Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25048157 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-04-18
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie warstwy ścieralnej na parkingu
Organizator:Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
Adres: ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 056-66 93-100, fax. 056-66-12-109, 56 / 6693126.
Opis:2. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie warstwy ścieralnej na parkingu przy Ul. Koszalińskiej:

o frezowanie wyrównawcze istniejącej warstwy ścieralnej - ilość 650 m2,

o ułożenie nowej warstwy bitumicznej - warstwy ścieralnej, - ilość 650 m2,
Miejsce i termin składania ofert: 8. Miejsce i termin składania ofert
Oferty na wykonanie zadania, na formularzach pobranych u Zamawiającego
należy składać do dnia 27 kwietnia 2023r. do godz. 13:00
w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu,
ul. Grudziądzka 159 w sekretariacie.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg, Ul. Grudziądzka 159 (pokój nr 20) 27 kwietnia 2023 r. o godz. 13:15.
Termin składania:2023-04-27
Miejsce i termin realizacji:3. Termin wykonania zamówienia
Do 31.07.2023 roku
Wymagania:2. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie warstwy ścieralnej na parkingu przy ul. Koszalińskiej:
o frezowanie wyrównawcze istniejącej warstwy ścieralnej - ilość 650 m2,
o ułożenie nowej warstwy bitumicznej - warstwy ścieralnej, - ilość 650 m2,

4. Wymagania stawiane Wykonawcom
4.1 odpis z właściwego rejestru o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4.2 informację o osobach odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia
4.3 informację o doświadczeniu (wykonanie w okresie ostatnich 3 lat minimum jednej roboty związanej z robotami drogowymi (remont, wymiana, budowa - drogowe warstwy ścieralne) o wartości nie mniejszej niż 50 tys. PLN brutto każda, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wymienione w informacji zadania zostały wykonane należycie

5. Dokumenty, które należy złożyć w niniejszym postępowaniu
a) Formularz ,,Oferta z godnie ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) informację o osobach odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia informację o doświadczeniu (wykonanie w okresie ostatnich 3 lat minimum jednej roboty związanej z robotami drogowymi (remont, wymiana, budowa - drogowe warstwy ścieralne) o wartości nie mniejszej niż 50 tys. PLN brutto każda) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wymienione w informacji zadania zostały wykonane należycie.

6. Forma dokumentów
Dokumenty, tj. formularz ,,Oferta", ,,Informację o osobach odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia" oraz ,,Informację o doświadczeniu" podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, należy złożyć w oryginale. Pozostałe dokumenty można złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Uwagi:7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Oferty będą oceniane według kryterium: cena 100%.

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem: liczba punktów badanej oferty = (Cmin /C bad) x 100 % , przy czym 1% odpowiada 1 pkt gdzie:

Cmin - najniższa cena spośród badanych ofert, Cbad - cena oferty badanej.
Kontakt:Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają:
Jakub Małysz- 56 / 6693126.
Numer dokumentu:MZD-EU.002.004.2023.JM
Źródło: Internet i własne
Załączniki: