Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg tryb podstawowy - Polska
Data dodania oferty:2023-05-09
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie roboty budowlanej
Organizator:Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
Adres: ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
NIP:PL2030000218
E-mail:
Strona www:https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl
Opis:Wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji wskazanej części parkingu zlokalizowanego przy budynku nr 12 na działce o nr. ewid. 788/11 przy Ul. Węglowej w Białymstoku.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji wskazanej części parkingu zlokalizowanego przy budynku nr 12 na działce o nr. ewid. 788/11 (obr. 12 Białostoczek Pld.) przy Ul. Węglowej w Białymstoku.
Zakres robót do wykonania:
1) rozbiórka i utylizacja istniejącej nawierzchni z eko kraty wraz z wypełnieniem (eko krata polietylenowa 50cm x 50cm x 5cm typu ,,geoSYSTEM G5" wypełniona ziemią roślinną) - ok 505 m2,
2) rozbiórka istniejącej warstwy podsypki piaskowej grubości 5 cm - ok. 505 m2,
3) częściowa rozbiórka istniejącej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego na grubości 5 cm - ok. 505 m2,
4) zagęszczenie pozostałej warstwy podbudowy - ok. 505 m2,
5) wykonanie i zagęszczenie nowej warstwy podsypki piaskowej grubości 5 cm - ok. 505 m2,
6) wykonanie nowej nawierzchni z szarych płyt betonowych ażurowych typu EKO grubości 10 cm o wymiarach: 60 cm x 33 cm wraz z wypełnieniem ziemią roślinną - ok. 505 m2,
7) oczyszczenie powierzchni i odtworzenie oznakowanie poziomego specjalistyczną farbą drogową odporną na ścieranie oraz promieniowanie UV miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,
8) wykonanie nowego oznakowania poziomego specjalistyczną farbą drogową odporną na ścieranie oraz promieniowanie UV miejsc postojowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9) lokalne naprawy ułożenia/uzupełnienia betonowych płyt ażurowych na obszarze istniejącej drogi manewrowej - ok 2 m2,
10) w obrębie studni rewizyjnej należy przewidzieć prace związane z dostosowaniem wysokości wyłazów do nowej nawierzchni.
Nową nawierzchnię miejsc parkingowych należy dostosować wysokościowo do pozostałej nawierzchni drogi manewrowej przedmiotowego parkingu i nawierzchni utwardzonej od strony budynku nr 12 oraz zapewnić spadki w kierunku terenów zielonych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku
nr 4 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne:
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
-stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
-komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej
przeglądarki internetowej,
-zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2,
-włączona obsługa JavaScript,
-zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Wymagania organizacyjne:
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z
uwzględnieniem wyjątków określonych w uPzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki
komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
W przedmiotowym postępowaniu zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem
https://zmkbialystok.ezamawiajacy.pl w sekcji ,,Korespondencja".
W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa
się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej zakładka ,,Korespondencja". Korespondencja przesłana za pomocą tego
formularza nie może być szyfrowana.
Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zp@zmk.bialystok.pl.
Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego rozdziału:
-zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania wykonawcy do Systemu na subdomenie ZMK Białystok
https://zmkbialystok.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
-wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie
zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki
procesu rejestracyjnego, podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się",
-rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
a) podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym)
lub
b) kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
c) jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu
maksymalnie 6 godzin roboczych,
-po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, są
zamieszczone na stronie https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,Baza wiedzy".
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Realizując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO" oraz uwzględniając wymagania określone w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej także ,,ustawą", zamawiający informuje o zasadach przetwarzania danych wykonawcy lub osób po stronie wykonawcy oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
-administratorem Państwa danych osobowych jest:
ZMK w Białymstoku z siedzibą przy Ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, tel. 85.74-79-430, kontakt z inspektorem ochrony
danych w ZMK w B-stoku, możliwy jest pod nr tel. + 48 85.74-79-433 lub adresem e-mail: lukasz.zak@zmk.bialystok.pl; oraz spółka
Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Wa-wie (02-672) przy Ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której ZMK w B-stoku prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://zmkbialystok.ezamawiajacy.pl,
-administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, adres e-mail: lukasz.zak@zmk.bialystok.pl,
Szczegółowe info. dot. Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie internetowej https://www.zmk.bialystok.pl/index.php?
go=rodo oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego,
-Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
-odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 uPzp,
-Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (art. 78 ust. 4 uPzp),
-obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio dotyczących Państwa jest wymogiem określonym w
przepisach uPzp, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu,
-w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do
postanowień art. 22 RODO,
-posiadają Państwo:
a) zgodnie z art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących (z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy
skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, mogą Państwo zostać
zobowiązani do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego postępowania o
udzielenie zamówienia),
b) zgodnie z art. 16 RODO - prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (z tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz załączników do niego)...
Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ Rozdziale XXII. Ochrona danych osobowych.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl/pn/zmk-bialystok/demand/notice/public/93352/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-05-25 11:00
Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 2023-05-25 11:30
Termin składania:2023-05-25
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZ.IP.26.3.26.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji wskazanej części parkingu zlokalizowanego przy budynku nr 12 na działce o nr. ewid. 788/11 (obr. 12 Białostoczek Pld.) przy ul. Węglowej w Białymstoku.
Zakres robót do wykonania:
1) rozbiórka i utylizacja istniejącej nawierzchni z eko kraty wraz z wypełnieniem (eko krata polietylenowa 50cm x 50cm x 5cm typu ,,geoSYSTEM G5" wypełniona ziemią roślinną) - ok 505 m2,
2) rozbiórka istniejącej warstwy podsypki piaskowej grubości 5 cm - ok. 505 m2,
3) częściowa rozbiórka istniejącej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego na grubości 5 cm - ok. 505 m2,
4) zagęszczenie pozostałej warstwy podbudowy - ok. 505 m2,
5) wykonanie i zagęszczenie nowej warstwy podsypki piaskowej grubości 5 cm - ok. 505 m2,
6) wykonanie nowej nawierzchni z szarych płyt betonowych ażurowych typu EKO grubości 10 cm o wymiarach: 60 cm x 33 cm wraz z wypełnieniem ziemią roślinną - ok. 505 m2,
7) oczyszczenie powierzchni i odtworzenie oznakowanie poziomego specjalistyczną farbą drogową odporną na ścieranie oraz promieniowanie UV miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,
8) wykonanie nowego oznakowania poziomego specjalistyczną farbą drogową odporną na ścieranie oraz promieniowanie UV miejsc postojowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9) lokalne naprawy ułożenia/uzupełnienia betonowych płyt ażurowych na obszarze istniejącej drogi manewrowej - ok 2 m2,
10) w obrębie studni rewizyjnej należy przewidzieć prace związane z dostosowaniem wysokości wyłazów do nowej nawierzchni.
Nową nawierzchnię miejsc parkingowych należy dostosować wysokościowo do pozostałej nawierzchni drogi manewrowej przedmiotowego parkingu i nawierzchni utwardzonej od strony budynku nr 12 oraz zapewnić spadki w kierunku terenów zielonych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku
nr 4 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów w określonych przez zamawiającego kryteriach.
PŁ = C + G
gdzie:
PŁ - łączna liczba punktów.
C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: Cena.
G - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonany zakres zamówienia.
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium okres udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonany zakres zamówienia
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną (robotę budowalną wykonaną jedną umową) o wartości minimum 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), polegającą na wykonaniu nawierzchni utwardzonej, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
2) skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, tj.:
a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej - funkcja kierownika robót,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Uwaga:
Zamawiający informuje, że:
Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zamawiający również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
- stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez
zamawiającego, stanowiące dowód, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe wraz
z oświadczeniem o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego - załącznik nr 2.1 do SWZ,
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2
jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów np. w treści FORMULARZA OFERTOWEGO,
3) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz w
oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego - załącznik nr 2.6 do SWZ,
4) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zwieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
5) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4
ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415), lub gdy dokumenty te nie
odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy
Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy,
6) dokumenty, o których mowa w ust. 1, pkt 4 i 5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 oraz art. 273 ust. 2 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego, stanowiące dowód, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe - załącznik nr 2.2 do SWZ,
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 2.7 do SWZ,
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 2.8 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Do oferty wykonawca załącza:
1) FORMULARZ OFERTOWY, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, który należy sporządzić poza aplikacją.
Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie wzoru FORMULARZA OFERTOWEGO. W przypadku, gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w FORMULARZU OFERTOWYM.
UWAGA: FORMULARZ OFERTOWY nie podlega uzupełnieniu na zasadach określony w art. 128 ustawy Pzp,
- oświadczenie wykonawcy lub wykonawców występujących wspólnie (spółki cywilne / konsorcja) o braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w Rozdziale XIV SWZ ust. 1 pkt 1 (na lub wg załącznika nr 2.1 do SWZ),
- oświadczenie wykonawcy lub wykonawców występujących wspólnie (spółki cywilne / konsorcja) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale XIV SWZ ust. 2 pkt 1 (na lub wg załącznika nr 2.2 do SWZ).
Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę (FORMULARZ OFERTOWY), oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych podmiotu (jeżeli dotyczy).
Do oferty wykonawca załącza również - jeżeli powołuje się na zasoby podmiotów trzecich:
- w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale XIV SWZ ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (na lub wg załącznika nr 2.3 do SWZ).
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,
że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (na lub wg załącznika nr 2.4 do SWZ).
Do zobowiązania należy dołączyć dokumenty rejestrowe (dotyczy wykonawców, którzy nie są zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym albo wpisani w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP albo w innym ogólnodostępnym rejestrze lub ewidencji, z którego uzyskanie dokumentów jest możliwe bezpłatnie, o ile podlegają wpisowi do rejestru albo ewidencji), a w stosownych sytuacjach również pełnomocnictwo, o ile zobowiązanie podpisuje pełnomocnik.
Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zgodnie z art. 117 ust. 4 uPzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (na lub wg załącznika nr 2.5 do SWZ).
Szczegółowe info w SWZ Rozdział X. Sposób oraz termin składania ofert.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,
o którym mowa w Rozdziale XIV SWZ ust. 1 pkt 1, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia składa oddzielnie jako oświadczenie własne,
2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,
o którym mowa w Rozdziale XIV SWZ ust. 2 pkt 1, składa każdy z wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą polegać na zdolnościach tych
z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (na lub wg załącznika nr 2.5 do SWZ).
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3 należy złożyć:
a) w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
lub
b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Jeżeli oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje - odpowiednio wykonawca/wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poświadczenia może dokonać pełnomocnik, o ile uprawnienie to wynika z udzielonego pełnomocnictwa. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz,
4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych
z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania,
W przypadku spółki cywilnej dokumentem zastępującym pełnomocnictwo może być umowa spółki lub uchwała wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki (wszystkich wspólników). Sposób złożenia zapisano w ust. 2 pkt 4.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
§ 11
Zmiana umowy
1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy, o których mowa w art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1) zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek:
a) wystąpienia działania siły wyższej (np. powódź, huragan, pożar niezawiniony przez Wykonawcę, wojna, zamieszki uliczne, stan zagrożenia epidemicznego, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne); pod pojęciem ,,siły wyższej" Zamawiający rozumieć będzie zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, występujące po zawarciu umowy i powodujące niemożność wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,
b) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych a także ich zmiany mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,
c) wystąpienia okoliczności powodujących konieczność przeprowadzenia prac saperskich, archeologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie robót, ujawnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,
d) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,
e) opóźnienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego, jeżeli opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia inwestycji; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwało opóźnienie w przekazaniu placu budowy,
f) zawieszenia lub wstrzymania robót powstałego nie z winy Wykonawcy; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,
g) w razie potrzeby wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia przedmiotu umowy; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,
h) zaistnienia przyczyn niezależnych od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,
2) zmiany wynagrodzenia:
a) w przypadku zmiany stawki VAT,
b) zmiany obowiązujących przepisów prawa,
c) w przypadku zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiającego,
d) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie części zamówienia
nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
a także w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części robót i/lub ilości urządzeń, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego wartości robót niewykonanych oraz wartości niezrealizowanych dostaw i/lub usług objętych przedmiotem umowy a ujętych w cenie oferty Wykonawcy....
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku nr 3 do SWZ tj. Projektowanych postanowieniach umowy § 11 ZMIANAUMOWY
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów w określonych przez zamawiającego kryteriach.
PŁ = C + G
gdzie:
PŁ - łączna liczba punktów.
C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: Cena.
G - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonany zakres zamówienia.
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium okres udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonany zakres zamówienia
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-06-23
Kod CPV:45233200-1, 45100000-8
Numer dokumentu:2023/BZP 00207806, DZ.IP.26.3.26.2023
Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych - z dnia 2023-05-09
Załączniki: