Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15142103 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-03-28
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie usługi prowadzenia audytu wewnętrznego
Organizator:Gmina Mielec
Adres: ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. mielecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 17-774-56-66
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE POWTÓRZONE Gmina Mielec zaprasza do złożenia oferty na zadanie ,, Wykonanie usługi prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Mielec zgodnie z planem audytu na 2018 rok''. 1. Zakres przedmiotu zamówienia precyzuje szczegółowo załącznik do zapytania ofertowego na wykonanie usługi prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Mielec zgodnie z planem audytu na 2018 rok.. Audytorem wewnętrznym w jednostkach sektorach finansów publicznych może być osoba, która posiada kwalifikacje określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm., dalej jako ustawa).
Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku do zapytania, który należy załączyć do oferty.
Miejsce i termin składania ofert: 9. Miejsce i termin złożenia oferty: Sekretariat UG Mielec (pokój 26) , ul. Głowackiego 5, 39-300
Mielec w terminie do 03.04.2018r. godz. 10.00;
Termin składania:2018-04-03
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy przez okres 12 miesięcy
Wymagania:Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy audytorem wewnętrznym może być osoba, która spełnia następujące warunki:
1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. posiada wyższe wykształcenie,
5. posiada kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego.
2. Źródło finansowania: budżet Gminy Mielec,
4. Okres gwarancji: nie dotyczy,
5. Warunki płatności: 14 dni,
7. Warunki udziału w postępowaniu: - posiadane kwalifikacje do wykonywania czynności zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, Audytorem wewnętrznym może być osoba, która posiada:
1. jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified
Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment
(CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
2. złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed
Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
3. uprawnienia biegłego rewidenta, lub
4. dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia
studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę
organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami,
do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
- praktyka w zakresie audytu wewnętrznego
Zgodnie z art. 286 ust. 2 ustawy praktyka w zakresie audytu wewnętrznego, potwierdzająca posiadanie
kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego, musi być udokumentowana przez kierownika
jednostki i powinna obejmować czynności wykonywane w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1
etatu związane z:
1. przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego,
2. realizacją czynności z zakresu audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie
z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947),
3. nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23
grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524).
Praktyka, o której mowa w art. 286 ust. 2 pkt 1 ustawy musi odbywać się w ramach stosunku pracy i pod
nadzorem audytora wewnętrznego zatrudnionego jednostce ze względu na konieczność zapewnienia
faktycznego nadzoru nad wykonywanymi czynnościami. Zdobyta praktyka musi zostać udokumentowana
w taki sposób, aby można było wskazać zarówno okres, jak i zakres wykonywanych czynności (np.
świadectwo pracy lub zaświadczenie podpisane przez kierownika jednostki zawierające powyższe
informacje).
Czynności, o których mowa w art. 286 ust. 2 pkt 3 ustawy dotyczą wyłącznie czynności kontrolnych
wykonywanych przez pracowników Najwyższej Izby Kontroli, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o Najwyższej
Izbie Kontroli, w myśl którego kontrolę przeprowadzają pracownicy Najwyższej Izbie Kontroli na
podstawie legitymacji służbowej i imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określającego
jednostkę kontrolowaną i podstawę prawną podjęcia kontroli.
- nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
8. Kryterium oceny ofert: 100% cena
11. Sposób złożenia oferty: formularz oferty należy umieścić wraz z wypełnionym załącznikiem do
niniejszego zapytania w kopercie, która będzie:
- zaadresowana do Zamawiającego, na adres podany na stronie tytułowej niniejszego zamówienia.
- posiadać oznaczenie: ,, Wykonanie usługi prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy
Mielec zgodnie z planem audytu na 2018 roku z adnotacją nie otwierać przed 03.04.2018 roku
godz.9.00"
- poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta winna posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było
odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
12. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.
Kontakt:10. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Andrzej Bieniek tel. 17-774-56-66
Numer dokumentu:19/2018/ZPM
Źródło: Internet i własne
Załączniki: