Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-04-25
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego placów zabaw i zewnętrznych siłowni
Organizator:Gmina Bogatynia
Adres: Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. zgorzelecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 75 772 51 00
Opis:Zaproszenie do składania ofert wraz z formularzem ofertowym
I. Zapytanie cenowe:
1.1. Zamawiający: GMINA BOGATYNIA
Zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego placów zabaw i zewnętrznych siłowni na terenie miasta i gminy Bogatynia na 2024 rok.
1.2. Opis przedmiot zamówienia: roczna ocena stanu technicznego: 38 szt. placów zabaw oraz 7 siłowni zewnętrznych. Roczna ocena stanu technicznego ma odbywać się zgodnie z przepisami prawa oraz zgodności z PN-EN 1176-7 oraz PN-EN 16630. Ponadto we wskazanych obiektach siłowni zewnętrznej wykonanie analizy porealizacyjnej. Protokół z przeglądu rocznego musi zawierać minimum:
- charakterystykę obiektu z oceną stanu technicznego,
- sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich kontroli,
- wnioski i zalecenia wraz z informacją, czy obiekt nadaje się do eksploatacji w zakresie dotychczasowej funkcji,
- kompleksowa ocena stabilizacji zużycia wyposażenia,
- analiza ryzyka wykrytych nieprawidłowości.
Wykaz placów zabaw:
lp. Lokalizacja Powierzchnia m2 Ogrodzenie Nawierzchnia
1. Bogatynia Ul. Górska 442 - trawa
2. Bogatynia Ul. Boznańskiej 528 - piasek +trawa
3. Bogatynia Ul. Opolowska 600 tak/częściowe trawa
4. Bogatynia Ul. Pocztowa 1000 - trawa
5. Bogatynia Ul. Kossaka/ Styki k szkoły 660 trawa
6. Bogatynia Ul. Wyczółkowskiego 26 570 - trawa
7. Bogatynia Ul. Fałata/Grottgera ~ 1500 - trawa
8. Bogatynia Ul. II Armii Wojska Polskiego 600 trawa
9. Bogatynia Park Preibischa 950 - piasek + trawa
10. Bogatynia Ul. Kossaka/Matejki 1500 - trawa
11. Bogatynia Ul. Wyczółkowskiego 1 1100 - trawa
12. Bogatynia Ul. Krasickiego 2300 - trawa
13. Bogatynia Ul. Paderewskiego 250 tak piasek +trawa
14. Bogatynia Ul. Energetyków 960 - trawa
15. Bogatynia Ul. Polna 400 - trawa
16. Bogatynia Park Jana Pawła II 400 - trawa
17. Bogatynia Osiedle Orła Białego 400 - trawa
18. Zatonie Ul. Wiejska 350 tak trawa
19. Zatonie Ul. Ogrodowa 1000 - trawa
20. Zatonie Ul. Spacerowa 1000 - trawa
21. Trzciniec Ul. Łużycka/ Wolności 400 tak piasek
22. Trzciniec ul Jasna 1400 - trawa
23. Trzciniec Ul. Rolnicza 400 - trawa
24. Sieniawka Ul. Rolnicza, Szpital 900 tak trawa
25 Sieniawka Ul. Popiełuszki 300 tak trawa
26. Porajów Ul. Poniatowskiego 1200 tak trawa
27. Porajów Ul. Leśna 1100 - trawa
28. Porajów Ul. Mostowa 800 - trawa
29. Opolno Zdr. Ul. Parkowa 2000 - trawa
30. Opolno Zdr. TBS 280 - trawa
31. Kopaczów 320 tak trawa
32. Jasna Góra 400 tak trawa
33. Posada 400 tak trawa +nawierzchnia bezpieczna
34. Działoszyn 400 tak trawa +nawierzchnia bezpieczna
35. Wyszków 600 - trawa
36. Bratków 500 tak trawa +nawierzchnia bezpieczna
37. Krzewina 400 tak trawa +nawierzchnia bezpieczna
38. Lutogniewice 380 tak trawa + nawierzchnia bezpieczna
Wykaz siłowni zewnętrznych:
1. Bogatynia Ul. Boznańskiej przy placu zabaw,
2. Lutogniewice przy placu zabaw,
3. Bratków przy placu zabaw,
4. Sieniawka Ul. Bogatyńska - wykonanie analizy pomontażowej,
5. Sieniawka Ul. Rolnicza - wykonanie analizy pomontażowej,
6. Bogatynia Energetyków,
7. Bogatynia Ul. Kąpielowa - wykonanie analizy pomontażowej.
Miejsce i termin składania ofert: 1.6. Miejsce i termin złożenia ofert:
Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, Ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia z dopiskiem ,,Przegląd roczny placów zabaw". Termin złożenia ofert do 13 maja 2024 r.
Otwarcie ofert:1.7. Termin otwarcia ofert: 14 maja 2024 r.
Termin składania:2024-05-13
Miejsce i termin realizacji:1.3. Termin realizacji zamówienia 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
Wymagania:1.4. Okres gwarancji: -
1.5. Warunki udziału w postępowaniu: Wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia i spełnia wszelkie kwalifikacje do wykonywania przedmiotu zamówienia. Na potwierdzenie wymaganych przepisami prawa uprawnień i spełnienia wszelkich kwalifikacji do wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca wraz z ofertą przełoży stosowne oświadczenia.
1.8. Warunki płatności: Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania protokołów do każdego obiektu osobno oraz faktur, rachunków za wykonaną usługę. Płatność dokonana będzie na podstawie faktury VAT, w terminie 14 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego, po odbiorze przedmiotu zamówienia
1.9. Wymagane dokumenty do oferty: Oświadczenia potwierdzające stosowne uprawnienia.
1.10. Opis kryteriów którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny: cena
I. 11. Opis sposobu przygotowania ofert: Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający zawrze z wybranym oferentem umowę w formie pisemnej - projekt umowy wg załącznika do zapytania.
Uwagi:1.13.. Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia; tel. +48 75 77 25 110, email: umig@bogatynia.pl
? inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bogatynia jest Marcin Kuliś, email: iod@bogatynia.pl;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
UWAGA! !
W przypadku, gdy w przygotowywanym postępowaniu nie mają zastosowania niektóre z punktów ze wzoru, należy wpisać ,,nie dotyczy".
Kontakt:1.12. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Monika Żądeł, Karina Nowosad
Źródło: Internet i własne
Załączniki: