Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15700684 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-07-11
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna
Adres: al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. skarżyski
mazowieckie, pow. kozienicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (41) 252 68 99, fax (41) 252 63 15
E-mail:
Opis:NA
,,Wymiana wyłączników małoolejowych typu SCJ-4 na wyłączniki próżniowe w rozdzielni 15kV GPZ Pionki - RE Kozienice"
__________________________________________________________
2. ZAKRES PRAC
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o prace budowlane, dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej,
,,Wymiana wyłączników małoolejowych typu SCJ-4 na wyłączniki próżniowe w rozdzielni 15kV GPZ Pionki - RE Kozienice".
2.2. Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty:
1/ Zapoznać się z warunkami i wymaganiami ofertowymi, treścią SIWZ wraz z załącznikami, oraz treścią projektu umowy o roboty budowlane,
2/ W/w. warunki uwzględnić w złożonej ofercie.
Specyfikacja:SIWZ do uzyskania w PGE Dystrybucja S.A. Skarżysko-Kamienna ul. Szydłowiecka 26a, Departament Logistyki Wydział Zamówień, budynek Magazynu Głównego w pok. nr 12/7 oraz do pobrania na stronie internetowej http://pgedystrybucja.pl/przetargi
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych w SIWZ, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE Dystrybucja S.A., oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych PGE Dystrybucja S.A., z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych PGE Dystrybucja S.A. (dokumenty dostępne na stronie : https://pgedystrybucja.pl/przetargi ).
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Departament Logistyki, ul. Szydłowiecka 26 - pokój nr 213 -sekretariat na II piętrze do dnia 2018-07-23 do godz. 0800.
Otwarcie ofert:MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT (NIEJAWNE) PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Departament Logistyki (Budynek magazynu Głównego), ul. Szydłowiecka 26a - świetlica 2018-07-23 o godz. 0845. Otwarcie ofert jest niejawne.
Termin składania:2018-07-23
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Realizacja prac zgodnie z zapisami w SIWZ wraz z załącznikami.
Wadium:Nie dotyczy
Wymagania:INFORMACJE O WARUNKACH WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
Informacje o warunkach udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia oraz informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
13. INNE
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje wybór oferty za pomocą aukcji elektronicznej.
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORCY PGE Dystrybucja S.A.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów).
Uwagi:KRYTERIA OCENY OFERT
Cena brutto - waga 100%
10. WADIUM
Nie dotyczy.
11. ZABEZPIECZENIE
Nie dotyczy.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Kontakt:OSOBA UPRAWNIONA DO UDZIELENIA INFORMACJI
w sprawach technicznych: Piotr Brzeziński - tel. (41) 25 26 658,
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
26-110 Skarżysko-Kamienna, al. Marsz. J. Piłsudskiego 51
tel. (41) 252 68 99, fax (41) 252 63 15
e-mail: sekretariat.os@pgedystrybucja.pl
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
2 z 2
e-mail: piotr.brzezinski@pgedystrybucja.pl.
w sprawach proceduralnych: Artur Osiński - tel. (41) 25 26 641, fax (41) 25 26 386, e-mail: artur.osinski@pgedystrybucja.pl .
od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.
Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przetargu będą umieszczane na stronie internetowej http://pgedystrybucja.pl/przetargi.
Numer dokumentu:960/LZA/AO/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: