Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18089600 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-03
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie utwardzenia placu przy świetlicy
Organizator:Gmina Sosnowica
Adres: ul. Spokojna 10, 21-230 Sosnowica
Województwo / powiat: lubelskie, pow. parczewski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax. (082) 591-21-52
Opis:Gmina Sosnowica zaprasza do składania ofert na :

Wykonanie utwardzenia placu przy świetlicy w miejscowości Lejno i miejscowości Górki gm. Sosnowica

III. Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie dotyczy wykonania utwardzenia placu przy świetlicy w miejscowości Lejno i miejscowości Górki

1. Utwardzenie Lejno dz. nr. 213
Teren na którym należy wykonać utwardzenie posiada nawierzchnię trawiastą z warstwą ziemi urodzajnej. Część utwardzenia będzie przeznaczona do przejazdu pojazdów, druga część będzie przeznaczona do ruchu pieszego. Wykonując utwardzenie przeznaczone do ruchu pojazdów należy wykonać wykop o średniej głębokości 25 cm. z odwiezieniem urobku , wykonać podbudowę z kruszywa łamanego gr. 10 cm. z zagęszczeniem mechanicznym i ułożyć utwardzenie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm , z ustawieniem obrzeży betonowych 6x20 i krawężników 12x25(leżących) na wejściu -wjeździe na utwardzenie . Spoiny należy wypełnić piaskiem i wyprofilować -uzupełnić teren zieleni za obrzeżami i krawężnikami
Wykonując utwardzenie przeznaczone do ruchu pieszego należy wykonać wykop gł. śr. 15 cm. z odwiezieniem urobku , wykonać należy podbudowę z kruszywa łamanego gr. 6 cm z zagęszczeniem mechanicznym i ułożyć kostkę brukową gr. 6 cm na podsypce piaskowej z ustawieniem obrzeży 6x20 , zasypaniem spoin piaskiem i wyprofilowaniem terenów zieleni

2 Utwardzenie Górki dz. nr. 100/3
W miejscowości Górki należy wykonać dwa rodzaje utwardzenia: z kostki brukowej i plyt betonowych ażurowych. Po wytyczeniu miejsca utwardzenia należy wykonać wykop śr. głębokości 25 cm , wyrównać podłoże i wykonać podbudowę z kruszywa łamanego 0 - 31,5 o grubości 8 cm . Na połączeniu z jezdnią należy ułożyć krawężnik betonowy 12x25 i wykonać utwardzenie z płyt ażurowych na części przyległej do jezdni w ilości 36,00 m2 a na pozostałej części z kostki brukowej gr. 6 cm. Na pozostałych trzech stronach utwardzenia należy ustawić obrzeża 8x30. Teren na którym będzie wykonywana utwardzenie posiada spadek od drogi w kierunku budynku świetlicy , wykonując utwardzenia należy wyprofilować spadki poprzeczne aby zminimalizować spływ wód do budynku kierując je w stronę innej i studni odbiorczej zlokalizowanej w pasie drogi. Wjazd na utwardzenie z płyt ażurowych (krawężnik ) należy dostosować do wysokości istniejącej nawierzchni asfaltowej.
Miejsce i termin składania ofert: V. Ofertę z wartością zamówienia należy złożyć na dołączonym formularzu ofertowym w Urzędzie Gminy w Sosnowicy do 9.10.2019r do godz. 10 00 z dopiskiem utwardzenie placu Lejno, Górki
Termin składania:2019-10-09
Wymagania:II. Tryb
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy.

IV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości utwardzenia przedstawionych w przedmiarze dostosowaniem do wysokości posiadanych środków
VI. Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia wraz z robotami pomocniczymi i towarzyszącymi.

VII. Zadanie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zgodnie z przeznaczeniem jakiemu ma służyć.
Numer dokumentu:GK 271.36.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: