Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20510815 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-01-04
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie rocznych przeglądów instalacji gazowej
Organizator:DOMARO Spółka z o.o
Adres: ul. dr. L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski
Województwo / powiat: śląskie, pow. wodzisławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon (32) 455 30 37 wew. 23.
E-mail:
Opis:jako Administrator Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty cenowej na: wykonanie rocznych przeglądów instalacji gazowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

1. Przedmiot zamówienia:
1) Wykonanie przeglądów instalacji gazowych znajdujących się w lokalach mieszkalnych, użytkowych, na częściach wspólnych instalacji w budynkach wyszczególnionych w załączonym harmonogramie stanowiącym załącznik do zapytania.
2) Sporządzenie protokołów z przeglądu instalacji gazowej.
3) Sporządzenie ogłoszeń o przeglądach i wywieszenie na klatkach schodowych w budynkach. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić mieszkańców budynku z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie przeprowadzenia przeglądów.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. Z 2018r. Poz. 1202 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
Miejsce i termin składania ofert: 2. TERMIN SKŁADANIA ofert:
Ofertę cenowa należy przedstawić do dnia 11.01.2021 r. do godz. 14.00
Dopuszcza się złożenie oferty:
o w formie pisemnej na adres: ...DOMARO Spółka z o.o. Ul. dr. L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski,
o za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sekretariat@domaro.com.pl
Termin składania:2021-01-11
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z harmonogramem do 30.11.2021 r.
Wymagania:3. Kryterium wyboru oferty : 100% cena
Sposób rozliczenia wg ryczałtowych cen jednostkowych za lokal (cena jednostkowa ma uwzględniać wykonanie przeglądu na części wspólnej instalacji), przy czym zapłata nastąpi za dokonanie rzeczywistego przeglądu instalacji, bez względu na ilość wizyt w lokalu.
Wykonawca będzie zobowiązany do wystawiania faktur VAT odrębnie na każdą ze Wspólnot Mieszkaniowych Administrowanych przez Zamawiającego.
5. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z winy Wykonawcy w czasie świadczenia pracy na rzecz Zamawiającego.
6. Warunki płatności przelew w terminie do 14 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.
7. Podstawą dokonania zapłaty za wykonane roboty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, do której dołączone będą:
o protokół przeglądu instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku;
o protokoły z przeglądów instalacji gazowej w lokalach z pisemnym poświadczeniem przez użytkowników lokali dokonanego przeglądu ;

8. Osoba dokonująca przeglądów powinna posiadać stosowne uprawnienia do przeglądu instalacji gazowej, które należy dołączyć do oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o terminie podpisania umowy.
Kontakt:9. Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji udziela Pani Katarzyna Kazik telefon (32) 455 30 37 wew. 23.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: