Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17273429 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-05-06
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie schodów wewnętrznych
Organizator:Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o
Adres: ul. Grunwaldzka 38, 58-340 Głuszyca
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. wałbrzyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (74) 845 63 84, fax (74) 845 62 33
E-mail:
Opis:Wykonanie schodów wewnętrznych , drewnianych w klatce schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza nr 57 w Głuszycy, kod 58-340
(kod CPV45422000-1) na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie schodów wewnętrznych, drewnianych w klatce schodowej w częściach wspólnych z parteru na I piętro w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza nr 57 w Głuszycy, kod 58-340. Długość - 5,3 m ; szerokość - 1,1 m ; 17 stopni, poręcze mocowane na ścianie - 2 szt. Zdjęcie poglądowe w załączniku.
Miejsce i termin składania ofert: Termin i miejsce składania oferty: 16.05.2019 r. do godz. 14:00, sekretariat spółki, ul. Grunwaldzka 38, 58-340 Głuszyca. Oferta powinna być przesłana
za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego.
Otwarcie ofert:Termin i miejsce otwarcia oferty: 17.05.2019 r. o godz. 10.00, ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy.
Termin składania:2019-05-16
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: maj /lipiec 2019 r.
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu (dokumenty, jakie powinny zawierać oferty):
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: decyzje podejmuje Wspólnota Mieszkaniowa. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. W podanej cenie ofertowej należy ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do postępowania. Na kopercie należy umieścić napis: ,, Oferta na zadanie - Wykonanie schodów wewnętrznych , drewnianych w klatce schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza nr 57 w Głuszycy, kod 58-340-nie otwierać przed terminem otwarcia oferty tj. przed dniem 17.05.2019 r. "
2) Na kopercie należy umieścić nazwę zamawiającego i adres wykonawcy.
3) Ceny w ofercie należy podać w walucie polskiej PLN, wyrażone kwotowo i słownie.
4) Ofertę należy przygotować w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
Komórka w spółce prowadząca postępowanie: Dział administracyjno-techniczny.
Przewiduje się/nie przewiduje się negocjacji cenowych: Tak.
O wyborze oferty wykonawcy zostaną poinformowani telefonicznie niezwłocznie po jej wyborze.
Kontakt:Osoba/Osoby upoważnione do kontaktu: Andrzej Potężny, a.potezny@zumik.com.pl
Agnieszka Dużyńska a.duzynska@zumik.com.pl
Numer dokumentu:ZO/21/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: