Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-10-18
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie tablic pamiątkowych
Organizator:Politechnika Śląska w Gliwicach Biuro Obsługi Projektów Infrastrukturalnych
Adres: Banacha 10, 44-100 Gliwice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Gliwice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 237 20 06 fax 237 14 03
E-mail:
Opis:Wykonanie tablic pamiątkowych dla projektu ,,Termomodernizacja sześciu budynków dydaktycznych Politechniki Śląskiej".
Opis przedmiotu zamówienia:
Kod CPV: 39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pięciu szt. tablic pamiątkowych dla projektu ,,Termomodernizacja sześciu budynków dydaktycznych Politechniki Śląskiej" realizowanego w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa l Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Każda tablica o wymiarach 80cm x 120cm wykonana z płyty kompozytowe] typu Dibond gr. 3mm. Projekt graficzny tablic musi być wykonany zgodnie z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM BENEFICJENTA stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia oraz 2 Karta wizualizacji znajdującej się na stronie: http://polsl.nfosigw.gov.pl
Wzór tablicy stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia.
inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:
Nadruk na tablicach musi być odporny na działanie warunków atmosferycznych i zapewniać gwarancję trwałości minimum 5 lat.
Miejsce i termin składania ofert: Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć:
a) osobiście lub przesłać na adres: Politechnika Śląska Biuro Obsługi Projektów Infrastruktura/nych ul. Banacha 10, 44-100 Gliwice pok.4.
b) przesłać faxem na numer: 32 237 14 03
c) w wersji elektronicznej na e-mail: joanna.marek@polsl.pl
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia: 05.11.2018 r. godz. 13:00
Termin składania:2018-11-05
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia:
Dostarczenie tablic do 10.12.2018r.
Wymagania:Warunki płatności: płatność w terminie 30 dni po realizacji zamówienia po potwierdzeniu protokołem odbioru. Fakturę należy wystawić na adres: Politechnika Śląska 44-100 Gliwice ul. Akademicka 2A (NIP: 631-020-07-36).
Całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym wszelkie podatki, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.
Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
Kryteria oceny ofert: cena - 90 pkt., gwarancja trwałości nadruku - 10pkt. (po 5 pkt. za każdy rok powyżej 5 lat).
Kod CPV:39294100-0
Źródło: Internet i własne
Załączniki: