Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20014915 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-10-09
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu
Adres: ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 56 470 61 39
E-mail:
Opis:Wykonanie robót budowlanych w m. Czołowo, dz. nr 183 - przyłączenie elektrowni sprawa ZN/4857/909MZI/2020/2000220 słonecznej Czołowo
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centraia/lokalne/przetargi.xml?group=centrala Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml

Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: http://www.enerqa-operator.pl/dostawcy i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Sekretariat ogólny, pokój nr 81 do 21-10-2020 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna 132 (III piętro) data 21-10-2020 godz. 11:00
Termin składania:2020-10-21
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 18-12-2020
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto fl00%1
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
11) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych: ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami) oraz Regulaminem udzielania zamówień w Energa-Operator SA.
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Elżbieta Rynkowska, w godz. 8:00-14:00, tel. 56 470 61 39 adres email: elzbieta.rynkowska@energa.pl
Numer dokumentu:671/w/20/0ddział Toruń
Źródło: Internet i własne
Załączniki: