Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-10-05
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie utwardzenia części terenu działek
Organizator:Urząd Gminy Mielnik
Adres: ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
Województwo / powiat: podlaskie, pow. siemiatycki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 085 65 65 861, fax: 085 65 77 121
Opis:Wykonanie utwardzenia części terenu działek należących do Gminy Mielnik kostką brukową oraz ekokratką.
1. CHARAKTERYSTYKA ZAMÓWIENIA:
Część I - dotyczy części działki nr geod. 197 obręb Maćkowicze i obejmuje wykonanie:
a. wykonanie korytowania na pow. ok. 124,0m2,
b. wykonanie warstwy dolnej podbudowy z tłucznia betonowego 40-60 mm -grubość warstwy 15 cm - 105,00m2,
c. ułożenie krawężników betonowych najazdowych - 4,00m,
d. ułożenie obrzeży betonowych 8x30 - 60,00m
e. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm -szarej, na podsypce cementowo-piaskowej - 105,00m2,
f. zniwelowanie terenu (poboczy) z uzupełnieniem i zagęszczeniem gruntu oraz zasianie trawy.
Część II - dotyczy części działki nr geod. 6128, 6127/2 obręb Mielnik i obejmuje wykonanie:
a. korytowania na pow. ok. - 265,00m2,
b. wykonanie warstwy dolnej podbudowy z tłucznia betonowego 40-60 mm -grubość warstwy 15 cm - ok. 265,00m2,
c. ułożenie krawężników betonowych - 84,50m,
d. regulacja studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych - 2szt.,
e. wykonanie nawierzchni z ekokratki, na podsypce cementowo-piaskowej -132,50m2 (ekokratka w posiadaniu Zamawiającego),
f. wypełnienie ekokratki humusem i obsianie trawą.
g. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, szarej, behaton gr. 8cm -130,00m2.
W/w elementy zostały umieszczone w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zamówienia. Przedmiar załączony został informacyjnie, w celach pomocniczych.
1) W zakres zamówienia wchodzi także zniwelowanie terenu wokół prac objętych zamówieniem.
3) Zamówienie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zgodnie ze wskazaniami zawartymi w STWiOR zamieszczonymi w załącznikach do niniejszego zamówienia.
Specyfikacja:2) Wykonawca przystępując do sporządzenia oferty winien dokonać wizji lokalnej
po podjęciu kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego: Karolem
Dobrzanieckim (tel: 856565871).
Miejsce i termin składania ofert: 2) Miejsce i termin złożenia oferty:
Urząd Gminy Mielnik, Punkt Obsługi Interesanta, do 14.10.2022 r. do godz. 12:00.
3) Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
Oferty powinny zostać złożone na zamieszczonym w zał. Nr 1 formularzu -wzór oferty.
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5) Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
,,Wykonanie utwardzenia części terenu działek należących do Gminy Mielnik kostką brukową", nie otwierać przed 14.10.2022 r. godz. 12:15"
w wyznaczonym terminie do POI Urzędu Gminy Mielnik.
Otwarcie ofert:6) Otwarcie ofert nastąpi 14.10.2022 r. o godz. 12:15 w Urzędzie Gminy Mielnik. Oceny ofert dokona zespół roboczy powołany przez Wójta Gminy Mielnik do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 30000,00 euro.
Termin składania:2022-10-14
Miejsce i termin realizacji:1) Termin realizacji zamówienia:
15.12.2022r.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wskazanego terminu w przypadku zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę uniemożliwiających wykonanie zamówienia w terminie.
Wymagania:2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
Wykonawca winien:
2.1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2.2. posiadać wiedzę i doświadczenie: Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał prace polegające na utwardzeniu placu o powierzchni min. 200m2 i ułożeniu na nim kostki w ramach jednego zamówienia - na dowód wykonawca winien przedłożyć stosowne oświadczenie, ze wskazaniem podmiotu, na rzecz którego zadanie to było wykonywane oraz dat realizacji,
2.3. dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
2.4. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7) Warunki płatności: na podstawie faktury VAT lub rachunku, w terminie 14 dni od wystawienia FV. Faktura zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
9) W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę Zamawiający dokona oceny ważnych ofert kierując się następującym kryterium oceny: Cena ofertowa brutto -100%.
10) Cena ofertowa wynika z wypełnionego formularza ofertowego.
11) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową.
12) W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert przedstawi taką samą cenę na wykonanie zamówienia w toczącym się postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
13) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
14) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę na przedmiot zamówienia. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy z Zamawiającym. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę. W przypadku nie zawarcia umowy z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający może wybrać ofertę kolejną.
15) O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców oraz zamieszczając informację o rozstrzygnięciu postępowania na stronie internetowej http://bip.uq.mielnik.wrotapodlasia.pl/informacie/przetarqi inne/
16) Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu przygotowania i złożenia swojej oferty w odpowiedzi na to zapytanie.
17) Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania cenowego poniżej kwoty 30 tyś. euro, na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik, w związku z czym Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., póz. 2164 z późn. zm.)
18) W przypadkach uzasadnionych interesem publicznym Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej.
Kontakt:8) Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Karol Dobrzaniecki, nr tel: 85 656 58 71
Numer dokumentu:IR.7234.15.5.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: