Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21138873 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-04-27
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej numerem działki
Organizator:GMINA BOBROWNIKI
Adres: ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki
Województwo / powiat: śląskie, pow. będziński
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 32 287-78-87 wew. 41
Opis:Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej
numerem działki 192/1 położonej w gminie Bobrowniki, obręb Bobrowniki z nieruchomościami
oznaczonymi numerami działek 215/9, 191/1, 193/5, 185/4 położnymi w gminie Bobrowniki, obręb
Bobrowniki.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej
numerem działki 192/1 położonej w gminie Bobrowniki, obręb Bobrowniki z nieruchomościami
oznaczonymi numerami działek 215/9, 191/1, 193/5, 185/4 potożnymi w gminie Bobrowniki, obręb
Bobrowniki.
2. Zakres opracowania:
1) zgłoszenie pracy geodezyjnej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Będzinie,
2) ustalenie przebiegu granic nieruchomości,
3) opracowanie dokumentacji geodezyjnej podlegającej przyjęciu do Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Będzinie,
Miejsce i termin składania ofert: VI. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Bobrowniki, Ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki.
UWAGA!
Oferty należy składać w nieprzejrzystej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Wykonanie
rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej numerem działki 192/1 położonej w gminie Bobrowniki,
obręb Bobrowniki z nieruchomościami oznaczonymi numerami działek 215/9, 191/1, 193/5, 185/4
położnymi w gminie Bobrowniki, obręb Bobrowniki - nie otwierać przed 07. 05.2021 r., do godz.
12:00
w terminie do dnia 07.05.2021 r. odz. 12:00.
Koperta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
Termin składania:2021-05-07
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30. 09.2021 r.
Wymagania:II. Podstawa prawna:
Do zamówienia nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2019 r., póz. 2019 ze zm. ), wobec art. 2 ust. 1 pkt 1.
4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
5. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na podstawie podpisanego
przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie roboty geodezyjnej.
Faktura będzie płatna przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu.
IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Informacja o wpisie do CEIDG lub KRS (wydruk elektroniczny).
2. Dokument potwierdzający uprawnienia z zakresu objętego zapytaniem cenowym (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem).
3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe oraz oczywiste omyłki pisarskie.
V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów:
Wszelkie zapytania mogą być sktadane przez Wykonawców drogą elektroniczną na adres e-mail:
zamówienia, ubliczne bobrowniki. l z dopiskiem: Zapytanie do zadania pn. : Wykonanie rozgraniczenia
nieruchomości oznaczonej numerem działki 192/1 położonej w gminie Bobrowniki, obręb Bobrowniki
z nieruchomościami oznaczonymi numerami działek 215/9, 191/1, 193/5, 185/4 położnymi w gminie
Bobrowniki, obręb Bobrowniki.

UWAGA.
1) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca;
2) Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zwrócone zostaną Wykonawcy bez
otwierania.
VIII. Opis sposobu obliczania ceny:
1) W ofercie należy przedstawić cenę ofertową netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku oraz słownie.
3) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
IX. Kryteria oceny ofert:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium
l jego wagą:
KRYTERIUM - CENA (KC) - WAGA 100%
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego
wzoru:
Cn
KC= --x 100x100%
Cb
gdzie:
. Cn - najniższa cena spośród ofert n ieod rzuconych
. Cb - cena oferty badanej (ocenianej)
. 100 - wskaźnik stały
. 100 % - waga kryterium
KRYTERIUM - cena - WAGA 100 %
2. Sposób bilansowania oceny i wyboru oferty:
1) Zamawiający spośród złożonych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
X. Dodatkowe informacje:
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści Zaproszenia do składania
ofert. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający może wydłużyć termin
składania ofert.
2. Spośród złożonych ofert na niniejsze zadanie zostanie wybrany ten Wykonawca, który spełni
stawiane warunki, wymagania oraz kryteria wyboru oferty określone przez Zamawiającego jw.
3. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania:
a) z powodu braku środków - gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza zadeklarowane środki
Zamawiającego.
b) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że postępowanie nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Kontakt:VII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest Pani Anna Kłos, nr telefonu: 32 287-78-87 wew. 41
Źródło: Internet i własne
Załączniki: