Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-11-28
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie usług remontowych
Organizator:Gmina Złotniki Kujawskie
Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 88-180 Złotniki Kujawskie
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 52-35-17-160 Faks: 52-35-17-160 wew.51
E-mail:
Opis:Wykonanie usług remontowych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pięć zadań polegających na wykonaniu usług
remontowych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera:
1. Zad. nr 1 Remont mieszkania w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w miejscowości Mierzwin 33
Do prac remontowych należy:
A. - Przebicie się w ścianach konstrukcyjnych przesklepionych belkami,
- Montaż belek należy prowadzić pojedynczo, po zakończeniu montażu belki z jednej strony
ściany i podbiciu zaprawą można przystąpić do wykucia bruzdy i osadzenia belki po drugiej
stronie ściany. Do rozbiórki istniejącego muru można przystąpić po należytym związaniu
betonu w podlewkach po około 7 dniach od wykonania podlewki,
- wykonanie zamurowania z bloczków gazobetonowych gr 24 em,
- wykonanie ścianki oddzielającej sanitariat z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na
stelażu stalowym,
- uzupełnienie tynków wewnętrznych zaprawą cementowo-wapienną,
- wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowych, dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi tynków wewnętrznych, sufitów,
- wykonanie posadzki z wykładziny pcv,
- montaż drzwi wewnętrznych.
B. - wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej z rur PE,
- wykonanie zasilania budynku w wodę zimną z istniejącej sieci wodociągowej,
- instalacja ciepłej wody dla remontowanego budynku zasilana będzie z przepływowego
elektrycznego podgrzewacza wody zlokalizowanego w kuchni w szafce pod
zlewozmywakiem,
- rurociąg układać pod posadzkami lub w bruzdach należy prowadzić w rurach osłonowych i
izolować termicznie izolacją gr. 13mm,
- instalację należy poddać próbie szczelności wodą pod ciśnieniem 8 atmosfer w czasie 30
min.,
C. - zamontować wodomierz, umywalkę, zlewozmywak, kuchenkę gazową, ustęp z płuczką
we, brodzik natryskowy,
D. - wykonać instalację kanalizacji sanitarnej włączoną do istniejącej kanalizacji sanitarnej,
- piony oraz podejścia do przyborów sanitarnych układać należy na ścianach lub w bruzdach
instalacyjnych,
- poziomy i podejścia kanalizacyjne układać ze spadkiem,
- piony kanalizacyjne wyposażyć w rewizję oraz odpowietrzniki automatyczne,
E. - wykonać wentylację grawitacyjną wspomaganą wentylatorami kanałowymi przez ścianę
zewnętrzną budynku,
- wykonać montaż komina dwupłaszczowego z izolacją oraz zamontować piec przenośny na
paliwo stałe - drewno/węgiel,
F. - wykonać nową instalację elektryczną zgodnie z częścią zaznaczoną na mapie wraz z inną
niezbędną instalacją do prawidłowego funkcjonowania budynku,
- instalację elektryczną należy włączyć do puszki piętrowej na klatce schodowej.
Szczegółowy zakres robót zawiera
Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa i przedmiar robót stanowiące
załączniki do zapytania ofertowego.
2. Zadanie nr 2 Remont kuchni w świetlicy gminnej w miejscowości
Mierzwin
Do prac remontowych należy:
- rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych,
- wykłucie z muru kratek wentylacyjnych wraz z ich obsadzeniem,
- wykonanie tynków wewnętrznych,
- przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych,
- wykonanie okładziny ściennej z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 25x25cm,
- wykonanie gładzi gipsowych gr 3mm jednowarstwowych na stropach i ścianach,
- wykonać dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych,
- uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5,Om2 z płytek terakotowych 20x20 em,
- wykonać demontaż starej instalacji sanitarnej
- wykonanie nowej instalacji sanitarnej wraz z montażem wodomierza, umywalki,
zlewozmywaka z stali nierdzewnej na szafce
- wykonanie instalacji elektrycznej, montaż gniazd, obudowy tablicy rozdzielczej o pow. do
0,15 m2 oraz opraw oświetleniowych
Szczegółowy zakres robót zawiera
Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót stanowiące załączniki do zapytania
ofertowego.
3. Zadanie nr 3 Remont świetlicy gminnej w miejscowości Rucewko -
wykonanie posadzki
Do prac remontowych należy:
- rozebranie podłóg drewnianych białych, legarów podłogowych, polepy, filarów z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej pod legarami podłogowymi,
- wykonanie ręczne profilowania i zagęszczania podłoża,
- wykonanie podkładów z ubitych materiałów sypkich oraz podkładów betonowych,
- wykonać izolację przeciwwilgociową z papy zgrzewalnej w pom. o pow. ponad 5 m2 oraz
izolację cieplną i przeciwdźwiękową z płyt styropianowych,
- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzkami z zaprawy cementowej gr. 20 mm
zatarte na ostro oraz warstwy dodatek lub potrącenie za zmianę o gr 10 mm,
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki i utylizacja materiałów.
Szczegółowy zakres robót zawiera
Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót stanowiące załączniki do zapytania
ofertowego bez poz. 12,13,14 z przedmiaru robót (płytki) wskazany zakres będzie
realizowany w kolejnym postępowaniu.
4. Zadanie nr 4 Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarkowo
Górne
Do prac remontowych należy:
- odbicie tynków zewnętrznych -- kominów z zaprawy cementowo-wapiennej,
- rozebranie obróbek kominów z blachy nie nadającej się do użytku,
- uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików z blachy z cynku,
- uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych,
- renowacja starego dachu krytego papą przy użyciu papy termozgrzewalnej,
- skasowanie zacieków,
- zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2,
- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpanowaniem nierówności
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyków wewnętrznych sufitów oraz
ścian,
- wymiana rynien.
Szczegółowy zakres robót zawiera
Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót stanowiące załączniki do zapytania
ofertowego.
5. Zadanie nr 5 Remont mieszkania w budynku socjalnym w
miejscowości Tuczno
Prace remontowe należy wykonać w budynku socjalnym w mieszkaniu nr 16 (na załączniku
mapowym mieszkanie ma nr 14) o wymiarach 22,58 m2 w miejscowości Tuczno przy ul.
Bocznej 8.
Do prac remontowych należy:
- zmycie starej farby w pomieszczeniach,
- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków,
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyków wewnętrznych sufitów oraz
ścian,
- wymiana starej muszli ustępowej na nową,
- zamontowanie w kuchni zlewozmywaka z stali nierdzewnej na szafce, baterii zmywakowej
oraz materiały niezbędne do podłączenia zlewozmywaka
Załącznik:
1. Mapa budynku socjalnego- rzut piętra i przekrój
W przypadku gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub
typy materiałów, produktów lub urządzeń, lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy,
zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych pod
warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w
dokumentacji. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań
określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do podania wykazu
dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty
techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.
- W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
2.1. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania ofertowego muszą być
wykonywane zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, Polskimi Normami
oraz sztuką budowlaną.
2.2. Wymagania dot. rękojmi za wady i gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy
Wymagany okres rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty (materiały i robociznę)
wynosi 24 miesiące na całość zamówienia (od dnia odebrania przez Zamawiającego robót
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
2.3. Pozostałe warunki wykonania przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
2.4. Za wykonanie przedmiotu zamówienia obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe.
Zamawiający całość dokumentacji projektowej udostępnia do wglądu w Urzędzie Gminy
Złotniki Kujawskie, ul. Podgórna 12, I piętro
3.0FERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub
całości zamówienia podwykonawcom:
Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia
podwykonawcom. Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie
jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku oferty zakresy
zamówienia powierzane podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na
formularzu oferty, będzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia.
Wykonawca, który przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale
podwykonawców, zobowiązany jest przed zawarciem umowy z podwykonawcą przedłożyć
Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą wraz zakresem prac podlegających
zleceniu i uzyskać zgodę Zamawiającego
7. Wymagania stawiane Wykonawcy:
7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
7.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
7.5 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi zgodnie ze sztuką,
obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy
maksymalnym ograniczeniu uciążliwości dla mieszkańców.
7.6 Wykonawca w trakcie wykonywania prac ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo
swoich pracowników oraz innych osób wykonujących usługi.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Oferty należy składać do dnia: 05.12.2019 r., do godz. 11:00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Złotniki Kujawskie
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
88-180 Złotniki Kujawskie
Pokój nr 27, I piętro
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
Otwarcie ofert:3. Oferty zostaną otwarte dnia: 05.12.2019r., o godz. 11:10 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Złotniki Kujawskie ul. Powstańców Wielkopolskich 6 88-180 Złotniki Kujawskie Pokój nr 27, I piętro
Termin składania:2019-12-05
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin wykonania zamówienia
Pożądany termin wykonania zamówienia zad.l, 2,3, 4, 5 do 20 grudnia 2019 r.
Wymagania:V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące:
l)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia dla każdego zadania:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, wykonawca składa
wyłącznie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem
wzoru - Załącznik nr 1
2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku
granicznego - spełnia/nie spełnia.
IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
A. 1 )Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1
A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik Nr 7,
V. Termin związania ofertą
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym
zamawiającego.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde zadanie, w formie pisemnej, w języku
polskim, pismem czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z
aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne
dokumenty, o których mowa w treści niniejszym zapytaniu ofertowym.
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób
podpisującej ofertę.
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
9) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
10) Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego.
11) Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - co do których Wykonawca
zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione - muszą
być oznaczone klauzulą ,,NIE UDOSTĘPNIAĆ- INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICE
PRZEDSIĘBIORSTWA" i załączone jako osobna część, nie złączoną z ofertą w sposób stały.
3. Sposób zaadresowania oferty:
1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert.
2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na
adres podany w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego i opatrzone nazwą,
dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
Zamknięta koperta zawierająca ofertę powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy
oraz oznaczona napisem: ,,Oferta na wykonanie usług remontowych na terenie Gminy
Złotniki Kujawskie zadanie nr...........nie otwierać przed 05.12.2019 r."
3)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/ opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny
1) Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania związane z
realizacją zamówienia, jak również koszty nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania, musi
być podana w PLN cyfrowo i słownie, z należytym podatkiem VAT - jeżeli występuje.
2) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zadania.
3) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ,,Formularzu
ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
4) Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami.
IX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
W przedmiotowym postępowaniu każda część zadania zamówienia oceniane będzie
oddzielnie.
1. Kryterium oceny ofert dla zad.l, 2, 3, 4, 5:
Kryteria oceny ofert
Cena - 100 %
1) Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium:
a) ,,cena" brutto za realizację całego zamówienia - według następującego wzoru:
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę - 100 punktów
Najniższa cena oferowana brutto
Cena =--------------------------------x 100pkt
Cena oferty badanej brutto
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. Zamawiający
udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane kryteria wyboru.
3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie i doświadczeniu, zamawiający wezwie wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Termin złożenia ofert dodatkowych zostanie
wyznaczony przez zamawiającego.
4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
5. Zamawiający powiadomi faksem lub drogą elektroniczną lub listownie (za potwierdzeniem
odbioru) o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o
udzielenie zamówienia.
6. Wybranemu Wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.
X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania
Ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazał Zapytanie ofertowe nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
z zastrzeżeniem pkt.2).
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynie do zamawiającego
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym
mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o
wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego bez rozpoznania.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie Ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania oraz
zamieszczone na stronie internetowej www.zlotnikikui.ires.pl.
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
Uwagi:2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w związku z wartością
zamówienie nie przekraczającego równowartości 30.000 euro podstawa art. 4 pkt. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.
zm.)
3. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
- strona internetowa Zamawiającego - www.zlotnikikuj.ires.pl
Kontakt:XI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z
Wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest Katarzyna Mazur-Skoczylas pod nr tel.881-326-912, e-mail:
k.mazur@zlotnikikujawskie.pl
Numer dokumentu:271.8.71.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: