot umowy.
Harmonogram należy sporządzić z podziałem na elementy robót według tabeli elementów scalonych
oraz zawrzeć w nim w szczególności: terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów
robót oraz planowane przeroby.
Sporządzając harmonogram robót należy uwzględnić, że przekazanie odcinków sieci gazowej na
własność Polskiej Spółki Gazownictwa nastąpi w dniu przyłączenia ich do sieci, będzie to zatem dzień
odbioru końcowego robót.
W związku z powyższymi zapisami do tego dnia konieczne jest zakończenie wszelkich robót, wraz
z odbiorami częściowymi, związanych z przebudową kanalizacji teletechnicznej.
Sporządzając harmonogram należy uwzględnić również konieczność uzgodnienia terminu wyłączenia
gazociągu celem dokonania przyłączenia przebudowanej sieci. Termin wyłączenia należy uzgodnić z
Polską Spółką Gazownictwa z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez zamawiającego. Ponadto harmonogram zostanie
przedłożony Polskiej Spółce Gazownictwa.
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do harmonogramu Wykonawca w ciągu dwóch dni roboczych od
momentu zgłoszenia sporządzi i dostarczy harmonogram, w którym uwzględni zgłoszone uwagi.
2. Zawarcie umowy nastąpi w trybie i terminie ustalonym między stronami, po dostarczeniu przez
wykonawcę dokumentów o których mowa w ust. 1 oraz po ich zatwierdzeniu przez zamawiającego
oraz po ich przedłożeniu i zaakceptowaniu przez Polską Spółkę Gazownictwa.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające
ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów przekazanych w ramach niniejszego postępowania.
4. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla
się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty spośród złożonych
ofert.
§16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej
,,zabezpieczeniem", w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie. Kwota pozostawiona na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wartości zabezpieczenia.
RI.4123.1.2018
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie przed zawarciem umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie w formie pieniądza. Zabezpieczenie wnoszone
w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego
nr: 17 1930 1187 2710 0718 8675 0004.
5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia i będzie zwrócona nie później niż w 15. dniu po
upływie okresu rękojmi za wady.
Kontakt:Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Agnieszka Biega tel.: 17 867 14 66.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: