Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-04-20
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót zduńskich
Organizator:Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Adres: ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:52-348-16-01/02 Fax: 52-348-16-07
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania:
ZADANIE 1: wykonanie robót zduńskich - przebudowa i budowa 10 szt. pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" Sp. z o. o. w Bydgoszczy (ROM-1), zgodnie z wykazem adresowym, stanowiącym załącznik nr 2/1 do niniejszego zaproszenia
ZADANIE 2: wykonanie robót zduńskich - przebudowa i budowa 9 szt. pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" Sp. z o. o. w Bydgoszczy (ROM-2), zgodnie z wykazem adresowym, stanowiącym załącznik nr 2/2 do niniejszego zaproszenia
ZADANIE 3: wykonanie robót zduńskich - przebudowa i budowa 13 szt. pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" Sp. z o. o. w Bydgoszczy (ROM-3), zgodnie z wykazem adresowym, stanowiącym załącznik nr 2/3 do niniejszego zaproszenia
ZADANIE 3: wykonanie robót zduńskich - przebudowa i budowa 7 szt. pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" Sp. z o. o. w Bydgoszczy (ROM-4), zgodnie z wykazem adresowym, stanowiącym załącznik nr 2/4 do niniejszego zaproszenia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (rodzaj i zakres robót objętych zamówieniem) określa :
a) wykaz nieruchomości załącznik nr 2/1, 2/2 ,2/3 i 2/4 - do niniejszego zaproszenia (odpowiednio do zadania).
b) specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiąca załącznik nr 3 do zaproszenia
Ogólne warunki realizacji zamówienia:
2.1. Przestawienie pieców licowanych kaflami o kubaturze do i powyżej 0,85 m3 - obejmuje następujące prace:
- rozebranie pieca,
- sprawdzenie przewodu dymowego,
- oczyszczenie kafli z resztek cegły, gliny, przeszlifowanie ich krawędzi, posortowanie i ułożenie według rodzajów,
- postawienie pieca kaflowego z wykorzystaniem oczyszczonych i posegregowanych kafli lub w przypadku nie wystarczającej ich ilości z kafli wykonawcy przy zachowaniu tej samej kolorystyki, wielkości, kształtu, wyglądu,
- wbudowanie nowej cegły budowlanej kl. 100,
- wbudowanie nowych prostek szamotowych,
- powiązanie kafli klamrami wykonanymi z drutu stalowego 3 mm,
- wylepienie wnętrza pieca gliną zduńską surową, wymieszaną z gliną ogniotrwałą szamotową
- wbudowanie nowego osprzętu tj. drzwiczek piecowych żeliwnych o wymiarze 330X480 mm, rusztu piecowego żeliwnego o wymiarze 260x210 mm, rury piecowej stalowej o średnicy 157 mm, założenie zatyczek szt. 2,
- przybicie blachy przedpiecowej wykonanej z blachy ocynkowanej
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów i osprzętu niezbędnych do przestawienia pieca tj. cegły budowlanej pełnej, cegły szamotowej, osprzętu żeliwnego, drutu zduńskiego, gliny.
- dowóz, doniesienie, ustawienie, odniesienie, odwiezienie, przestawienie i rozebranie rusztowań przenośnych
- odniesienie materiałów z rozbiórki i gruzu, wywiezienie gruzu i zbędnych materiałów rozbiórkowych z terenu nieruchomości
- uprzątnięcie miejsca pracy
- sprawdzenie pieca przez próbne przepalenie
2.2. Postawienie pieców licowanych kaflami o kubaturze do 0,85 m3 - obejmuje następujące prace:
- rozebranie pieca
- sprawdzenie przewodu dymowego
- oczyszczenie kafli z resztek cegły, gliny, przeszlifowanie ich krawędzi, posortowanie i ułożenie według rodzajów,
- postawienie pieca kaflowego z wykorzystaniem oczyszczonych i posegregowanych kafli lub w przypadku nie wystarczającej ich ilości z kafli wykonawcy przy zachowaniu tej samej kolorystyki, wielkości, kształtu, wyglądu
- wbudowanie nowej cegły budowlanej kl. 100
- wbudowanie nowych prostek szamotowych
- powiązanie kafli klamrami wykonanymi z drutu stalowego śr. 3 mm
- wylepienie wnętrza pieca gliną zduńską surową, wymieszaną z gliną ogniotrwałą szamotową
- wbudowanie nowego osprzętu tj. drzwiczek piecowych żeliwnych o wymiarze 330X480 mm, ruszt piecowego żeliwnego o wymiarze 260x210 mm,, rury piecowej stalowej o średnicy 157 mm, założenie zatyczek szt. 2,
- przybicie blachy przedpiecowej wykonanej z blachy ocynkowanej
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów i osprzętu niezbędnych do przestawienia pieca tj. cegły budowlanej pełnej, cegły szamotowej, osprzętu żeliwnego, drutu zduńskiego, gliny.
- dowóz, doniesienie, ustawienie, odniesienie, odwiezienie, przestawienie i rozebranie rusztowań przenośnych
- odniesienie materiałów z rozbiórki i gruzu, wywiezienie gruzu i zbędnych materiałów rozbiórkowych z terenu nieruchomości
- uprzątnięcie miejsca pracy
- sprawdzenie pieca przez próbne przepalenie
2.3. Zamawiający zastrzega prawo do zaniechania wykonania robót (postawienia lub przestawienia pieca') m. in. w przypadku:
- zmiany właściciela lokalu/budynku lub złożenia wniosku o wykup lokalu w okresie trwania umowy,
- wykonania robot zduńskich objętych niniejszym postępowaniem przez najemcę lokalu bez uprzedniej zgody Zamawiającego,
- nie uzyskania zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków lub Wydziału Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy na wykonanie robot (na postawienie lub przestawienie pieca), w przypadku konieczności posiadania takiej zgody.
- konieczności opróżnienia budynku/lokalu przez najemcę np. z powodu pożaru, katastrofy lub innego zdarzenia niezależnego od Zamawiającego,
2.4. Podstawowe materiały potrzebne do wykonania zamówienia - robót związanych z postawieniem lub przestawieniem pieca z używanych kafli tj. drzwiczek piecowych żeliwnych, rusztu piecowego żeliwnego, rury piecowej stalowej, blachy ocynkowanej, nowej cegły budowlanej, nowych prostek szamotowych, drutu stalowego, gliny i inne określone w STWiOR - Wykonawca zabezpiecza na własny koszt i we własnym zakresie.
2.5. Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r., Nr 92, poz. 881) i do powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać stosowne certyfikaty i atesty.
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać w siedzibie Działu Zamówień Publicznych ,,ADM" przy ul. Gdańskiej 30 (II piętro, pokój nr 2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2018r. (piątek) do godziny 12:00
Otwarcie ofert:otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Działu Zamówień Publicznych ,,ADM" przy ul. Gdańskiej 30 (II piętro, pokój nr 2 ) w dniu 27.04.2018 r. (piątek) o godzinie 12:05
Termin składania:2018-04-27
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia :
3.1.) dotyczy wszystkich zadań i wynosi : 60 dni od daty zawarcia umowy.
3.2.) Strony uzgadniają, że po podpisaniu umowy Wykonawca powinien niezwłocznie rozpocząć wykonywanie prac i będzie je wykonywał sukcesywnie, bez dłuższych przerw, przystępując do przestawiania/postawienia kolejnego pieca niezwłocznie po przestawieniu/postawieniu poprzedniego.
3.3.) Strony uzgadniają, że jeżeli Wykonawca nie przystąpi do realizacji prac (nie rozpocznie przestawienia/postawienia pierwszego pieca) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, wówczas Zamawiający będzie uprawniony przed upływem terminu realizacji całego zamówienia odstąpić od umowy ,,z winy Wykonawcy", bez konieczności wyznaczania mu terminu dodatkowego.
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu (dotyczy wszystkich zadań) :
4.1. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie -wykonał :
* roboty budowlane polegające na postawieniu lub przestawieniu co najmniej 5 szt. pieców kaflowych oraz udokumentuje, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokoły odbioru robót itp.).
4.2. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony leżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej :
* jedną osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe rzemieślnika w rzemiośle zduńskim tj. tytuł mistrza lub czeladnika w rzemiośle zduństwo (posiadającą dyplom mistrzowski lub świadectwo czeladnicze)
5) Forma wynagrodzenia i warunki płatności :
5.1. obowiązującą formą wynagrodzenia, będzie wynagrodzenie ustalone ostatecznie na podstawie iloczynu niezmiennych do końca realizacji zamówienia cen jednostkowych brutto wynikających z oferty wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych prac (postawionych/przestawionych pieców).
5.2. zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany w fakturze/na rachunku.
5.3. Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego rozliczania robót tzn. Wykonawca może wystawiać fakturę /rachunek za roboty zduńskie wykonane i odebrane w danym miesiącu kalendarzowym. Przedmiotem odbioru końcowego i faktury/rachunku końcowej/końcowego będą wszystkie roboty zduńskie nie objęte wcześniej odbiorami częściowymi.
5.4. W przypadku wystawienia faktury na więcej niż jeden piec, wykonawca zobowiązany jest każdorazowo załączyć szczegółową specyfikację wykonanych prac zawierającą: adres lokalu, ilość pieców, wartość robót netto, VAT, brutto.
6) Kryteria oceny ofert: jedynym kryterium jest CENA (waga kryterium: 100 % )
7) Forma składania ofert: tylko pisemna zgodna ze wzorami określonymi przez Zamawiającego. Na ofertę składają się wypełnione poniżej i podpisane przez osobę uprawnioną n/w załączniki:
a) oferta złożona wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia (odpowiednio do danego zadania)
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających wymagane przez Zamawiającego uprawnienia i doświadczenie - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zaproszenia (odpowiednio do zadania)
c) wykaz wykonanych zamówień (robót zduńskich) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zaproszenia wraz z referencjami (lub protokoły odbioru robót) potwierdzającymi, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
UWAGA:
1) informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00
2) warunki realizacji zamówienia, wzajemne prawa i obowiązki stron - określa wzór umowy - stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego zaproszenia
3) Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 4 zadania, eżeli więc wykonawca jest zainteresowany realizacją dwóch lub więcej zadań to winien złożyć na każde zadanie odrębny formularz ofertowy, zgodny ze wzorami określonymi przez Zamawiającego, natomiast wykaz osób i wykaz robót potwierdzające odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu należy złożyć tylko w jednym egzemplarzu
4) Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia - przed podpisaniem umowy - zobowiązany będzie złożyć:
* oświadczenie o ilości osób jaką Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia
* dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na sumę ubezpieczenia OC min. 50.000 zł (np. polisa ubezpieczeniowa) wraz z dowodem opłacenia wszystkich wymagalnych składek ubezpieczeniowych.
5) Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy
6) Wymagany przez Zamawiającego termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty zduńskie wynosi 5 lat od daty końcowego odbioru robót.
Kontakt:Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
* w sprawach merytorycznych /przedmiotu zamówienia/:
- zadanie nr 1 p. Maciej Grabowski, Z-ca Kierownika ROM-1 tel. 513-000-707
- zadanie nr 2 p. Renata Kotolińska , Z-ca Kierownika ROM-2 tel. 513-000-803
- zadanie nr 3 p. Magdalena Michalska , Z-ca Kierownika ROM-3 tel. 513-000-800
- zadanie nr 4 p. Joanna Drzewiecka , Z-ca Kierownika ROM-3 tel. 513-000-775
* w sprawach proceduralnych /formalnych/ :
- Kierownik Działu Zamówień Publicznych p. Tomasz Skierecki (513-000-899)
- Specjalista Działu Zamówień Publicznych p. Roman Dybowski (513-000-912)
Numer dokumentu:ZZP-2410- 22/18, L. dz. ZZP/685/RD/ 2018, 22/N/A/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: