Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18448507 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-12-04
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie usług geodezyjnych
Organizator:Gmina Miejska Giżycko
Adres: Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. giżycki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 87 73 24 153
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE - podział działki nr 523/5, obręb nr 3 miasta Giżycko

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziale działki ewidencyjnej nr 523/5 (na 2 działki) obręb nr 3 miasto Giżycko, zgodnie z załącznikiem graficznym, wraz ze stabilizacją znakami trwałymi.
Zastrzegamy możliwość żądania okazania nowych granic nieruchomości przed wydaniem postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału.

Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia jest przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji geodezyjnej:

mapa z projektem podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych, przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (uwierzytelniona),
kopia protokołu granicznego z poświadczeniem, iż jest to kopia materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miejskim w Giżycku - Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 7 w terminie do 12 grudnia 2019 r. do godz. 15.30 lub na adres mailowy: urzad@gizycko.pl .

2. Ofertę składaną w siedzibie Zamawiającego należy oznaczyć"

,,Zapytanie ofertowe WM.6812.01.08.2019.AR

Wykonanie usług geodezyjnych"

Nie otwierać przed dniem 12 grudnia 2019 r. godz. 15.30"

3. Oferta złożona po terminie nie zostanie otwarta i będzie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy.
Termin składania:2019-12-12
Miejsce i termin realizacji:§3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wstępny projekt podziału należy dostarczyć do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

Termin wykonania zamówienia: 4 tygodnie od daty wydania postanowienia.
Wymagania:§5. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Kryterium oceny-100% cena.

2. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie usługi geodezyjnej. W przypadku podania wyłącznie ceny netto lub ceny brutto, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia złożonej oferty. Nieuzupełnienie oferty w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

3. Oferta, której cena będzie najniższa, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Jeżeli dwie lub więcej ofert zawierać będą taką samą najniższą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej spośród złożonych ofert.
Numer dokumentu:WM.6812.01.08.2019.AR
Źródło: Internet i własne