Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-05-09
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie utwardzenia terenu placu zabaw
Organizator:Gmina Grodków
Adres: ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków
Województwo / powiat: opolskie, pow. brzeski (opolski)
Państwo: Polska
Telefon / fax:fax. 77/ 415 55 16, tel. 77/ 40 40 321, tel. 77/ 40 40 310
Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na wykonanie utwardzenia terenu placu zabaw dla zadania pn. ,,Poszerzenie bazy rekreacyjnej w miejscowości Jędrzejów".
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia terenu na dz. nr 114/3.
3. W zakres wykonania zadania wchodzi:

1. Zgodnie z przedmiarem.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 15 maja 2024 r. do 14:00.
Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Grodkowie przy
ul. Warszawskiej 29, w Biurze Obsługi Klienta w pokoju nr 10, nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert, wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcie umowy Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawcy.
Termin składania:2024-05-15
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia
Zamówienie powinno być wykonane w następujących terminach:
1) rozpoczęcie - od daty podpisania umowy,
2) zakończenie - do 10.06.2024 r.
Wymagania:3) Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
4) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy Grodków www.grodkow.pl - BIP.
5) Informację o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
Kontakt:Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie, Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej pok. nr 37 lub telefonicznie pod nr tel. 77/ 40 40 310.
Osobą uprawnioną do kontaktu jest Pani Aneta Nakielska.
Numer dokumentu:IGP.III.7013.4.2024.Pj
Źródło: Internet i własne
Załączniki: