Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-09-19
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie utwardzenia terenów
Organizator:Gmina Miejska Giżycko
Adres: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. giżycki
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:,,Wykonanie utwardzenia terenów z materiału rozbiórkowego powierzonego przez Zamawiającego wraz z odwodnieniem, na działkach geod.:

- nr 2-237/5 na powierzchni - 413,24 m2,

- nr 1-275/44 oraz 1-275/47 na łącznej powierzchni - 285,00 m2,"
,,Wykonanie utwardzenia terenów z materiału rozbiórkowego powierzonego przez Zamawiającego wraz z odwodnieniem, na działkach geod.:

nr 2-237/5 na powierzchni - 413,24 m2,
nr 1-275/44 oraz 1-275/47 na łącznej powierzchni - 285,00 m2,"
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Roboty drogowe - nawierzchniowe na działce geod. nr 2-237/5:

roboty rozbiórkowe na trasie robót w zakresie rozbiórki krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z wywozem gruzu spryzmowanego samochodem skrzyniowym,

transport płyt drogowych betonowych sześciokątnych - ,,trylinki" rozbiórkowej z magazynu Zamawiającego

na terenie SUW PWiK Sp. z o.o. (ul. Obwodowa 6) z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym,

mechaniczne zdjęcie warstwy kruszywa grub. 15 cm, ze złożeniem w hałdy do późniejszego wykorzystania na podbudowę nawierzchni,

korytowanie w gruncie kat. I-II pod wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni średnio na głębokość

20 cm z załadunkiem i wywozem samochodami samowyładowczymi,

wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego w ilości 18 % warstwa grub. 15 cm z materiału wcześniej zdjętego na placu budowy,

ułożenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych - ,,trylinki" na podsypce piaskowej

z wypełnieniem spoin piaskiem,

Inne roboty na działce geod. nr 2-237/5:

wykonanie studzienki ściekowej z gotowych elementów betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu, z wpustem żeliwnym o wym. 400x600 mm min. kl. D400,

wykonanie przykanalika z rur PVC typ. ciężki SN 8 o średnicy od 200 mm w wykopie w gruncie kat. IV na głębokości do 1,00 m z rozbiórką i odtworzeniem istniejącej nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych - ,,trylinki" na trasie robót,

wejście przykanalikiem do istniejącej studni rewizyjnej na kolektorze kanalizacji deszczowej,

Mapa inwentaryzacyjna wraz z aktualizacją użytków na działce geod. nr 2-237/5.

Roboty drogowe - nawierzchniowe na działkach geod. nr 1-275/45 oraz 1-275/47:

transport płyt drogowych betonowych sześciokątnych - ,,trylinki" rozbiórkowej z magazynu Zamawiającego

na terenie SUW PWiK Sp. z o.o. (ul. Obwodowa 6) z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym,

korytowanie w gruncie kat. I-II pod wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni średnio na głębokość

40 cm z załadunkiem i wywozem samochodami samowyładowczymi,

wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego w ilości 18 % warstwa grub. 15 cm,

ustawienie krawężników betonowych wystających o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

i ławie betonowej z oporem z betonu,

ustawienie krawężników betonowych ,,na płask" o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

i ławie betonowej z betonu,

Mapa inwentaryzacyjna wraz z aktualizacją użytków na działkach geod. nr 1-275/45 oraz 1-275/47.
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA
Termin składania ofert upływa dnia 28 września 2018 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
Forma składania ofert - drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej:

marcin.wojcik@gizycko.pl

z opisem zamówienia w tytule wiadomości.
Oferta powinna mieć formę skanu z uwagi na podpisy.
Otwarcie ofert:Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2018 roku, o godz. 12.10 w siedzibie Wydziału Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego, pok. 114.
Termin składania:2018-09-28
Miejsce i termin realizacji:TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

3.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia i zakończył najpóźniej w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.

3.2. Miejscami wykonania zamówienia są tereny stanowiące mienie komunalne Gminy Miejskiej Giżycko: działka geod. nr 2-237/5 - przy ul. Królowej Jadwigi; działki geod. nr: 1-275/45 oraz 1-275/47 - przy Al.. Wojska Polskiego w Giżycku.
Wymagania:ZAWARTOŚĆ OFERTY:
Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:
1. ,,Formularz oferty cenowej" przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do zaproszenia, ,,Wzór umowy" podpisany przez osoby uprawnione, wypełniony zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 2 do zaproszenia,
2. wypełniony ,,Formularz wyceny robót - kosztorys ofertowy", zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 3 do zaproszenia.
3. oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległych płatności,
4. oświadczenie, że Wykonawca dysponował będzie personelem przewidzianym do realizacji zamówienia posiadającym uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności drogowej lub konstrukcyjno budowlanej oraz wyposażeniem technicznym i produkcyjnym odpowiednim do realizacji zamówienia,
5. informacja Wykonawcy o producencie krawężników, rur betonowych, wpustu żeliwnego, rur z PVC planowanych do użycia przy realizacji zamówienia (wraz z dokumentami: karty katalogowe, certyfikaty itp.).
OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ORAZ OPIS OKREŚLENIA CENY:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów tj. cena i okres rękojmi

Nazwa kryterium Waga
Cena 90 pkt.
Okres rękojmi 10 pkt.
Kryterium - ceny:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium ,,Cena" (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:

Cp = Co/ Cb x 90 pkt.

gdzie:

Cp - ilość punktów badanej ceny oferty,

Co - cena oferty najniższej,

Cb - cena oferty badanej,
Kryterium - okresu rękojmi:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium rękojmi (Or) zostanie obliczona zgodnie
z poniższym opisem:

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu rękojmi na wykonane roboty budowlane zastrzegając, iż minimalny termin rękojmi wynosi 3 lata wg poniższego wzoru:

a) 3 lata rękojmi - 0 punktów,

b) 4 lata rękojmi - 5 punktów,

c) 5 lat i więcej - 10 punktów,

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 3 Formularza cenowego oferty (załącznik nr 1 zaproszenia). W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt. 3 Formularza oferty cenowej (załącznik nr 1 zaproszenia) terminu rękojmi, Zamawiający do kryterium oceny ofert przyjmie minimalny termin rękojmi, tj. 3 lata.

Oferta z terminem rękojmi 5 lat i więcej otrzyma maksymalną ilość punktów w tym kryterium.
Wynik całkowity

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:

Po = Cp + Or, gdzie:

gdzie:

Po - suma punktów uzyskana przez ofertę,

Cp - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ,,Cena"

Or - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ,, Okres rękojmi"

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie
wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej
zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się
w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się
w górę.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
8.1 Zamawiający zastrzega prawo do:
- zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,
- żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

- swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu.

- zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

- odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

- wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

- odrzucenia oferty Wykonawcy, z którym Zamawiający zerwał umowę z jego winy lub

któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,
Okres związania ofertą: 21 dni od daty terminu składania ofert.
Kontakt:OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest :

Marcin Wójcik - podinspektor Wydziału Planowania i Inwestycji

Urzędu Miejskiego w Giżycku,

el. 87 73 24 120,

e-mail: marcin.wojcik@gizycko.pl
Numer dokumentu:WPI.7034.8.2018.MW
Źródło: Internet i własne
Załączniki: