Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-03-13
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie studni głębinowej
Organizator:Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o
Adres: Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. dzierżoniowski
Państwo: Polska
NIP:PL8820003183
E-mail:
Strona www:https://wik-dzierzoniow.logintrade.net
Opis:Wykonanie studni głębinowej na terenie SUW Józefówek przy Ul. Szewskiej w Bielawie
Przedmiot zamówienia:
IV.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zadania:
,,Wykonanie studni głębinowej na terenie SUW Józefówek przy Ul. Szewskiej w Bielawie".
45262220-9 Wiercenie studni wodnych
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studni głębinowej zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych - decyzja Nr RL.6530.1.2021 z dnia 08.04.2021r.
2.1. Lokalizacja studni głębinowej.
Studnia głębinowa wykonana zostanie w granicach działki ewidencyjnej nr 136 obręb Nowa Bielawa.
2.2.Opracowane dokumentacje
Otwór pilotażowy o średnicy 150-250mm do głębokości 150m, z którego zostały pobrane próbki przewierconych utworów skalnych oraz przeprowadzone pomiary warstwy wodonośnej został wykonany przez firmę ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609, 36-207 Grabownica Starzeńska
w 2022r.
Roboty wykonywane były na podstawie:
- Decyzji zatwierdzającej - RL.6530.1.2021 z dnia 08.04.2021r. ,,Projekt robót geologicznych w celu wykonania studni zastępczej S1Z na terenie SUW Józefówek w Bielawie przy Ul. Szewskiej" wykonany przez firmę ,,GEOTECH" Ewa Twardysko, Ul. Ks. Bolka 18/1, 58-100 Świdnica
- Decyzji zatwierdzającej Plan ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne niepolegające na badaniach geofizycznych wymagających użycia środków strzałowych na wykonanie studni zastępczej S1Z na okres do 07.04.2026r, znak WRO.9206.15.2022.PF l.dz.: 18618/06/2022 z dnia 29.06.2022r.
Wiercenie należy prowadzić przy stałym dozorze geologicznym. Zapewnienie stałego dozoru geologicznego leży po stronie Wykonawcy.
W trakcie wykonywania studni głębinowej Wykonawca zobowiązany jest opracować nw. protokoły:
1. lokalizacji otworu hydrogeologicznego,
2. szczelności zamknięcia horyzontów wodonośnych.
Wszelkie zmiany projektu oraz dokonywane uzgodnienia w trakcie realizacji robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wierceń należy dokonywać na piśmie.
Wprowadzane zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej, Wykonawca może zastosować wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym.
Prace należy prowadzić w oparciu o:
1. ,,Projekt robót geologicznych w celu wykonania studni zastępczej S1z na terenie SUW Józefówek
w Bielawie przy Ul. Szewskiej", opracowany przez GEOTECH Ewa Twardysko Ul. Ks. Bolka 18/1, 58-100 Świdnica i zatwierdzony Decyzją Starosty Dzierżoniowskiego znak RL.6530.1.2021 z dnia 08.04.2021r. W/w dokumentacja w formie papierowej jest do wglądu w Dziale Technicznym WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy Ul. Kilińskiego 25A oraz w formie elektronicznej, zamieszczona jako załącznik Nr3 do przetargu umieszczonego na stronie www.wik.dzierzoniow.pl w folderze ,,Przetargi".
2. ,,Planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne niepolegające na badaniach geofizycznych wymagających użycia środków strzałowych na wykonanie studni zastępczej S1Z na okres do 07.04.2026r. w ramach realizacji ,,Projekt robót geologicznych w celu wykonania studni zastępczej S1z na terenie SUW Józefówek w Bielawie przy Ul. Szewskiej", opracowanego przez firmę ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609, 36-207 Grabownica Starzeńska, zatwierdzonego Decyzja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu znak WRO.9206.15.2022.PF l.dz.: 18618/06/2022 z dnia 29.06.2022r.
W/w dokumentacja w formie papierowej jest do wglądu w Dziale Technicznym WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy Ul. Kilińskiego 25A oraz w formie elektronicznej, zamieszczona jako załącznik Nr4 do przetargu umieszczonego na stronie www.wik.dzierzoniow.pl w folderze ,,Przetargi".
Zakres zadania obejmuje również:
1. Zgłoszenie, najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych, określające zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia robót geologicznych, ich rodzaj i podstawowe dane dotyczące robót geologicznych oraz imiona i nazwiska osób sprawujących dozór i kierownictwo, a także numery świadectw stwierdzających kwalifikacje do wykonywania tych czynności odpowiednim organom zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 09.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2022.1072 t.j. z dnia 2022.05.20).
2. Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić zamiar ich rozpoczęcia do Starosty Dzierżoniowskiego, Burmistrza miasta Bielawa oraz Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu. Zgłoszenie należy wykonać na minimum 14 dni przed rozpoczęciem robót geologicznych.
Bieżące dokumentowanie przebiegu prac geologicznych oraz ich wyników, zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 09.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2022.1072 t.j. z dnia 2022.05.20).
3. Przed przystąpieniem do wykonania prac uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 03.10.2008r. o Udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029 t.j. z dnia 2022.05.16).
4. Zgodnie z artykułem 394 punkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.624 t.j.
z dnia 2021.04.06) odprowadzanie wód z próbnych pompowań hydrogeologicznych wymaga wykonania zgłoszenia wodnoprawnego. Zgłoszenie to należy wykonać na 30 dni przez rozpoczęciem próbnego pompowania hydrogeologicznego.
5. Zakup i montaż pompy do próbnych pompowań jest po stronie Wykonawcy.
6. Roboty geologiczne muszą być wykonywane przez Wykonawcę posiadającego wymagane kwalifikacje do wykonywania, dokumentowania, dozorowania i kierowania pracami będącymi przedmiotem przetargu, stosownie do postanowień ustawy z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2022.1072 t.j. z dnia 2022.05.20) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U.2014.812 z dnia 2014.06.23)
7. Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania, w razie takiej konieczności, utwardzenia drogi dojazdowej do miejsca odwiertu na terenie działki nr 136, jak również do naprawienia wszelkich szkód wynikłych na skutek realizacji zadania (zniszczenie dróg dojazdowych, zalanie lub rozjeżdżenie sprzętem gruntów sąsiadujących oraz działek gruntu Zamawiającego itp).
8. Wykonawca zobowiązany jest do nieszkodliwego dla środowiska sposobu realizacji zamówienia
i odpowiedniego postępowania ze środkami produkcji, używania bezpiecznych ekologicznie technologii i materiałów oraz postępować z odpadami powstającymi w związku z realizacją zadania - zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2022.699 t.j. z dnia 2022.03.29).
9. Materiały pozostałe po wykonaniu zadania (m. in. gruz itp.) należy składować na wysypisku odpadów. Koszty wywozu i składowania w/w materiałów na wysypisku odpadów ponosi Wykonawca. Zaświadczenie o złożeniu w/w materiałów na składowisku odpadów należy przedłożyć przy odbiorze końcowym.
10. Wykonawca w cenie zadania tj. ryczałtowym wynagrodzeniu winien wycenić wszystkie roboty
i policzyć wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania wynikające wprost z dokumentacji projektowej, ale również nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania tj. między innymi wszelkie roboty przygotowawcze, organizację placu budowy, itp.
11. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi terenu robót i uwzględnienia ich w wynagrodzeniu ryczałtowym.
2.3. Rodzaj dokumentacji wynikowej
Na podstawie wykonanych badań Wykonawca zobowiązany jest sporządzić:
- w przypadku stwierdzenia zasobów wodnych pozwalających na wykonanie studni zastępczej - dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej studni S1.
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Wykonanie studni głębinowej CPV/Indeks 1 szt. %
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://wik-dzierzoniow.logintrade.net/zapytania_email,121233,9aee052e0bf75073fdb55bfa82f074da.html

TERMIN SKŁADANIA: 2023-03-24 12:30
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://wik-dzierzoniow.logintrade.net/zapytania_email,121233,9aee052e0bf75073fdb55bfa82f074da.html
Termin składania:2023-03-24
Wymagania:Kryteria formalne:
Termin płatności: 30 dni
Uwagi:Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Marta Cichańska-Duda
tel:
e-mail: duda@wik.dzierzoniow.pl
Wykonanie studni głębinowej na terenie SUW Józefówek przy ul. Szewskiej w Bielawie.Osoba kontaktowa:
Marta Cichańska-Duda
tel:
e-mail: duda@wik.dzierzoniow.pl
.
Numer dokumentu:Z12/97464
Źródło: Internet i własne
Załączniki: